Sudska praksa

Sudska praksa

Sudska praksa predstavlja jednu od komponenti pravnog sistema. Sastoji se iz sentenci iz svih pravnih oblasti svih sudova sa daljom razgranatom strukturom na podgrupe i područja.

U ovoj sekciji nalazi se pregled sudskih stavova / sudska praksa sudova najviše instance u Bosni i Hercegovini.

 

Napomena: Za kvalitetno pretraživanje sudske prakse predlažemo da koristite tipku Ctrl+F, kako bi se otvorio search bar u kojem možete kucati ključnu riječ! Također, ukoliko želite kompletnu sudsku praksu imati u PDF formatu istu možete downloadovati putem linka na dnu stranice.

 

 

Advokat Kalesija logo

Građansko pravo

 

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Registar zemljišta, postupajući po rješenju o izvršenju (radi zabilježbe izvršenja na nekretninama), kod stanja stvari da je izvršenik u navedenim zemljišno knjižnim ulošcima upisan kao nosilac prava vlasništva na objektima i prava građenja na zemljištu na kojem su objekti izgrađeni, određuje upis zabilježbe izvršenja i na izvršenikovom pravu vlasništva na objektima i na pravu građenja na zemljištu, na kom su objekti izgrađeni. Naime, prema odredbi člana 79. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kada je zgrada izgrađena na pravu građenja onda pravo građenja i ta zgrada, ako je trajna, čine nerazdvojivu pravnu cjelinu (ista osoba je ovlaštenik prava vlasništva zgrade i prava građenja) i zajedno se prenose, naslijeđuju i opterećuju.

Upis u zemljišne knjige

Apelacioni sud Brčko distrikta

 97 0 Dn 002272 19 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Kako se samo one zabilježbe koje su propisane Zakonom o registru zemljišta i prava na zemljištima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odnosno Zakonom o izvršnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, upisuju u zemljišne knjige, a kod toga da sporne zabilježbe (zabilježbe čiji je upis zahtjevom tražen) nisu navedenim zakonima propisane, onda je prvostepeni sud donio pravilnu odluku kada je zahtjev za njihov upis odbio jer nije imao zakonski osnov za upis, a nepostojanje zakonskog uporišta nije se moglo nadomjestiti saglasnom voljom ugovornih strana (na čemu založni povjerilac posebno

istrajava u žalbi), jer je volja ugovornih strana ograničena prinudnim propisima.

Upis u zemljišne knjige

Apelacioni sud Brčko distrikta 

97 0 Dn 002288 20 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Zemljišnoknjižni sud se ne može upuštati u ispitivanje pravilnosti i zakonitosti isprave na osnovu koje se vrši upis vlasništva u zemljišne knjige, nego je samo dužan ocjeniti da li zatraženi upis neposredno proizlazi iz isprave priložene uz prijedlog, odnosno da ocijeni da li zatraženi upis odgovara njenom sadržaju i je li konkretni upis provodiv s obzirom na zemljišnoknjižno stanje u času kada je zemljišnoknjižnom sudu dostavljena odluka kojom je upis određen.

Upis u zemljišne knjige

Apelacioni sud Brčko distrikta

97 0 Dn 002336 20 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Samo se one zabilježbe, koje su propisane Zakonom o registru zemljišta i prava na zemljištima ili drugim zakonom, upisuju u zemljišne knjige. A, kako Zakon o registru zemljišta i prava na zemljištima ili drugi zakon ne sadrže odredbe za upis zabilježbe činjenice postojanja braka, Registar zemljišta Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nema zakonsko uporište za upis te zabilježbe bez obzira na to što postoji mogućnost otuđenja nekretnina. Naime, „opravdana bojazan“ ne može nadomjestiti (propisati) ono što zakonom nije propisano, već predlagaču stoje na raspolaganju druge zakonske mogućnosti za zaštitu svojih prava i interesa.

Upis u zemljišne knjige

Apelacioni sud Brčko distrikta

97 0 Dn 002244 19 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada su u pitanju promjene u obliku, površini i kulturi parcela kao i promjene na zgradama i drugim objektima u građevinskom smislu, prema odredbi člana 212. Zakona o registru zemljišta i prava na zemljištima BD BiH, nakon snimanja izrađuje se prijavni list radi provedbe nastalih promjena u zemljišnoj knjizi.

Upis u zemljišne knjige

Apelacioni sud Brčko distrikta

97 0 Dn 002296 20 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada je upis založnog prava odredio za to nadležni organ, onda u postupku upisa zakonskog založnog prava (hipoteke), sud nije ovlašten da ispituje pravilnost rješenja Porezne uprave o osnivanju hipoteke, već jedino da li je priloženo rješenje odgovarajućeg sadržaja (doneseno od strane nadležnog organa u granicama njegovih ovlaštenja) i oblika, i da li je prikladno za provođenje traženog zemljišnoknjižnog upisa.

Upis u zemljišne knjige

Apelacioni sud Brčko distrikta

97 0 Dn 002299 20 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Rok za izjavljivanje žalbe protiv rješenja kojim se odbija ili odobrava upis u Registar zemljišta je 8 dana za sve upise za katastarske opštine za koje je uspostavljen Registar prava na zemljištu i u Zakonu o registru zemljišta ove odredbe su svrstane u trećem dijelu u glavi IV koja reguliše postupak upisa i održavanje Registra nakon završenog izlaganja. Dakle, kada je utvrđeno da je za konkretnu katastarsku opštinu završen postupak izlaganja i da je u odnosu na nju stupio na snagu novi premjer, više se ne mogu primjeniti odredbe Zakona o registru zemljišta o pravnim lijekovima koje se nalaze u okviru prvog dijela u glavi VI. Naime, unutar tog dijela Zakona o registru zemljišta se nalazi odredba člana 124., kojom je određeno da je rok za žalbu 15 dana, ali se odnosi na upis nekretnina za koje nije završen postupak izlaganja i u pogledu kojih nije stupio na snagu Registar prava na zemljištu (novi premjer).

Upis u zemljišne knjige

Apelacioni sud Brčko distrikta

97 0 Dn 002314 20 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada je na osnovu notarske isprave upisana hipoteka (založno pravo) na založenim nekretninama založnog dužnika i kada je on izričito pristao na izvršenje bez odlaganja, tada je založni povjerilac stekao pravo na pokretanje izvršnog postupka, ali isto tako je stekao prvenstveni red i pravo namirenja svog potraživanja i kada se promijeni nositelj stvarnog prava na založenoj nekretnini.

Upis u zemljišne knjige

Apelacioni sud Brčko distrikta

97 0 Dn 002319 20 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Za razliku od zakonodavstva Distrikta, Zakoni o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske su propisali mogućnost da vlasnik pravnim poslom odredi zabranu otuđenja ili opterećenja nekretnina, koja djeluje prema trećim osobama ako je upisana u zemljišnu knjigu, kao i Zakon o vlasništvu Republike Hrvatske koji je propisao da vlasnik može pravnim poslom odrediti zabranu otuđenja ili opterećenja svoje stvari i pod kojim uvjetima ta zabrana djeluje prema trećim osobama. Međutim, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta ne sadrži takve odredbe.

Upis u zemljišne knjige

Apelacioni sud Brčko distrikta

97 0 Dn 002319 20 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

 

Odredbom člana 74. ZOO-a je određeno da je ugovor zaključen pod uvjetom ako njegov nastanak ili prestanak zavisi od neizvjesne činjenice, ako je zaključen pod odložnim uvjetom pa se uvjet ispuni, ugovor djeluje od trenutka njegovog zaključenja, osim ako iz zakona, prirode posla ili volje strana ne proističe nešto drugo. Cijeneći da je uvjet ugovora u pravilu objektivno određen, vezano za objektivne okolnosti, a neovisno o radnjama ugovornih strana izvan onih koji se mogu objektivizirati, proizašlo bi da je navedeni uvjet plaćanja „nakon prodaje zemljišta“ protivan prinudnim propisima i kao takav, u smislu odredbi člana 76. stav (1) ZOO-a, ništav.

Nastanak obaveza

Uslov

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 P 102750 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Poništenje rješenja o priznavanju prava na povoljniju starosnu penziju nije preduslov za osnovanost zahtjeva Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa naslova sticanja bez osnova prema korisniku penzije koji je zasnovao radni odnos nakon penzionisanja. Zasnivanje radnog odnosa korisnika penzije u konkretnom slučaju nema za posljedicu gubitak prava na penziju, već samo prestanak isplate penzija za određeno vrijeme utvrđeno zakonom.

Sticanje bez osnova

Vrhovni sud Federacije BiH

68 2 P 010236 20 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Neosnovano obogaćenje postoji samo ako je neko stekao korist bez pravnog osnova ili je taj pravni osnov kasnije otpao.

Sticanje bez osnova

Vrhovni sud Republike Srpske

57 0 Ps 129528 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Predstoji solidarna objektivna odgovornost imaoca putničkog vozila i pravnog lica koje odgovara za nastalu štetu od divlje životinje, počinjene njenim izlaskom na kolovoz puta, nastaloj saputnici tog vozila, koja je majka vozača, pa time i osiguravatelja toga vozila osnovom obaveznog osiguranja. Kod solidarne odgovornosti koju više osoba prouzroči zajedno ne predstoji materijalno pravna mogućnost da se radnje jednog od sudionika cijene kao postojanje ekskulpacionih razloga za radnje i obaveze drugog sudionika.

Odgovornost za štetu

Objektivna odgovornost za štetu

Vrhovni sud Federacije BiH

33 0 P 076669 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Za vrijeme dok nije bio uspostavljen Javni registar računa poslovnih subjekata, banka koja je vodila glavni račun platioca nije mogla znati za postojanje drugog računa platioca kod druge banke, da bi podnijela zahtjev za blokadom tog drugog računa.

Naknada materijalne štete

Obična šteta

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 636871 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Tužitelju kao osobi kojoj je zbog neosnovanog lišenja slobode prestao radni odnos ili svojstvo osiguranika socijalnog osiguranja, priznaje se radni staž odnosno staž osiguranja kao daje bila na radu za vrijeme za koje zbog neosnovanog lišenja slobode staž izgubila i na zahtjev organa ili pravne osobe ta sredstva će se isplatiti iz budžeta Federacije, kojim je propisan doprinos za vrijeme za koje je staž priznat. Ukoliko organ ili pravno lice koje rješava priznavanje radnog staža, odnosno staža osiguranja u upravnom postupku ne uzme u obzir staž koji se zakonom priznaje licu neopravdano osuđenom ili neosnovano lišenom slobode, tada oštećeni može tužbom zahtijevati da sud utvrdi da je priznavanje staža osiguranja nastupilo po zakonu protiv organa koji osporava priznati staž i protiv Federacije, a kako to izričito reguliše navedena odredba člana 444. stav 3. i 4. ovog zakona.

Naknada nematerijalne štete/Zbog neosnovanog lišenja slobode i mjera zabrane

Naknada materijalne štete

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 467479 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Nema odgovornosti tuženih za štetu, ako njihovi radnici ili organi nisu svojim nepravilnim postupanjem, nezakonitim radom ili na drugi način nanijeli štetu tužitelju.

Odgovornost za štetu

Odgovornost pravnog lica za štetu

Vrhovni sud Republike Srpske

57 0 Ps 104014 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom koje prelazi granicu BiH u inozemstvu (DUTV) nema pravni značaj u odnosu na prava i obaveze iz osnova kasko osiguranja nastalim nastupanjem osiguranog slučaja.

