Naknada štete nakon nasrtaja ili ujeda psa lutalice?

Agresivni pas lutalica

U Bosni i Hercegovini, problem pasa lutalica predstavlja ozbiljan izazov koji direktno utiče na sigurnost građana. Brojne situacije napada pasa lutalica stvaraju potrebu za razmatranjem adekvatnih načina naknade štete, istovremeno naglašavajući važnost razvijanja efikasnih mjera kontrole i prevencije kako bi se zaštitila javnost od potencijalnih opasnosti.

Kako i na koji način, te koji su neophodni koraci u naknadi štete zbog ujeda psa lutalice?

Građani Bosne i Hercegovine često su nedovoljno upućeni u svoja prava i mogućnosti prilikom naplate odštete u slučaju nasrtaja, odnosno ujeda psa lutalice. Da bismo dobili jasniji uvid u prava građana i postupke vezane za naplatu odštete, konsultovali smo advokata, te nas je upoznao o slijedećem:

Svega jedan posto građana koji pretrpe ujed psa lutalice pokrenu pravni postupak. Dakle, to učini svaki stoti građanin. Razlog za to uglavnom je činjenica da ljudi ne znaju da mogu i da imaju pravo pokrenuti pravni postupak.

Prije svega važno je napomenuti da pravila mogu varirati ovisno o pravnim propisima područja. Kao primjer u ovom tekstu uzimam važeće propise Tuzlanskog kantona. Općenito, kako biste ostvarili pravo na naknadu štete zbog ujeda psa lutalice, morate dokazati da je lokalna vlast (Općina) bila svjesna prisutnosti pasa lutalica u području i nije poduzela odgovarajuće mjere kako bi zaštitila građane. Odredbom čl. 28, tačka 4 Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja (Sl. Glasnik BiH 25/09) propisano je da sklonište za napuštene i izgubljene životinje između ostalih osniva općina, a tačkom 5.propisano je da nadležni organ uprave, između ostalih općine, izdaje dozvolu za formiranje skloništa za životinje na osnovu uputstva koje propisuje nadležno ministarstvo. Dakle, nadzor nad psima lutalicama vrši općina, te propuštanjem postupanja po narpijed navedenim odredbama, dolazimo do odgovornosti na strani općine za nakandu štete u slučaju ujeda psa lutalice. Što se tiče same štete Zakonom o obligacionim odnosima propisano je da za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i za strah sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdava, dosuditi pravičnu novčanu naknadu. Dakle, bez obzira da li je došlo do fizičkih bolova (ujeda) ili je samo bilo nasrtaja i kod oštećenog se javio ozbiljni strah, isti ima pravo na naknadu štete. Međutim, u praksi nisam imao, a niti naišao na slučaj gdje je neko potraživao štetu samo i isključivo za strah, a da se taj strah javio zbog nasrtaja psa (lajanja)” pojasnio je advokat Haris Omerović iz Kalesije.

 

Naknada štete od psa lutalice

 

 

Nakon što pas lutalica ujede oštećenog, isti se odmah treba javiti dežurnom ljekaru u Dom zdravlja, ljekar će po službenoj dužnosti o tome obavijestiti nadležni MUP / Policijsku upravu, a isti će obaviti razgovor sa oštećenim. Potom će biti obavještena i veterinarska stanica kao i inspekcijska služba općine. Nakon što se završi liječenje, oštećeni ima dvije mogućnosti i to podnošenje zahtjeva općini za naknadu štete i mirno rješavanje spora uz potraživanje adekvatne novčane satisfakcije za pretrpljene bolove i strah, ili eventualno pokrenuti postupak radi naknade štete podnošenjem tužbe nadležnom sudu, u tom slučaju najbolja opcija bila bi konsultacija sa kvalifikovanom osobom – advokatom.

Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastarijeva za tri godine od kad je oštećenik doznao za štetu tj. u konkretnom slučaju danom ujeda, odnosno nasrtaja.

Naknade štete kada su u pitanju ujedi psa, i općenito naknada štete zbog pretrpljenih bolova, straha i eventualno umanjene životne aktivnosti, ovisi o intenzitetu i trajanju bolova i straha, kao i procentu umanjenja životne aktivnosti. U sudskom postupku angažujemo stručno lice – vještaka medicinske struke, koji dostavlja svoj Nalaz i mišljenje o naprijed navedenim intezitetima i trajnju bolova i straha, pa shodno takvom Nalazu konačno opredjeljujemo tužbeni zahtjev. Dosadašnja praksa (ove advokatske kancelarije) je da su to iznosi u rasponu od oko 700,00 KM – 3.000,00 KM, a što sve zavisi od stvarno pretrpljene štete ujedom psa.”, kazao je advokat Omerović Haris.

 

Advokat Haris Omerović, Kalesija

 

 

 

Loading

administrator
No Image Found