Osiguranje imovine

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 596531 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kad iz sadržine ugovora o kratkoročnom revolving kreditu proizlazi da nije ugovoreno obročno plaćanje duga (rata – anuiteta) nego je ugovoren fiksan rok otplate cjelokupnog duga, u takvoj situaciji prigovor zastare potraživanja treba cijeniti primjenom roka zastare iz člana 371. ZOO, a ne rok zastare iz člana 372. ZOO

Zastarjelost

Tužba/Preinaka tužbe

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 500297 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

U slučaju kada su parnične stranke zaključile ugovor o kreditu u kojem su izdali mjenice kao sredstva obezbjeđenja vraćanja kredita, davaocu kredita je omogućeno zasebno naplaćivanje duga prinudnim putem po mjenici, kao i isplatu duga po zaključenom ugovoru o kreditu u posebnoj ili istoj parnici. U situaciji kada je tužitelj kao davalac kredita podnio prijedlog za izvršenje za prinudnu naplatu duga putem mjenica, a mjenični dug tuženi nisu platili, a tužitelj kao davalac kredita je ustao novom tužbom za naplatu duga na osnovu ugovora o kreditu, tužitelj je promijenio pravni osnov potraživanja. Podizanjem tužbe prestao je pravni osnov potraživanja naplate duga po osnovu mjenica pa se osnovanost prigovora zastare duga po ugovoru o kreditu morala i cijeniti i vezati za dan podnošenja tužbe za naplatu duga po ugovoru o kreditu.

Zastarjelost

Tužba/Preinaka tužbe

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 500297 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Danom stupanja na snagu Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, prijašnji vlasnik u cijelosti gubi pravo vlasništva, a brisanje tog prava nije bilo neophodno provesti u zemljišnim knjigama budući da je po samom zakonu (ex lege) postalo državno vlasništvo. Prijašnji vlasnici prestali su po samom zakonu biti vlasnici nacionalizovane nekretnine, pa tužiteljima kao nasljednicima ne pripada pravo zahtijevati naknadu za nacionalizirane nekretnine po odredbama Zakona o eksproprijaciji, već donošenjem zakona kojim bi bilo regulisano pitanje denacionalizacije i restitucije.

Prestanak prava vlasništva

Faktička eksproprijacija

Vrhovni sud Federacije BiH

58 0 P 091886 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Poljoprivrednim zemljištem u smislu Zakona o poljoprivrednom zemljištu smatraju se i zemljišta kojima je planskim aktima Republike Srpske, opština i gradova određena druga namjena sve dok se za ta zemljišta u postupku privođenja planskoj namjeni ne plati naknada za promjenu namjene u skladu sa tim zakonom.

Predmet prava svojine/ Poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, šume

Sticanje bez osnova

Vrhovni sud Republike Srpske

57 0 Ps 126495 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Nije osnovan zahtjev tužitelja za utvrđenje prava vlasništva i upis toga prava u javnu evidenciju, ako izvedenim dokazima nije dokazao da je nepokretnost eksproprisana u njegovu korist u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

Sticanje prava svojine/Na temelju odluke suda ili drugog nadležnog organa

Teret dokazivanja

Vrhovni sud Republike Srpske

59 0 Ps 034097 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Prema odredbi člana 178. Zakona o radu se vrši usklađivanje samo onih ugovora o radu koji nisu u skladu sa odredbama novog Zakona o radu, na način da ponuđeni ugovor ne može biti nepovoljniji za radnika u pogledu uvjeta pod kojima je radni odnos zasnovan. U tom slučaju se ne daje otkaz ranijeg ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, nego radniku u slučaju neprihvatanja ponude za zaključivanje ugovora o radu usklađenog sa Zakonom o radu prestaje radni odnos u roku od 30 dana od dana dostave ugovora na zaključivanje. Novi, ponuđeni, ugovor o radu je nepovoljniji za radnika, ako je za iste poslove istog radnog mjesta određen niži koeficijent za obračun plaće.

Sticanje prava svojine/Na temelju odluke suda ili drugog nadležnog organa

Teret dokazivanja

Vrhovni sud Republike Srpske

59 0 Ps 034097 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Prema odredbi člana 178. Zakona o radu se vrši usklađivanje samo onih ugovora o radu koji nisu u skladu sa odredbama novog Zakona o radu, na način da ponuđeni ugovor ne može biti nepovoljniji za radnika u pogledu uvjeta pod kojima je radni odnos zasnovan. U tom slučaju se ne daje otkaz ranijeg ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, nego radniku u slučaju neprihvatanja ponude za zaključivanje ugovora o radu usklađenog sa Zakonom o radu prestaje radni odnos u roku od 30 dana od dana dostave ugovora na zaključivanje. Novi, ponuđeni, ugovor o radu je nepovoljniji za radnika, ako je za iste poslove istog radnog mjesta određen niži koeficijent za obračun plaće.

Ugovor o radu

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 Rs 095926 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Odredbom članka 1. Zakona o radu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (ZOR), zakonodavac je ostavio mogućnost da se posebnim zakonom drugačije odredi (uredi) pitanje prava, obveza i odgovornosti iz radnog odnosa u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine nego što je to slučaj sa odredbama ZOR-a, bez da je u toj (ili bilo kojoj drugoj odredbi ZOR-a) ograničio kvantitetu (obim) i kvalitetu (sadržaj) „drugačijeg“ uređivanja problematike prava, obveza i odgovornosti koje su regulirane odredbama ZOR-a (npr. kroz odredbu da se drugim zakonom ne mogu dati manja prava radnicima nego što je to slučaj sa odredbama ZOR-a itd.), slijedom čega se jasnim ukazuje da zakonodavac za potrebe drugačijeg reguliranja radno-pravne problematike, nije imao ni obvezu u cijelosti slijediti obim i sadržaj prava, obveza i odgovornosti reguliranih odredbama ZOR-a, nego je u tom slučaju imao otvoreno polje slobodne procjene kako i na koji način regulirati, između ostalog i problematiku plaća, naknada i drugih primanja po osnovu rada za pojedine oblasti rada (ovisno od specifičnosti konkretne oblasti rada i djelatnosti u kojoj se taj radi obavlja), pa tako i za rad u tijelima javne uprave i institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a što jeste slučaj sa Zakonom o plaćama i naknadama u tijelima javne uprave, koji uživa status posebnog zakona (lex specialis).

Zaštita prava državnih službenika

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 144076 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

U ocjeni vremenskog važenja pravne norme – da se primjenjuje materijalno pravo važeće na dan nastanka spornog odnosa, za slučaj poništenja rješenja o prestanku ugovora o radu policijskom službeniku zbog pravomoćno izrečene kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili strožija kazna zbog počinjenog krivičnog djela primjenjuju se pravila materijalnog prava važeća ne dan pravomoćnosti presude krivičnog suda kojom je ta kazna izrečena.

Odluka o prestanku radnog odnosa u smislu navedene odredbe člana 122. stav 1. tačka g) Zakona o policijskim službenicima ima deklaratorni značaj, pa stoga proizlazi i pravilnost zaključka sudova da tužitelju u ovom slučaju nije prestao radni odnos osnovom ovoga rješenja već po samom zakonu – pravomoćnošću navedene presude krivičnog suda, a navedeno rješenje je samo utvrdilo činjenicu da je njegov radni odnos već prestao po sili zakona.

Zaštita prava policijskih službenika

Vrhovni sud Federacije BiH

32 0 Rs 328776 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

U procesnoj situaciji kada je zahtjevu za isplatu naknada plaća i drugih davanja iz radnog odnosa prethodio parnični postupak u kome je pravomoćno usvojen zahtjev za poništenje otkaza i vraćanje na rad – koji zahtjevi su bili jedini zahtjevi u tom postupku, koji je pravomoćno okončan na način da je usvojen, a nakon toga tužitelj iz tog postupka pokreće novu tužbu za isplatu zasnivajući ovaj na pravomoćnosti presude kojom je poništen otkaz i naloženo vraćanje na rad, rok zastarjelosti zahtjeva počinje teći počev od pravomoćnosti rješenja kojim se poništava otkaz i nalaže vraćanje na rad.

Kada je već u tužbi tužitelj postavio tužbene zahtjeve za poništenje otkaza, vraćanje na rad i isplatu naknade plata i ostalih davanja, a u tom postupku pravomoćno poništen otkaz i naloženo vraćanje na rad, – dakle u ovome dijelu pravomoćno odlučeno – a u dijelu za isplatu po žalbi tuženog prvostepena presuda ukinuta i predmet vraćen na ponovno suđenje, u kojem je o ovome tužbenom zahtjevu raspravljeno, rok zastarjelosti počinje teći od dana podnošenja tužbe.

Pri navedenom potrebno je poduzete radnje tužitelja u tom postupku sagledavati u skladu sa načelom dispozicije, pa time i njegovo disponiranje tužbenim zahtjevom, sa njihovim procesno pravnom i materijalno pravnim učincima.

Za isplatu plata, doprinosa i naknade plate

Vrhovni sud Federacije BiH

53 0 Rs 059693 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Iako tužiteljica nije podnijela zahtjev tuženoj za zaštitu prava protiv odluke o nezakonitom otkazu ugovora o radu u roku 30 dana u smislu člana 114. stav 1. Zakona o radu, tužena kao poslodavac tužiteljice zahtjev za zaštitu prava nije odbacila kao neblagovremen, nego se upustila u ocjenjivanje tog zahtjeva i ocijenila ga neosnovanim, time je tužena konačno odlučila o zahtjevu tužiteljice za zaštitu prava, pa bez obzira na njegovu neblagovremenost tužiteljici omogućila da od dostave te odluke u daljem roku od 90 dana podnese tužbu sudu i ostvari sudsku zaštitu u smislu člana 114. stav 2. ZOR- a.

Pobijanje odluke o prestanku radnog odnosa

Vrhovni sud Federacije BiH

18 0 Rs 047839 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Odredbom člana 87. stav 2. Zakona o radu, propisano je da se otkaz ugovora o radu može dati ako poslodavac ….. s obzirom na veličinu, kapacitet i ekonomsko stanje poslodavca i mogućnosti zaposlenika, ne može osnovano očekivati od poslodavca da zaposli zaposlenika na druge poslove ili da ga obrazuje odnosno osposobi za rad na drugim poslovima”. Dakle, pravilnim tumačenjem navedene odredbe sintagma „da zaposlenika obrazuje odnosno osposobi za rad na drugim poslovima”, ne može se tumačiti da se njome stvara toliko široka obaveza za poslodavca, da zaposleniku kojem otkazuje ugovor o radu prije otkaza nudi zaposlenje za koje je potrebna niža kvalifikacija od one koju taj radnik ima, odnosno da zaposlenika sa visokom stručnom spremom obrazuje odnosno osposobljava za radna mjesta za koja se zahtijeva niža stručna sprema.

Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga

Vrhovni sud Federacije BiH

18 0 Rs 047839 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Ne postoje uslovi za priznanje strane sudske odluke, čije se priznanje traži, iako je postala pravosnažna i izvršna, ako protivnik predlagača nije učestvovao u postupku u kojem je ta odluka donesena.

Legati

Priznanje strane sudske odluke

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 V 024030 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Rezervacija grobnog mjesta je imovinsko pravo i može biti predmet bračne stečevine.

Imovinski odnosi bračnih partnera

Bračna / vanbračna stečevina

Vrhovni sud Federacije BiH

25 0 P 044455 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Zaključenjem Ugovora o diobi bračne stečevine bračnih partnera prije podnošenja tužbe u momentu podnošenja tužbe trećeg – povjerioca iz drugog pravnog odnosa – za utvrđenje da nekretnine i stvari koje su bile predmetom diobe predstavljaju bračnu stečevinu dotadašnja bračna stečevina prestaje i postaje vlasništvo ili suvlasništvo osoba koji su ta prava stekli takvom diobom.

Imovinski odnosi bračnih partnera

Vrhovni sud Federacije BiH

58 0 P 179647 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Registarski sud ne može detaljno da se upušta u apsolutnu pravilnost procedure donošenja odluke koja predstavlja ispravu za traženi upis, jer bi u suprotnom registracijski sud narušio načela izvanparničnog postupka i primijenio načela parničnog postupka. To znači da je za registracijski sud dovoljno da ispita zakonitost donošenja odluke koja predstavlja ispravu za upis glede nadležnosti i postupka za njeno donošenje kao i glede suglasnosti isprave sa općim aktima subjekta upisa (članak 55. Zakona o registraciji), a u slučaju da je predmetna odluka na temelju koje je izvršen upis nezakonita ili nepravilna iz formalnog ili materijalnog razloga koji se, zbog svoje prirode (jer zahtijeva utvrđivanje postojanja određene činjenice), ne može ispitati u registracijskom postupku, nezadovoljna stranka ima pravo tražiti njeno preispitivanje i u konačnici poništaj u parničnom postupku u smislu članka 23. Zakona o izvanparničnom postupku.

Registar društava

Apelacioni sud Brčko distrikta

97 0 Reg 002496 22 Pž

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada se radi o istoj ili sličnoj robi, a u pitanju su slični znaci koji podržavaju žigove tužitelja, mogućnost izazivanja zabune se ne dokazuje, već se pretpostavlja.

Žig

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 003179 15 Gž 3

*** www.advokatomerovic.com ***

Tužitelj kao kolektivna organizacija za ostvarivanje prava autora muzičkih djela je ovlašten da obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog prava u svoje ime a za račun svih domaćih i inostranih autora.

Kolektivna zaštita

Vrhovni sud Republike Srpske

57 0 Ps 132981 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Važeće odredbe člana 200. Zakona o obligacionim odnosima propisuju kada i ko ima pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete, a tim odredbama je propisano da to pravo pripada fizičkim licima (pretrpljeni strah, bol i sl). Dakle, ni Zakon o obligacionom odnosima, ni dosadašnja sudska praksa u Bosni i Hercegovini ne priznaju nematerijalnu štetu pravnim licima, koja bi se istina, sada prema novijoj sudskoj praksi mogla kategorisati kao povreda poslovnog ugleda, koju (povredu) stranka trpi zbog postojanja određenih okolnosti, te koju povredu u postupku mora dokazati.

Naknada nematerijalne štete

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 003179 15 Gž 3

*** www.advokatomerovic.com ***

Okolnost da je u žalbenom stadiju postupka postupalo vijeće u istom sastavu kao u prethodnom žalbenom postupku, sama po sebi, ne predstavlja povredu odredbe iz člana 209. stav 2. ZPP, s obzirom da revident ne navodi okolnosti koje koincidiraju toj zakonskoj odredbi- poimenično sudiju koji nije mogao učestvovati u donošenju drugostepene pobijane presude zbog razloga iz člana 357. ZPP.

Isključenje sudije Izuzeće sudije

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 360697 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Za ocjenu da li je stvar pravomoćno presuđena po podnesenoj tužbi, njenim prethodnim ispitivanjem nisu relevantne činjenične tvrdnje ranije tužbe, već činjenični osnov pravomoćne presude.

Presuđena stvar

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 756183 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Da bi došlo do prebacivanja tereta dokazivanja s tužitelja na tuženog, tužitelj mora dokazati prima facie (na prvi pogled) diskriminaciju. Prema pravilu o prima facie diskriminaciji, dokazivanje diskriminacije je podijeljeno u dvije faze. U prvoj fazi tužitelj treba dokazati činjenice iz kojih sud može izvesti zaključak o vjerojatnosti da ga je tuženi diskriminirao. Tada se teret dokazivanja prebacuje na tuženog koji u drugoj fazi mora učiniti izvjesnim da diskriminacije nije bilo. U tom smislu, neuspjeh dokazivanja prima facie diskriminacije ima negativnu posljedicu za tužitelja, a neuspjeh pobijanja zaključka o postojanju prima facie diskriminacije ima negativnu posljedicu za tuženog.

Teret dokazivanja

Zabrana diskriminacije

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 144076 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada je radniku dat otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze, teret dokazivanja se nalazi na strani tuženog.

Teret dokazivanja

Otkaz ugovora o radu zbog odgovornosti za težu povrednu radnih obaveza iz ugovora o radu

Vrhovni sud Republike Srpske

75 0 Rs 044116 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Sud je ovlašten da, s obzirom na sve okolnosti, prema svom uvjerenju, cijeni mogućnost stranke da isposluje ispravu koja se nalazi kod organa vlasti ili pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja. Uslov da sud naredi organu, odnosno osobi, da ispravu dostavi sudu je prijedlog stranke. Sud ne traži ispravu po službenoj dužnosti, niti odluka suda zavisi od protivljenja suprotne stranke.

Dokazi

Opće odredbe o dokazima

Isprave

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 458436 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje izda uvjerenje o visini penzije i visini isplaćene penzije osiguraniku, onda je on izdao ispravu o činjenicama u vezi sa poslovima koje obavlja na osnovu javnog ovlaštenja, pa takvo uvjerenje ima značenje javne isprave koja dokazuje istinitost onoga što se u njoj navodi odnosno potvrđuje.

Dokazi Isprave

Vrhovni sud Federacije BiH

68 2 P 010236 20 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada tuženi, odnosno njen punomoćnik, nije pristupio na ročište za glavnu raspravu, a na koje ročište je pristupio svjedok, predložen od strane tuženog, te kako sud u parničnom postupku ne može provoditi dokaze u ime parničnih stranaka, što u konkretnom slučaju znači da nije ovlašten da sam u ime tuženog saslušava svjedoka, onda je pravilna odluka prvostepenog suda da taj dokaz (saslušanje svjedoka) ne provede.

Dokazi
Izvođenje dokaza Svjedoci

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 079749 16 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Okolnost da je za vještaka određena osoba koja je za potrebe tuženog izvođača radova obavila atest materijala korištenih za izvođenje radova iz spornog ugovora o građenju ne predstavlja razlog za izuzeće vještaka, ukoliko je naručilac već u trenutku određivanja osobe vještaka, odnosno prije početka izvođenja dokaza vještačenja, znao za tu okolnost, a zahtjev za izuzeće podnio nakon obavljenog vještačenja, tim više što svoje tužbene zahtjeve naručilac uopšte ne zasniva na činjenicama koje se tiču kvaliteta upotrijebljenog materijala.

Dokazi

Vještaci

Vrhovni sud Federacije BiH

32 0 Ps 213921 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Odredbom članka 329. stavak (1) Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (ZPP) regulirano je da povreda odredaba parničnog postupka postoji u slučaju da sud tijekom postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ZPP-a a to je bilo od utjecaja na donošenje pravilne i zakonite presude. U tom smislu, pored činjenice što je žalitelj dužan konkretno navesti koja to točno odredba ZPP-a nije primijenjena ili je nepravilno primijenjena isti je dužan jasno navesti zbog čega je navedena povreda bila od utjecaja na donošenje pravilne i zakonite presude.

Povreda odredaba parničnog postupka

Relativno bitne povrede

Apsolutno bitne povrede

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 130565 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Protiv rješenja o odmjeravanju troškova i nagrade vještaku dopuštena je posebna žalba. Stranka koja nije navedeno rješenje pobijala žalbom ne može to rješenje s uspjehom pobijati u reviziji protiv odluke o glavnoj stvari, niti pravilnost i zakonitost odluke o glavnoj stvari može pobijati zbog eventualne nezakonitosti rješenja o odmjeravanju troškova i nagrade vještaku.

Žalba protiv rješenja

Vrhovni sud Federacije BiH

32 0 Ps 213921 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Ukoliko drugostepeni sud nije ocijenio žalbene navode koji su od odlučnog značaja za odluku o tužbenom zahtjevu, radi se o povredi odredaba parničnog postupka koja je uticala na pravilnost i zakonitost drugostepene presude, što je razlog za ukidanje iste u revizionom postupku.

Razlozi revizije za ukidanje drugostepene odluke

Vrhovni sud Republike Srpske

57 0 Ps 128125 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada obrazloženje pobijane drugostepene presude ne sadrži ocjenu žalbenih navoda koji su od odlučnog značaja, revident osnovano ukazuje da je osporena presuda zahvaćena povredama odredaba parničnog postupka, zbog koje se sa sigurnošću ne može ispitati.

Razlozi revizije za ukidanje drugostepene odluke

Vrhovni sud Republike Srpske

59 0 Ps 031109 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Različita praksa više vijeća o istom pravnom pitanju istog drugostepenog suda nije propisani uslov za dopuštanje revizije, već je uslov postojanje različite prakse više drugostepenih sudova.

Izuzetna revizija

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Rs 537493 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Protiv rješenja kojim je usvojen prijedlog za povraćaj u pređašnje stanje revizija nije dozvoljena.

Revizija protiv rješenja

Povrat/povraćaj u pređašnje stanje

Vrhovni sud Republike Srpske

57 0 Ps 117682 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Reviziju može izjaviti samo stranka putem punomoćnika koji je advokat, a punomoćnik koji zastupa stranku po drugom zakonu samo ako ima položen pravosudni ispit, neovisno od činjenice da je generalni direktor tužitelja lice ovlašteno za zastupanje tog privrednog društva.

Dozvoljenost/ dopuštenost revizije

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 562544 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Protivnik predlagača može u postupku priznanja strane sudske odluke uspješno isticati prigovore koji se odnose na nepravilnost postupka koji je prethodio donošenju te odluke, samo ako time tvrdi i dokaže da zbog te nepravilnosti nije mogao učestvovati u tom postupku.

Priznanje strane sudske odluke

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 V 028168 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

U postupku priznanja strane sudske odluke, sud se ograničava na ispitivanje propisanih uslova za priznanje, pri čemu nije ovlašten da ocjenjuje podobnost za izvršenje odluke čije se priznanje traži, što može biti predmet ispitivanja samo izvršnog suda.

Priznanje strane sudske odluke

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 V 029515 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Ukoliko sud ili drugi organ Republike Srpske nije mjesno nadležan, nema uslova za priznanje strane sudske odluke.

Priznanje strane sudske odluke

Vrhovni sud Republike Srpske

14 0 V 005211 22 Gž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Diskriminacija postoji ako se različito tretiraju pojedinci u sličnim pozicijama a takvo ponašanje nema objektivno i razumno opravdanje, a da bi sud izveo pravilan zaključak, slijedeći praksu Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, potrebno je provesti antidiskriminacioni test, odnosno odgovoriti na pitanja: 1) Da li je različito tretiranje zasnovano na zakonu, a zakon slijedi legitiman javni interes? 2) Da li upotrijebljena sredstva za ostvarenje javnog interesa zadovoljavaju princip adekvatnosti i da li različito tretiranje zadovoljava princip proporcionalnosti? Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja negativan, slijedi zaključak da se radi o diskriminaciji.

Član 14. Zabrana diskriminacije

Protokol 12 Zabrana diskriminacije

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 134438 21 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Da bi došlo do prebacivanja tereta dokazivanja s tužitelja na tuženog, tužitelj mora dokazati prima facie (na prvi pogled) diskriminaciju. Prema pravilu o prima facie diskriminaciji, dokazivanje diskriminacije je podijeljeno u dvije faze. U prvoj fazi tužitelj treba dokazati činjenice iz kojih sud može izvesti zaključak o vjerojatnosti da ga je tuženi diskriminirao. Tada se teret dokazivanja prebacuje na tuženog koji u drugoj fazi mora učiniti izvjesnim da diskriminacije nije bilo. U tom smislu, neuspjeh dokazivanja prima facie diskriminacije ima negativnu posljedicu za tužitelja, a neuspjeh pobijanja zaključka o postojanju prima facie diskriminacije ima negativnu posljedicu za tuženog.

Član 14. Zabrana diskriminacije

Protokol 12 Zabrana diskriminacije

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 130565 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Kako tužitelj kao uposlenik javnog poduzeća i u uposlenici u javnom sektoru, kao namještenici i državni službenici u tijelu javne uprave, po prirodi, vrsti i sadržaju, imaju različit radno-pravni status uključujući i različit način uređivanja politike plaća i drugih osobnih primanja iz radnog odnosa te njihovog financiranja, to nema mjesta zaključku tužitelja da se u konkretnom slučaju radi o odgovarajućim komparatorima (usporednim kategorijama).

Član 14. Zabrana diskriminacije

Protokol 12 Zabrana diskriminacije

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 130565 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Uposlenici u javnim poduzećima i pravnim osobama iz privatnog sektora ne mogu predstavljati osobe s kojima bi se tužiteljica, kao uposlenica tijela javne uprave, mogla usporediti, jer o pravu na topli obrok navedenih uposlenika nije (izravno) odlučivao tuženi (Brčko distrikt Bosne i Hercegovine), već njihovi poslodavci (kao samostalni pravni subjekti), na temelju svojih općih pravnih akata.

Član 14. Zabrana diskriminacije

Protokol 12 Zabrana diskriminacije

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 144076 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Sindikat koji je osnovan u skladu sa zakonom posjeduje aktivnu legitimaciju za podnošenje kolektivne tužbe za zaštitu od diskriminacije, jer se radi o udruženju koje ima za cilj zaštitu prava radnika, pa tako i u odnosu na pravo na jednako postupanje, kao ljudsko pravo, ukoliko je diskriminitarnom radnjom povrijeđeno pravo na jednako postupanje većeg broja lica čija prava taj sindikat štiti.

Član 14. Zabrana diskriminacije

Protokol 12 Zabrana diskriminacije

Vrhovni sud Federacije BiH

43 0 P 188930 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Zaštićeni osnov se ne mora nužno i izričito odnositi na zabranjeni osnov iz člana 2. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije. Dovoljno je da se odnosi na neki uzrok koji se ne može odvojiti od zaštićene osnove, koja se u konkretnom slučaju u širem smislu odnosi na status članova tužitelja (jedna kategorija državnih službenika) i socijalno-ekonomske povlastice dodijeljene na osnovu njihovog objektivnog statusa državnog službenika (dodatak na plaću).

Član 14. Zabrana diskriminacije

Protokol 12 Zabrana diskriminacije

Vrhovni sud Federacije BiH

43 0 P 188930 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Normativna mjera izvršne vlasti, tačnije donošenje podzakonskog akta, može predstavljati radnju diskriminacije koja može biti predmet antidiskriminacijske parnice. Utvrđenje postojanja diskriminacije koja je posljedica donošenja podzakonskog akta ne predstavlja nezakonito zadiranje u nadležnost izvršne vlasti.

Član 14. Zabrana diskriminacije

Protokol 12 Zabrana diskriminacije

Vrhovni sud Federacije BiH

43 0 P 188930 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Tuženi, koji je imao dozvolu nadležnog organa za obavljanje djelatnosti upravljanja sistemom za transport prirodnog gasa na određenom priključnom ulaznom i izlaznom mjestu, imao je pravo da ugovara transport plina na toj dionici i naknadu za pruženu uslugu, pa tako ugovorena naknada je dopušten predmet obaveze.

Nastanak obaveza/Predmet

Vrhovni sud Republike Srpske

61 0 Ps 012575 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Stavljanjem potpisa na blagajnički nalog zaposlenika sa ovlaštenjima dobijenim od direktora, ne uspostavlja se obaveza i za plaćanja po tom nalogu, već je samo tim potpisom potvrđena vjerodostojnost i ispravnost naloga koji se knjiži kao akontacija data trećim licima.

Sticanje bez osnova

Vrhovni sud Federacije BiH

32 0 Ps 022169 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Odredba čl. 267 Zakona o privrednim društvima reguliše zakonska ograničenja ovlaštenja direktora, i u slučaju postojanja direktnog ili indirektnog interesa direktora u drugom pravnom licu ova zakonska ograničenja vrijede u svakom slučaju i djeluju prema svima, a zbog sumnje u postojanje sukoba interesa. Ova ograničenja su prinudno pravne naravi kod sklapanja pravnih poslova, što znači da postupanje suprotno navedenoj odredbi dovodi do ništavosti pravnog posla.”

Ništav ugovor

Vrhovni sud Federacije BiH

51 0 Ps 147264 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Ukoliko nije u interesu osiguranika, ništava je i ne proizvodi pravno dejstvo odredba ugovora o osiguranju kojom se odstupa od odredbe iz člana 913. st. 3. da ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu po isteku roka od trideset dana od dana od kada je ugovaraču osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguravača sa obavještenjem o dospjelosti premije. OpŠta odredba iz člana 125.st.1. Zakona o obligacionim odnosima dolazi u obzira samo kada specijalnom zakonskom odredbom, kao što je to bio slučaj u konkretnom predmetu (čl. 900. i 913. st. 3. ZOO), nije izričito šta drugo predviđeno jer lex specijalis derogat legi generali.

Osiguranje imovine

Vrhovni sud Federacije BiH

43 0 Ps 181500 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Za obaveze po osnovu stare devizne štednje odgovorni su banka kod koje je novac deponovan, odnosno njen pravni sljednik i Bosna i Hercegovina kao jemac.

Bankarski novčani depoziti

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 070274 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Punomoćnik vlasnika pmv je mogao zaključiti ugovor o komisionu sa komisionarom o pronalasku kupca za prodaju pmv, ali komisionar nije mogao prodati vozilo u ime komitenta jer komitent nije bio vlasnik pmv, već samo punomoćnik.

Komision

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 343429 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kod besplatnog raspolaganja radi se o neoborivoj zakonskoj presumpciji da je dužnik znao da takvim raspolaganjem nanosi štetu vjerovniku, dok svijest treće osobe nije odlučna niti se utvrđuje, pa se takvo zakonsko rješenje temelji na načelu po kojem niko ne može davati darove na račun (štetu) svojih vjerovnika, pa dužnik besplatnog raspolaganja ne može dokazivati suprotno, a sticatelj (treća osoba u čiju je korist takva radnja poduzeta), ne dovodi se u nepovoljniji položaj od onog u kojem je bio, jer sticanje nije povezano sa bilo kakvim njegovim odricanjem, odnosno izdacima.

Ugovor o poklonu

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Vrhovni sud Federacije BiH

41 1 P 009512 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Tuženi koji nije ispoštovao obavezu vraćanja pozamljenog novca, prema ugovorima o zajmu koje je zaključivao sa tužiteljem, je u obavezi da isplati iznos zajma.

Ugovor o zajmu

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 192106 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Ugovorom o zajmu obavezuje se zajmodavac da preda u svojinu zajmoprimcu određenu količinu novca ili drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati poslije izvjesnog vremena istu količinu novca, odnosno istu količinu stvari, iste vrste i istog kvaliteta.

Zajam

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 259799 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Bez prijavljivanja potraživanja u likvidacionom postupku tuženi ne može preuzeti nikakva prava oštećenog u smislu člana 70. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju, jer ta prava nisu razmatrana u postupku likvidacije.

Naknada materijalne štete

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 226680 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Pri ocjeni visine izmakle koristi uzima se dobitak koji se mogao osnovano očekivati po redovnom toku stvari, a čije ostvarenje je spriječeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.

Naknada materijalne štete/Izmakla korist

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 192935 22 Rev 3

*** www.advokatomerovic.com ***

Utvrđeni postotak invaliditeta neke osobe je jedan, ali ne i jedini parametar za procjenu da li postoji naročito teški invaliditet kao osnov za naknadu nematerijalne štete za duševne bolove koje trpe najbliži srodnici. Sudovi utvrđuju da li bliski srodnici oštećenog zbog težine njegovog invaliditeta trpe duševne bolove, što se procjenjuje na osnovu svih okolnosti vezanih za konkretni invaliditet i njegove manifestacije. Zbog toga, činjenica da je vještačenjem utvrđen određeni stepen invalidnosti neke osobe ne može biti dovoljna za zaključak o stepenu duševnih bolova koje trpe njegovi srodnici, bez uzimanja u obzir i drugih utvrđenih činjenica.

Naknada nematerijalne štete zbog tjelesnih povreda

Vrhovni sud Federacije BiH

51 0 P 107377 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Iznos pravične naknade na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, zavisi o prirodi i težini svih oštećenikovih trpljenja vezanih za taj oblik štete i nije dovoljno utvrditi samo postotak umanjenja životne aktivnosti već se uzima u obzir stepen invaliditeta, jačina i trajanje posljedica, dob i zanimanje oštećenog. Vještačenjem, koje se određuje radi utvrđivanja umanjenja životne aktivnosti, moraju se utvrditi sve posljedice zbog kojih je uobičajena (normalna) aktivnost oštećenog ograničena ili otežana, na koje okolnosti se treba izjasniti vještak uz obavezu da u nalazu opiše u čemu se sastoji umanjenje životnih aktivnosti. Nije dovoljno samo utvrditi postotak umanjenja životne aktivnosti jer iznos pravične naknade zavisi o prirodi i težini svih oštećenikovih trpljenja vezanih za taj oblik štete.

Naknada nematerijalne štete zbog tjelesnih povreda

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 587012 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Umanjenje životne aktivnosti, kao posebna osnova za naknadu štete zbog duševnih bolova, obuhvata sva ograničenja životnih aktivnosti oštećenog koje je ostvarivao ili bi ih po redovnom toku stvari u budućnosti sigurno ostvarivao. Pod ograničenjem se podrazumijeva i obavljanje aktivnosti uz povećane napore ili uz posebne uslove. Taj oblik štete je trajnog karaktera, ali se novčana naknada može dosuditi i kad je umanjenje životne aktivnosti privremeno, ako je jače i dugotrajnije ili ako to posebne okolnosti opravdavaju, što je dužan da dokaže tužitelj.

Naknada nematerijalne štete zbog tjelesnih povreda

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 587012 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kamate za određeno vremensko razdoblje mogu se utužiti i u apsolutnom iznosu uz glavni dug. Međutim, procesne kamate iz čl. 279. st. 2. ZOO na dospjele zatezne kamate ne mogu se zahtijevati sve dok ne prestane glavno novčano potraživanje iz kojeg proizlaze zatezne kamate, a ni onda kada su zatezne kamate obračunate i utužene u apsolutnom iznosu uz glavni dug. Dakle, na tako obračunate kamate ne teku procesne kamate, jer zatezne kamate i dalje teku na iznos glavnog potraživanja.

Procesne kamate

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 326796 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Plaćanje duga u obrocima, odnosno djelimična ispunjenja jedne obaveze ne predstavljaju povremena davanja iz člana 372. stav 1. ZOO, zbog čega se na ista se ne odnosi trogodišnji rok zastarjelosti, nego opšti zastarni rok od pet godina iz člana 371. ZOO.

Zastarjelost

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 530568 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Nisu zastarjela potraživanja naknade štete na ime izgubljene zarade u vidu novčane rente, koja su dospjela tri godine unazad od dana podnesene tužbe, u situaciji kada je tužitelj zaštitu povrijeđenih subjektivnih prava u sudskom postupku zatražio unutar roka od tri godine od dana kada je završeno liječenje, odnosno kada je saznao za obim štete.

Zastarjelost

Naknada materijalne štete Izmakla korist

Vrhovni sud Federacije BiH

53 0 P 060610 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Sporazumom čiji je predmet međusobno izmirivanje potraživanja i obaveza između ugovornih strana, u smislu odredbi člana 348. stav (2) ZOO-a, ne smatra se prenovom, tako da njihova prava i obaveze koja proizlazi iz njihovog međusobnog odnosa do zaključenja Sporazuma su takvi da se ove ostaju, te se mijenjaju samo u skladu sa Sporazumom. U tom slučaju bi se radilo o dozvoljenom ugovoru obligacionog prava sa svim pravima i obavezama iz ovoga, i to tako da ranija prava i obaveze ugovornih strana, koje nisu izmijenjene sporazumom ostaju, a one koje su izmijenjene u svemu kako glase po sporazumu. Sva prava i obaveze iz takvog sporazuma, a i ona koja zaključenjem sporazuma nisu izmijenjena, pa time i u pogledu ugovorne kazne zbog neispunjenja obaveze dužnika, rokova za njeno traženje i dr., predstoji primjena općih pravila obligacionog prava iz osnova ugovora, pa time i u pogledu izvršenja ugovorne obaveze, u svemu kako ona glasi. Gubitak prava povjerioca da ostvari pravo na ugovornu kaznu je članom 273. stav (5) ZOO-a predviđeno samo za slučaj da dužnik zakasni sa ispunjenjem svoje obaveze, koje pravo, međutim, ne predstoji i za slučaj da je ugovorena kazna za slučaj neispunjenja obaveze dužnika, u kom slučaju na strani povjerioca predstoji samo pravo da traži ispunjenje obaveze ili ugovornu kaznu (stav (1) navedenog člana) s tim da nema pravo da traži ispunjenje obaveze ako je zatražio isplatu ugovorne kazne. (stav (2) navedenog člana).

Prenov-novacija

Ugovorna kazna

Vrhovni sud Federacije BiH

32 0 Ps 334869 23 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Punomoćnik je mogao zaključiti valjan pravni posao samo u tuđe ime, tj. u ime vlastodavca, (a ne u svoje ime), zbog čega sama punomoć za prodaju pmv, nije osnov za sticanje prava vlasništva na toj pokretnoj stvari.

Predmet prava vlasništva/ Pokretne stvari

Ugovori/Komision

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 343429 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Za poljoprivredno zemljište koje je imalo upisano tip vlasništva Opštenarodna imovina, po čl. 15. Zakona o poljoprivrednom zemljišnom fondu opštenarodne imovine (od 1965. društvene svojine) i dodjeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama, a bilo je dodijeljno poljoprivrednim organizacijama (ili zadrugama) po čl. 16 Zakonu o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta iz 1959. godine, postoji propisana zabrana raspolaganja po Zakonu o stvarnim pravima (čl. 365 st. (1) tč. 3) Zakona).

Predmet prava vlasništva

Poljoprivredno zemljište, šume, građevinsko zemljište

Vrhovni sud Federacije BiH

53 0 P 061575 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Da bi jedna pokretna stvar postala nepokretnost po namjeni, što jeste sporna trafostanica, potrebno je da se stekne više uslova, i to: da je pokretna stvar namenjena da služi nepokretnosti i da je stvarno dovedena u takav fizički odnos da joj služi, da joj je ovu namenu odredio vlasnik nepokretnosti i da je vlasnik nepokretnosti istovremeno i vlasnik nepokretnosti kojoj je odredio ovakvu namjenu.

Predmet prava svojine

Pokretne stvari

Vrhovni sud Republike Srpske

60 0 Ps 029530 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Zgrada koja nije sagrađena ne predstavlja objekat u građevinskom (materijalnom) smislu pa nisu ispunjeni uslovi za postojanje stvari (nepokretnosti) kao objektu prava.

Predmet prava svojine

Nepokretnosti

Vrhovni sud Republike Srpske

61 0 Ps 013620 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Poljoprivredno zemljište koje je bilo Opštenarodna imovina ali koje je bilo dato na korištenje poljoprivrednoj organizaciji u BiH, spada u imovinu koju je bivša SR BiH imala do 31.12.1991 godine a kako zahtjev za utvrđivanje sticanja vlasništva dosjelošću iz čl. 58 Zakona o stvarnim pravima je vid raspolaganja imovinom jer se sudskom presudom mijenja titular vlasništva, to znači da je obuhvaćeno zabranom po tom Zakonu.

Sticanje vlasništva na osnovu zakona

Ostalo

Vrhovni sud Federacije BiH

53 0 P 061575 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Za sticanje svojine na nepokretnosti putem održaja potreban je period od 10 godina savjesnog i zakonitog posjeda ili od 20 godina savjesnog posjeda.

Sticanje prava svojine na temelju zakona

Održaj

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 213125 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Građenjem kojim nastaje spajanje zemljišta, građevinskog materijala i dijelova postojeće građevine i građevinska djelatnost različitih nosilaca prava svojine na stvari, predstavlja činjenicu koja dovodi do promjene svojine u pogledu cijelog novonastalog objekta.

Sticanje prava svojine na temelju zakona/Građenjem

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 247641 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada je po važećem materijalnom pravu za nastanak punovažnog ugovora o poklonu potrebna pismena forma i da su potpisi ugovarača ovjereni od strane notara, onda se usmeni ugovor o poklonu ne može konvalidirati ni time što je izvršen predajom nekretnine u samostalan posjed poklonoprimcu. Takav ništav ugovor može se sanirati samo sticanjem prava vlasništva po samom zakonu i to osnovom vanredne dosjelosti.”

Sticanje vlasništva na osnovu zakona/Ostalo

Ništav ugovor

Konvalidacija ugovora

Forma ugovora

Vrhovni sud Federacije BiH

39 0 P 054356 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada suvlasnik podnosi tužbu protiv drugih suvlasnika tvrdeći da povređuju njegovo pravo, tada po odredbama materijalnog prava takva tužba, da bi bila uredna i sud po njoj mogao postupati, mora obuhvatiti sve suvlasnike.

Susvojina

Suparničarstvo/ Nužni suparničari

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 242683 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kako je parcela tužitelja trajno zauzeta tako što je na istoj u skladu sa regulacionim planom tuženi izgradio javnu saobraćajnicu, bez odluke o eksproprijaciji nekretnine, to tužitelju po osnovu faktičke eksproprijacije pripada tržišna protuvrijednost navedenog zemljišta.

Faktička eksproprijacija

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 249913 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Ništava je odredba menadžerskog ugovora o isplati otpremnine i plaće direktoru u dijelu koji je enormno visok i neopravdan, tako da ne bi predstavljao zaštitu njegovog prava nego rješenje materijalnog obezbjeđenja, odnosno imovinsko-pravnog statusa van pravila materijalnog prava, jer je takva odredba protivna načelu savjesnosti i poštenja u zasnivanju obligacionih odnosa, društvenim interesima, kao i moralu društva.

Nije ništava odredba o isplati otpremnine u dijelu u kojem se ne dovodi u pitanje poštivanje načela jednake vrijednosti uzajamnih davanja strana, s obzirom na prirodu menadžerskog ugovora, specifičnosti posla i zadataka koje je direktor obavljao i sl. Nema pravo isplate plaće po menadžerskom ugovoru direktor, po čijem je prijedlogu sporazumno raskinut ugovor, za period mandata u kojem nije vršio funkciju direktora.

Ugovor o radu

Radnopravni status direktora/ menadžerski ugovor

Vrhovni sud Federacije BiH

56 0 Rs 054548 18 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

U slučaju kada je tužitelj obavljao poslove direktora Sektora za razvoj poslovanja tuženog i tuženi mu isplaćivao plaće za obavljeni rad u skladu sa ugovorom o radu koji je zaključio imenovani direktor društva koji nije bio upisan u sudski registar, smatra se da je ugovor o radu zaključen od strane ovlaštenog lica tuženog, pa kako nije utvrđeno da je isti raskinut ili poništen, nego je njegovo pravno važenje prestalo istekom vremena na koje je bio zaključen, tuženi je dužan svoje obaveze iz tog ugovora ispuniti.

Ugovor o radu

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Rs 460762 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Donošenjem presude kojom se odbija zahtjev tužitelja za utvrđenje svojstva nosioca stanarskog prava u slučaju kada za to nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi ne može biti povrijeđeno pravo na dom tužitelja, jer istom nije odlučivano o prestanku stečenog prava tužitelja da stan trajno koristi odnosno da u njemu živi.

Zaštita prava policijskih službenika

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Rs 548195 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Tužitelj, koji je pretrpio štetu na poslu, ima pravo na njenu naknadu od tuženog poslodavca, u skladu sa propisima o obligacionim odnosima.

Za naknadu štete na radu i u vezi sa radom

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 238211 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Zapisnik o uvođenju u posjed kao „sekundarnoj dodjeli“ od strane Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo godine nema snagu akta kao punovažnog osnova za useljenje u stan, za sticanje stanarskog prava.

Otkup stana

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 485654 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

U slučaju kada tužena općina nije izvršila svoju obavezu i prije rušenja zgrade u kojoj se nalazio predmetni stan, tužitelju nije obezbijedila zamjenski stan koji zadovoljava minimalne stambene potrebe njega i njegove porodice, osnovan je zahtjev tužitelja da se tužena obaveže isplatiti novčani iznos koja predstavlja protivvrijednost činidbe tj. stana koji bi zadovoljio minimalne potrebe stanovanja.

Prava vlasnika stana

Vrhovni sud Federacije BiH

25 0 P 050719 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Donošenjem presude kojom se odbija zahtjev tužitelja za utvrđenje svojstva nosioca stanarskog prava u slučaju kada za to nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi ne može biti povrijeđeno pravo na dom tužitelja, jer istom nije odlučivano o prestanku stečenog prava tužitelja da stan trajno koristi odnosno da u njemu živi.

Član 8 – Pravo na dom

Vrhovni sud Federacije BiH

42 1 P 015831 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva, izuzev u izričito propisanim slučajevima zloupotrebe, što znači da za obaveze društva sa ograničenom odgovornošću član društva odgovara svojim udjelom samo ako su prethodno utvrđene navedene posljedice radnji kojima se zloupotrebe čine.

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 309634 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Izlučni povjerilac nije stečajni povjerilac, ali ima pravo da u stečajnom postupku ospori priznato potraživanje hipotekarnog povjerioca u odnosu na nekretninu za koju tvrdi da ima izlučno pravo.

Izlučni povjerioci

Vrhovni sud Republike Srpske

59 0 Ps 035852 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada više tužitelja u jednoj tužbi protiv jednog tuženog istaknu jedan zahtjev za isplatu jednog ukupnog iznosa, ne određujući pri tome svoje pojedinačne udjele u ukupnom iznosu, radi se o zahtjevu za isplatu djeljiva novčana obaveza, u smislu člana 412. stav (1) ZOO-a, prema kojoj obaveza je djeljiva ako se ono što se duguje može podijeliti i ispuniti u dijelovima, koji imaju ista svojstva kao i cijeli predmet i ako ono tom podjelom ne gubi ništa od svoje vrijednosti, a, kako je to određeno stavom (2) navedenog člana, kad u nekoj djeljivoj obavezi ima više dužnika, obaveza se dijeli među njima na jednake dijelove, ako nije određena drukčija podjela i svaki od njih odgovara za svoj dio obaveze. Stoga se u takvoj situaciji ima smatrati da svaki od tužitelja u pogledu novčanog zahtjeva potražuje iznos koji odgovara njegovom omjeru u odnosu na ukupan broj tužitelja naspram ukupno određenoj vrijednosti predmeta spora. Zavisno od toga da li se ovako određeni pojedini zahtjevi svakog od tužitelja zasnivaju na istom ili različitom činjeničnim osnovama (član 318. ZPP-a) određuje se i vrijednost predmeta spora: zbirom svih zahtjeva ili prema vrijednosti svakog pojedinog zahtjeva. Za slučaj da je uz ovakav novčani zahtjev istaknut i zahtjev za utvrđenje, koji u odnosu na novčani zahtjev se zasniva na istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi vezano za utvrđenje vrijednosti predmeta spora navedena procesno pravna situacija ima za posljedicu da, se vrijednost spora određuje po zbiru vrijednosti svih zahtjeva, kako nenovčanog, tako i novčanog. Međutim, kako više tužitelja jednom tužbom traže svaki za sebe isplatu određenog novčanog iznosa, vrijednost predmeta spora se određuje za svakog tužitelja prema njegovom zahtjevu, jer određivanje vrijednosti predmeta spora zbrajanjem zahtjeva ne dolazi u obzir kod subjektivne kumulacije, već jedino kod objektivne kumulacije, pa, vrijednost predmeta spora u ovoj pravnoj situaciji je takva da za svakog od tužitelja se utvrđuje na taj način da se ukupna visina vrijednosti spora (zbir vrijednosti nenovčanog zahtjeva i ukupnog novčanog zahtjeva) podijeli sa brojem tužitelja, odnosno za svakog od tužitelja visina vrijednosti predmeta spora u pogledu nenovčanog zahtjeva: vrijednost predmeta spora u ovome dijelu podijeljen sa brojem tužitelja, a u pogledu novčanog zahtjeva koliko ovaj glasi za svakog od tužitelja.

Utvrđivanje vrijednosti spora

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 487695 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Za sprovođenje izvršenja na osnovu pravosnažne odluke redovnog suda nadležan je redovni sud.

Sukob nadležnosti

Vrhovni sud Republike Srpske

62 0 Ip 013110 22 R

*** www.advokatomerovic.com ***

Činjenica da je izvršenik u prigovoru na rješenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave izjavio i prigovor mjesne nenadležnosti, ne sprečava sud koji je donio rješenje o izvršenju da i o ostalim razlozima iz prigovora odluči, jer samo taj sud (koji je donio rješenje o izvršenju) može odlučiti o prigovoru na svoje rješenje.

Sukob nadležnosti

Vrhovni sud Federacije BiH

128 0 Ip 029912 22 R

*** www.advokatomerovic.com ***

Kako se za promjenu tužitelja u parnici u slučaju otuđenja stvari ili prava o kojem teče parnica ne zahtijeva izričiti pristanak stranaka, isti može biti dat i prešutno, pa do promjene može doći i tako što će na poziv suda za ročište koji je upućen tužitelju pristupiti i raspravljati sticalac, a tuženi se na istom ročištu upustiti u raspravljanje sa sticateljem kao tužiteljem.

Tužba

Otuđenje stvari ili prava u toku parnice

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 380153 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Zahtjev za naknadu štete zbog povrede na radu i zahtjev za isplatu potraživanja iz radnog odnosa dospjelih prije povrede se ne temelje se na istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi, odnosno radi se o više zahtijeva koji proizlaze iz raznih osnova, pa se vrijednost spora ima odrediti prema vrijednosti svakog pojedinog zahtjeva.

Postupak po reviziji

Utvrđivanje vrijednosti spora

Vrhovni sud Federacije BiH

51 0 Rs 145191 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Revizija nije dozvoljena protiv pravosnažnog rješenja kojim je odlučeno po prijedlogu za donošenje sudske mjere obezbjeđenja.

Revizija protiv rješenja

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 270725 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Ne postoji procesno pravna mogućnost da se dopusti revizija u svim predmetima – već se ova može dozvoliti samo za slučaj izostanka imovinskog cenzusa, pod zakonom određenim uvjetima, pri čemu odredbe člana 237. stav (3) ZPP-a se ne mogu sagledavati odvojeno od odredbi stava (2) navedenog člana.

Izuzetna revizija

Vrhovni sud Federacije BiH

56 0 Mal 058991 23 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kako se na pravilnost učestvovanja stranke u postupku primjenjuju propisi zemlje u kojoj je strana sudska odluka donesena, stavljanjem prigovora protivne strane da nije učestvovala u tom postupku, relevantno je i treba ga raspraviti na ročištu, te utvrditi sve činjenice za utvrđivanje zakonom propisanih uvjeta za priznanje takve odluke.

Priznanje strane sudske odluke

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 V 035536 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Danom donošenja drugostepene strane presude županijskog suda u Republici Hrvatskoj, kojom je potvrđena prvostepena presuda čije se priznanje traži, koje se i prilažu uz zahtjev za priznanje, presuda prvostepenog suda je postala i pravomoćna tim danom, ali time nije zadovoljen uvjet iz člana 22. stav 1. Sporazuma da je priložena potvrda o pravomoćnosti i izvršnosti presude čije se priznanje traži. Prijepisi sudskih odluka sudova u Republici Hrvatskoj sačinjen u digitalnom obliku elektronički potpisanim naznačenim certifikatima unosom ovih brojeva zapisa i kontrolnih brojeva dokumenata, čija se provjera može napraviti i skeniranjem QR koda uz naznaku: „Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Općinski sud u Metkoviću potvrđuje vjerodostojnost dokumenta“, priloženi uz zahtjev za priznanje strane sudske odluke suda u Republici Hrvatskoj, predstavljaju ovjereni prijepisu strane sudske presude u smislu odredbe člana 22. točka 1. Sporazuma.

Priznanje strane sudske odluke

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 V 021275 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

Da bi povjerilac mogao pobijati pravnu radnju svog dužnika moraju biti ispunjene opšte pretpostavke: da ima dospjelo potraživanje za isplatu; da dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje povjeriočevog potraživanja; da postoji pravna radnja preduzeta na štetu povjerioca i da postoji oštećenje povjerioca, s tim da pobijanje omogućava povjeriočevo potpuno ili djelimično namirenje, te da je tužba podnesena u zakonom propisanom roku.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Vrhovni sud Republike Srpske

77 0 P 060173 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Prekluzivni rokovi u kojima se može podnijeti tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji se računa od dana kada je preduzeta radnja koja se pobija. Kada se pravna radnja sastoji iz dva odvojena akta, iz pravnog osnova i zakonitog načina pribavljanja kod prenosa svojine, pravna radnja se smatra preduzetom u trenutku kada je izvršen poslednji akt koji tu pravnu radnju okončava.

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Vrhovni sud Republike Srpske

85 0 P 075286 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Ugovor o cesiji je dvostrani pravni odnos između postojećeg povjerioca (cedenta) i novog povjerioca (cesionara), tako da dužnik (cesus) nije ugovorna strana te nije ni pasivno legitimisan po tužbi za poništenje ugovora o cesiji.

Cesija

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 Ps 076042 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Povjerilac u obligaciono pravnom odnosu je ovlašten da od dužnika zahtijeva ispunjenje obaveze, a dužnik je dužan ispuniti ugovorenu obavezu savjesno i u svemu kako ona glasi.

Ispunjenje

Zajam

Vrhovni sud Republike Srpske

80 0 P 094545 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Ugovorne strane dužne su da izvrše svoju obavezu i odgovorni su za njeno ispunjenje.

Ispunjenje

Vrhovni sud Republike Srpske

83 0 P 038823 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Pravila o zastarjelosti ne primjenjuju u slučajevima kad su zakonom određeni rokovi u kojima treba da se podigne tužba ili izvrši određena radnja pod prijetnjom gubitka prava.

Zastarjelost

Zabrana diskriminacije

Vrhovni sud Republike Srpske

79 0 P 008349 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Pokretanje sudskog postupka (parničnog ili izvršnog) protiv sudužnika iz Ugovora o kreditu, kao jednog od solidarnih dužnika, ne dovodi do prekida zastarijevanja prema korisniku kredita, kao drugom solidarnom dužniku. Stoga izvršni postupak protiv sudužnika, bez obzira na način njegovog okončanja, ne dovodi do prekida zastarijevanja prema supsidijarnim jemcima koji su jemčili samo za obavezu korisnika kredita, ali ne i za obavezu njegovog sudužnika.

Zastarjelost

Ugovor o kreditu

Jemstvo

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 486045 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada je štetna posljedica nastupila iz više uzroka, kod odlučivanja o naknadi štete treba uzeti u obzir samo onaj neposredni uzrok od kojeg je zavisilo da li će štetna posljedica nastupiti.

Prouzrokovanje štete

Vrhovni sud Republike Srpske

80 0 P 078174 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kako u radnjama tuženog nema protupravnosti, to isti ne može biti odgovoran za štetu koju su tužitelji trpjeli.

Prouzrokovanje štete

Vrhovni sud Republike Srpske

80 0 P 100742 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Odgovornost za štetu usljed rada organa tuženog koje se ogleda u pokretanju disciplinskog postupka i podnošenju krivične prijave, postojat će samo pod uslovom da tužilac dokaže da su te radnje preduzete u namjeri nanošenja štete,a ne u okviru njihovih zakonskih ovlašćenja.

Odgovornost pravnog lica za štetu

Vrhovni sud Republike Srpske

89 1 P 035704 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Pravo na naknadu štete u slučaju poništenja ugovora zbog prevare ne isključuje pravo na povrat u prijašnje stanje (restituciju datog) u slučaju poništenja ugovora.

Rušljiv ugovor

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 Ps 076042 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Ukoliko dođe do raskida ugovora o specijalizaciji iz razloga što tuženi, kao specijalizant, nije u određenom roku položio specijalistički ispit, saglasno ugovoru, dužan je vratiti primljene plate i druge izdatke date u vezi sa specijalizacijom.

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 290667 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada za područje gdje se nalazi osigurana imovina ne postoji hidrometeorološka stanica niti se za to područje bilježe mjerenja hidrometeoroloških prilika, a podaci sa najbližih mjernih stanica nisu mogli biti relevantni, osiguranik može u parničnom postupku dokazivati brzinu vjetra, odnosno nastanak osiguranog slučaja (oluja) i drugim dokaznim sredstvima, a ne isključivo izvještajem hidrometeorološke stanice. U suprotnom, osiguranik bi unaprijed, već prilikom zaključenja ugovora, izvjesno gubio pravo iz ugovora o osiguranju u slučaju postojanja sumnje u brzinu vjetra, pa bi takva ugovorna odredba bila ništava jer je suprotna prirodi i cilju ugovora o osiguranju imovine.

Osiguranje imovine

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 597261 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Osnovna obaveza ostavoprimca je da primljenu stvar čuva kao svoju i da je na zahtjev ostavodavca vrati čim je ovaj zatraži.

Ostava

Vrhovni sud Republike Srpske

78 0 P 024050 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Lice koje je upisano kao vlasnik nepokretnosti u zemljišnoj knjizi ne može uspješno zahtijevati njenu predaju u posjed od lica koji je njen zakonit i savjestan posjednik preko dvadeset godina.

Održaj

Tužba za povrat stvari

Vrhovni sud Republike Srpske

85 0 P 083470 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Za ostvarivanje prava tužitelja, po osnovu faktičke eksproprijacije, nije bitno da li javni put kojim je zauzeta njegova parcela ima projektnu dokumentaciju i da li je dobio upotrebnu dozvolu.

Faktička eksproprijacija

Vrhovni sud Republike Srpske

94 0 P 033915 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Lice koje pretenduje da je kao član porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava, steklo pravo trajnog i nesmetanog korištenja stana, mora stan koristiti u času smrti nosioca stanarskog prava.

Korišćenje stanova u svojini građana

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 281789 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Zajedničke karakteristike uznemiravanja i mobinga su povreda prava na jednakost i ugrožavanje života i zdravlja.

Zabrana diskriminacije

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 323323 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Nadogradnjom građevinskog objekta, koji je svojina jednog bračnog supružnika, ne može se steći pravo zajedničke svojine drugog supružnika, osim ako je ta nadogradnja bila takvog obima da bi se moglo smatrati da je nastao novi objekat.

Imovinski odnosi bračnih partnera

Vrhovni sud Republike Srpske

72 0 P 049408 21 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Pravo na izdvajanje iz zaostavštine ostavioca one imovine koja je nastala zajedničkim radom i doprinosom, pripada potomcima i usvojiocima iz potpunog usvojenja

Imovina koja se izdvaja iz zaostavštine za nužne nasljednike

Vrhovni sud Republike Srpske

77 0 P 065650 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Ne može se tužbom za pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika tražiti poništenje pobijane pravne radnje, već samo utvrđenje da ona ne proizvodi pravno dejstvo prema stečajnoj masi.

Stečajna masa

Vrhovni sud Federacije BiH

43 0 P 185028 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Pobijanom pravnom radnjom aktivna stečajna masa mora biti smanjena i na taj način smanjena ili otežana i mogućnost namirenja stečajnih povjerilaca. Opće dozvole za radijsko emitovanje i dozvole za televizijsko emitovanje, zbog svoje pravne prirode, ne mogu se prodavati pa stoga ni unovčavati u stečajnom postupku, tako da prijenosom navedenih dozvola sa stečajnog dužnika na protivnika pobijanja, kao pobijanom pravnom radnjom, aktivna stečajna masa nije smanjena pa slijedom toga nije smanjena ili otežana ni mogućnost namirenja stečajnih povjerilaca.

Stečajna masa

Vrhovni sud Federacije BiH

43 0 P 185028 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Okolnost da je osnivač protivnika pobijanja istovremeno osnivač i stečajnog dužnika, sama po sebi, ne čini protivnika pobijanja povezanim licem stečajnog dužnika.

Stečaj

Vrhovni sud Federacije BiH

43 0 P 185028 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Nema povrede odredbe člana 8. ZPP ukoliko sudovi prihvate nalaz vještaka, a iz drugih izvedenih dokaza i iz prigovora stranke tom nalazu, ne proizlaze drugačije činjenice od onih koje je vještak našao u svom nalazu.

Slobodna ocjena dokaza

Vrhovni sud Republike Srpske

94 0 P 030782 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Rok propisan odredbom člana 74. stav (1) Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH nije zakonski prekluzivan rok, nego se po ocjeni ovog suda, radi o sudskom roku, koji ne može biti duži od osam dana, a isti se na blagovremen zahtjev stranke podnešen sudu (u roku od osam dana) može produžiti ako stranka iz objektivnih i opravdanih razloga nije bila u mogućnosti postupiti po istom, a o tome je dostavila dokaze, shodno čemu bi se imala pravilno primijeniti odredba člana 75. Zakona o parničnom postupku. (pravno shvatanje zauzeto na redovnoj sjednici Građansko-privredno-upravnog odjeljenja Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj 097-0-Su-22- 000333 od 24. maja 2022. godine).

Napomena: Navedeni stav mijenja raniji stav Apelacionog suda Brčko distrikta BiH po ovom pravnom pitanju koji glasi:
Kada u ostavljenom roku, čije trajanje je određeno odredbom člana 74. stav (1) Zakona o parničnom postupku (kojom je propisano da sud „određuje rok za ispravak ili dopunu podneska koji ne može biti dulji od osam dana“), tužitelji nisu dostavili adresu na koju se tuženom može izvršiti dostava tužbe na odgovor, nastupila je pravna posljedica, propisana odredbom člana 74. stav (3) istog Zakona, na koju su upozoreni u slučaju propuštanja (nepostupanja). Kada je u pitanju zakonski rok (rok propisan Zakonom o parničnom postupku u odredbi člana 74. stav (1), na zahtjev zainteresirane stranke taj se rok može produžiti u situaciji kada je sud rješenjem stranci u postupku naložio da tužbu (ili drugi podnesak) uredi ili dopuni u roku kraćem od osam (8) dana, i to tako da ukupan rok ne prelazi zakonski rok od osam (8) dana. Za više detalja o ovom stavu kliknite OVDJE.

Računjanje rokova

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Mals 143003 22 Pž

*** www.advokatomerovic.com ***

Za odlučivanje o prijedlogu za izvršenje radi naplate potraživanja tražioca izvršenja, koje se ima provesti na pokretnim stvarima, mjesno je nadležan sud na čijem su području, po prijedlogu, stvari izvršenika. Ako se izvršenje nije moglo sprovesti jer je izvršenik promijenio mjesto prebivališta, izvršni sud koji je usvojio prijedlog će rješenje, radi daljeg sprovođenja, dostaviti sudu na čijem području se sada nalazi prebivalište izvršenika.

Mjesna nadležnost

Sukob nadležnosti

Izvršenje na pokretnim stvarima

Vrhovni sud Republike Srpske

77 0 I 120417 22 R

*** www.advokatomerovic.com ***

Razlozi za delegaciju drugog stvarno nadležnog suda moraju biti od izuzetnog značaja, jer samo takvi razlozi opravdavaju odstupanje od Ustavom Republike Srpske i Zakonom o sudovima Republike Srpske razgraničene nadležnosti sudova.

Delegacija

Vrhovni sud Republike Srpske

83 0 I 054183 22 R

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada je okružni sud – koji bi, po redovnom toku stvari, trebao odlučiti o žalbi izjavljenoj protiv prvostepene presude – stranka u tom postupku, opravdano je određivanje drugog okružnog suda za postupanje u tom predmetu.

Delegacija

Vrhovni sud Republike Srpske

85 0 Rs 102921 22 R

*** www.advokatomerovic.com ***

Za suđenje u vanparničnom postupku za utvrđenje vrijednosti primjerene naknade akcija manjinskog akcionara je nadležan okružni privredni sud, bez obzira da li je predlagač još uvijek akcionar privrednog društva.

Sukob nadležnosti

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 V 366726 22 R

*** www.advokatomerovic.com ***

Sukob nadležnosti između dva osnovna suda sa područja dva okružna suda rješava Vrhovni sud Republike Srpske.

Sukob nadležnosti

Vrhovni sud Republike Srpske

77 0 I 120445 22 R

*** www.advokatomerovic.com ***

Za postupanje po tužbi tužitelja za poništenje odluke Upravnog odbora Univerziteta kojom je odbijena žalba tužitelja i potvrđeno rješenje rektora o izricanju disciplinske mjere prestanka radnog odnosa, nadležan je Okružni sud jer je u pitanju upravni akt protiv koga se može pokrenuti upravni spor.

Sukob nadležnosti

Vrhovni sud Republike Srpske

85 0 Rs 093588 22 R

*** www.advokatomerovic.com ***

Ne postoji objektivni identitet između okončanog izvršnog postupka provedenog na osnovu rješenja o izvršenju na osnovu izvršne isprave, koju je predstavljalo rješenje o uknjižbi založnog prava na nekretninama, i parničnog postupka u kome je istaknut zahtjev za utvrđenje ništavosti ugovora o kreditu osnovom čijih odredbi je izvršena uknjižba založnog prava, pa nema mjesta odbacivanju tužbe zbog presuđene stvari.

Presuđena stvar

Vrhovni sud Federacije BiH

39 0 P 055480 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada presuda suda ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama za odluku o tužbenom zahtjevu ista je zahvaćena povredama odredaba parničnog postupka uslijed kojih se ne može ispitati što će dovesti do ukidanja iste po pravnom lijeku.

Razlozi revizije za ukidanje drugostepene odluke

Vrhovni sud Republike Srpske

83 0 P 033912 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada izreka pobijane drugostepene presude ne sadrži odluku o svim zahtjevima, slijedom čega je i obrazloženje odluke u suprotnosti sa njenom izrekom, revident osnovano ukazuje da je osporena presuda nejasna i nepotpuna, te kontradiktorna njenom obrazloženju, čime je zahvaćena povredama odredaba parničnog postupka, zbog koje se sa sigurnošću ne može ispitati.

Razlozi revizije za ukidanje drugostepene odluke

Vrhovni sud Republike Srpske

94 0 P 027935 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Naknada za eksproprisano zemljište (poljoprivredno, građevinsko i gradsko građevinsko) određuje se u novcu i ne može biti niža od tržišne vrijednosti takvog zemljišta.

Određivanje naknade za ekspropirane nepokretnosti

Vrhovni sud Republike Srpske

78 0 V 024432 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Nosilac stanarskog prava na stanu koji se nalazio u zgradi koja je srušena zbog fizičke dotrajalosti, ukoliko mu nadležni stambeni organ nakon rušenja zgrade ne dodijeli stan koji zadovoljava njegove minimalne potrebe stanovanja, ima pravo na novčanu protivvrijednost stana koji zadovoljava njegove minimalne potrebe stanovanja, a ne na naknadu novčane protivvrijednosti stana na kojem je bio nosilac stanarskog prava prije rušenja zgrade. Takav zahtjev ne predstavlja zahtjev na naknadu štete koji bi zastarijevao u rokovima iz člana 376. ZOO.

Pravo na imovinu Zaštita imovine

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 659696 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

Tužbu za utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku i pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku može podnijeti tužitelj koji je prethodno podnio nadležnom sudu zahtjev za ubrzanje postupka o kome je pravosnažno odlučeno.

Suđenje u razumnom roku

Vrhovni sud Republike Srpske

118 0 Srr 002732 22 Srr

*** www.advokatomerovic.com ***

Razumnost dužine trajanja postupka se mora cijeniti u svjetlu okolnosti pojedinog predmeta, vodeći računa o složenosti predmeta u činjeničnom i pravnom smislu, ponašanju suda i drugih republičkih organa uprabe, organa jedinica lokalne samouprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlaštenja, kao i o ponašanju podnosioca pravnog sredstva i značaju predmeta za njega.

Suđenje u razumnom roku

Vrhovni sud Republike Srpske

118 0 Srr 002804 22 Srr

*** www.advokatomerovic.com ***

U postupku odlučivanja po zahtjevu za ubrzanje postupka uzimaju se u obzir slijedeći kriteriji: 1. složenost predmeta u činjeničnom i pravnom smislu; 2. ponašanje suda i drugih republičkih organa uprave, organa jedinica lokalne samouprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlaštenja; 3. ponašanje podnosioca pravnog sredstava; 4. značaj predmeta za podnosioca pravnog sredstva

Suđenje u razumnom roku

Vrhovni sud Republike Srpske

118 0 Zup 002880 22 Zup

*** www.advokatomerovic.com ***

“U slučaju kad je ugovor o kreditu raskinut zbog neplaćanja, odnosno neurednog plaćanja anuiteta, potraživanje davaoca kredita, koje se odnosi na vraćanje cjelokupnog duga na ime neplaćenog iznosa kredita, zastarijeva u opštem zastarnom roku.”

Zastarjelost

Ugovor o kreditu

Vrhovni sud Republike Srpske

57 0 Ps 131701 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ako je Ugovorom o osiguranju automobila predviđeno, da će se na taj Ugovor primjenjivati Uslovi osiguranja motornih vozila broj 11/08, kojim Uslovima je propisano, da je predmet osiguranja vozač od ozljeda uzrokovanih prometnim nezgodama, onda se potraživanje tužioca kao vozača, za isplatu osigurane sume, zasniva na ugovoru o osiguranju od posljedica autonezgode. “

Zastarjelost Osiguranje lica

Vrhovni sud Republike Srpske

73 0 P 023337 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Nema osnova za sticanje prava vlasništva gradjenjem na tuđem zemljištu u slučaju kada se ne radi o zgradi koja je izgrađena, već o montažnom objektu tipa vikend kuća-brvnara.”

Sticanje prava svojine na temelju zakona

Građenjem

Vrhovni sud Republike Srpske

89 1 P 040943 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Odredbom člana 116. stav (1) tačka m) Zakona o službenicima i namještenicima Brčko distrikta BiH propisano je da radni odnos prestaje po sili zakona „ako se sazna da u vrijeme prijema u službu nije ispunjavao uslove za prijem u službu propisane zakonom, danom saznanja“, što ukazuje na zaključak da ovim zakonom nije propisan poseban rok u kom može doći do raskida radnog odnosa, nego da samim činom saznanja za činjenicu neispunjavanja opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, službeniku i namješteniku u pravosuđu, po sili zakona, prestaje radni odnos.”

Po sili zakona

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Rs 136731 22 Rsž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada je u prethodnoj parnici, o prigovoru prebijanja pravosnažno odlučeno rješenjem kojim se odbija raspravljati o tom prigovoru, nije osnovan prigovor presuđene stvari u parnici koja se nakon toga vodi između istih stranaka o osnovanosti tog potraživanja.”

Presuđena stvar

Vrhovni sud Republike Srpske

57 0 Ps 118847 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Sud pazi po službenoj dužnosti da li rješavanje spora spada u sudsku nadležnost, pa kada ustanovi da za rješavanje spora nije nadležan sud već neki drugi organ, oglasiće se nenadležnim, ukinuti provedene radnje u postupku i tužbu odbaciti “

Apsolutna nenadležnost

Vrhovni sud Republike Srpske

86 0 P 055861 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima pod neosnovanim obogaćenjem se podrazumijeva vanugovorni obveznopravni odnos između sticaoca koji je obavezan na povratak imovine ili naknade vrijednosti onog dijela imovine ili imovinske koristi koju je stekao od osiromašenog bez pravnog osnova u pravnom poslu ili zakonu, odnosno bez pravnog osnova koji se nije ostvario ili je kasnije otpao (član 210. stav (1) i (3) Zakona o obligacionim odnosima), s tim da sticanje nije poteklo od građanskog delikta. Dakle, jedan od uslova jeste da činidba zbog koje se dogodila promjena u imovini ne smije biti štetna radnja u smislu građanskog delikta, odnosno povrede ugovornog odnosa, jer u tom slučaju nastaje obaveza odgovornosti za štetu.”

Sticanje bez osnova

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 120547 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada općina nije zaključila ugovor sa tužiteljem kao davaocem usluga, a utvrđeno je da je takvu uslugu zaposlenik tužene naručio od tužitelja email komunikacijom, tužitelju pripada pravo na plaćanje po osnovu stečenog bez osnova.”

Sticanje bez osnova

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 Ps 053092 21 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ugovorna kazna kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovora se može ugovoriti kako zbog neispunjenja tako i zakašnjenja u izvršavanju ugovora. U situacijama kada dođe do ispunjenja ugovornih obaveza, ali sa zakašnjenjem, ako je ugovorna kazna ugovorena, to tužitelj kao druga ugovorna strana, nakon prijema ispunjenja, ima obavezu bez odlaganja saopštiti tuženom da zadržava pravo na ugovornu kaznu. To treba shvatiti na način da to saopštenje se ima dati u primjerenom roku, bez odlaganja.”

Ugovorna kazna

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 120547 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Tužitelj ima pravo na naknadu štete za izmaklu korist samo ako su ispunjeni određeni uslovi, a to je da je šteta u vidu izmakle koristi izvijesna i da postoje elementi na osnovu kojih se može odrediti iznos izmakle koristi i ako očekivana izmakla korist ne bi bila protivna važećim propisima i dobrim poslovnim običajima. Pravo na naknadu štete zbog izmakle koristi povjerilac ima samo ako je prema onome što se u životu redovno dešava ili prema posebnim okolnostima slučaja izvijesno (van razumne sumnje) da bi tu korist i ostvario. Pri tome, nije dovoljno neko optimističko predviđanje dobitka i nije dovoljno da je povjerilac planirao dobitak. Dobitak za koji se po subjektivnim procjenama i željama povjerioca, pretpostavljalo da će nastupiti, ne uzima se u obzir prilikom odmjeravanja naknade štete. Traži se da je u pitanju dobitak koji bi svakako nastao, da postoji razumna vjerovatnoća u pogledu ostvarenja takve koristi. “

Naknada materijalne štete

Izmakla korist

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 120547 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Za odluku suda o zahtjevu za naknadu materijalne štete u vidu izgubljene zarade zbog potpune ili djelimične nesposobnosti za rad nije od značaja da li je oštećeni imao registrovan obrt, nego da li je njegovim obavljanjem osiguravao sredstva za život. “

Naknada štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja

Vrhovni sud Federacije BiH

32 0 P 331533 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“U obavezi kupca da uslijed razlike u kvadraturi između projektovane i konačne kvadrature stana vrši doplatu, posebno dolaze do izražaja osnovna načela obligacionog prava kojima se ispravlja krutost pojedinih normi i omogućava moralizacija i humanizacija obligacionog prava, i to načelo savjesnosti i poštenja (odredba člana 12. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH) koje generalno znači da su sudionici obveznih odnosa dužni međusobno postupati obzirno uvažavajući interese obje strane, pri tom vodeći računa o smislu i svrsi obveznog odnosa, te načelo jednake vrijednosti uzajamnih davanja (odredba člana 15. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH), koja podrazumijeva ekvivalentnost uzajamnih prestacija ugovornih strana i sastoji se u nastojanju da kod dvostranoobveznih ugovora svaka strana za korist koju prema ugovoru dobija, treba drugoj strani (ili trećoj osobi) dati jednaku protivvrijednost. “

Dvostrani ugovori

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 120547 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Nosilac prava građenja zaštitu u pogledu zemljišta ostvaruje shodnom primjenom pravila o zaštiti prava služnosti, dok u pogledu zgrade koja je izgrađena na osnovu prava građenja, zaštitu ostvaruje shodnom primjenom pravila o zaštiti prava vlasništva. (pravno shvatanje zauzeto na sjednici Građansko-privredno-upravnog odjeljenja Apelacionog suda Brčko distrikta BiH dana 15. decembra 2022. godine) “

Pravo građenja

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 120177 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Propisivanjem mogućnosti zaključenja ugovora o radu na određeno vrijeme, nastojalo se omogućiti poduzećima, naročito novoosnovanim, malim i srednjim, da zapošljavanjem radnika (na određeno vrijeme), reaguju na nesigurnost na tržištu, povećanje ili opadanje potražnje za robom, promjenjive tržišne uvjete, a sve sa aspekta dinamike razvoja poslovanja, ekonomskog i privrednog razvoja pravnih lica koja obavljaju određene vrste djelatnosti. Zbog svega naprijed navedenog, nije uputno imperativno nametati poslodavcima unaprijed obavezu zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme sa probnim radom, naročito u situacijama kada ne postoji realna potreba za stalnim upošljavanjem radnika.”

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Rs 130619 22 Rsž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pod novim nasljednikom ne podrazumijeva se samo nasljednik za koga se u vrijeme donošenja rješenja o nasljeđivanju nije znalo da postoji, već i nasljednik kome nije bilo omogućeno da učestvuje u ostavinskom postupku. Ako po pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju umre lice koje nije učestvovalo u postupku za raspravljanje zaostavštine, ako i polaže pravo na zaostavštinu kao nasljednik, nastupa nasljednička transmisija pa njegovi nasljednici mogu pod uslovima propisanim zakonom ostvariti svoje pravo na naslijeđe u parnici. “

Sticanje ostavine i odricanje od nasljeđa

Vrhovni sud Federacije BiH

68 0 P 047156 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Odredbe o zastarjelosti prava na zahtjev za predaju zaostavštine tiču se ne samo nasljedno-pravnih zahtjeva koji su bili isticani u toku ostavinskog postupka a o kojima ostavinski sud nije odlučio, već i nasljedno-pravnih zahtjeva koji su istaknuti nakon donošenja rješenja o nasljeđivanju. Stoga nesavjestan držalac zaostavštine može biti i onaj nasljednik čije je nasljedno pravo utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju, ukoliko je na osnovu okolnosti slučaja znao ili mogao znati da nije jedini nasljednik, odnosno da je neko treće lice sunasljednik kome pripada jednako pravo nasljedstva. “

Nasljednikovi zahtjevi nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju

Vrhovni sud Federacije BiH

68 0 P 047156 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Za odlučivanje o prijedlogu za upis zabilježbe izvršenja na nekretninama mjerodavno je stanje u času kada je taj prijedlog zaprimljen, tj. kada je dopis izvršnog suda dostavljen Registru zemljišta, a ne stanje u vrijeme podnošenja prijedloga za izvršenje i donošenja rješenja o izvršenju.”

Upis u zemljišne knjige

Apelacioni sud Brčko distrikta

97 0 Dn 002537 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Dom čine prostorije s kojima je pojedinac ostvario dovoljno jaku, stvarnu, trajnu i nepotrebnu povezanost, bez obzira na to koristi li ih zakonito ili bez ovlaštenja. Na stranci koja tvrdi da je povrijeđeno njeno pravo na dom je teret dokazivanja da predmetni stan predstavlja njen dom. “

Član 8. Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, doma i prepiske

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 P 088964 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Razlikovanje je dozvoljeno i opravdano ako se pri zapošljavanju traže posebne stručne kvalifikacije u skladu sa zahtjevima radne pozicije iz oglasa kao i adekvatni dokazi o ispunjavanju tih kvalifikacija. “

Član 14. Zabrana diskriminacije

Vrhovni sud Federacije BiH

36 0 Rs 057035 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“U sporu povodom zahtjeva za utvrđenje povrede nužnog nasljednog dijela i smanjenja raspolaganja testamentom, ne postoji aktivno nužno suparničarstvo zakonskih nasljednika.”

Suparničari

Vrhovni sud Federacije BiH

36 0 P 051909 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“U skladu sa odredbom člana 2. stav 1. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Prema tome, iz odredbe ovog stava Zakona o parničnom postupku proizilazi zaključak da u parničnom postupku sud (ovdje se prevashodno misli na prvostepeni sud) u pravilu odlučuje o tužbenom zahtjevu na incijativu stranaka, dakle ne po službenoj dužnosti, odnosno sud o tužbenom zahtjevu odlučuje u granicama koje je odredila stranka (u konkretnom slučaju tužitelji u pogledu tužbenog zahtjeva, a tuženi u pogledu protivtužbenog zahtjeva), što znači da sud stranci (tužiteljima/tuženom) ne može dosuditi više nego što je ona tražila (u konkretnom slučaju utvrditi veći obim prava od onoga koje je tuženi, nakon što mu je dostavljen nalaz i mišljenje vještaka građevinske struke, uređenim protivtužbenim zahtjevom tražio), a niti joj može dosuditi ono što stranka nije tražila, jer bi u suprotnom došlo do prekoračenja tužbenog zahtjeva, odnosno procesne povrede zbog koje se može izjaviti žalba. “

Odlučivanje u granicama tužbenog zahtjeva

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 103204 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Da bi postojala zabluda kao osnov za utvrđenje ništavom zaključene sudske nagodbe u vanparničnom predmetu, na tužitelju je teret dokazivanja da je treće lice (koje nije punomoćnik tuženog), znao ili mogao znati da je punomoćnik tužitelja izašao van okvira ovlaštenja za zastupanje i poduzimanje pravnih radnji, kao i njegovih uputstava, pa je suprotno tome, došlo do zaključenja sudske nagodbe.”

Sudska nagodba

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 145772 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Sudska nagodba kao mješoviti procesnopravni i građanskopravni ugovor, kao i svaki drugi ugovor može se pobijati zbog mana volje jedne od ugovornih strana, a koje mane volje (ugovor zaključen u zabludi ili pod utjecajem prinude ili prevare) su rezultat djelovanja suprotne strane ili trećeg lica, a ne punomoćnika same stranke. “

Sudska nagodba

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 145772 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Punomoć koju je tužitelj dao tuženom da u njegovo ime, kao prenosioca, zaključi ugovor o prenosu nekretnina, podrazumijeva i ovlašćenje zastupnika da u ugovoru o prenosu nekretnina odobri uknjižbu predmeta ugovora na primaoca, odnosno izda pristanak za upis, bez obzira što takav pristanak nije izričito naveden u punomoći. Radi se o radnji koja ulazi u okvir redovnog poslovanja, koju tužitelj nije suzio odnosno ograničio u datoj punomoći.”

Urednost zastupanja

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 P 086949 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Teret dokazivanja tvrdnji da se isprava nalazi kod protivne stranke je na stranci koja se na tu ispravu poziva. sud nije ovlašćen po službenoj dužnosti izvoditi dokaze radi utvrđivanja činjenice da li se sporne isprave nalaze kod protivne stranke. “

Teret dokazivanja

Vrhovni sud Federacije BiH

53 0 Rs 055833 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Teret dokazivanja da objektivni razlozi za zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme na strani tuženog, u vrijeme zaključenja ugovora, nisu postojali, je na tužiteljici.”

Teret dokazivanja

Ugovor o radu na određeno vrijeme

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Rs 130619 22 Rsž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Iako se kvar na uređaju dogodio u okviru garantnog roka, kod toga da je tužitelj izveo dokaze da je izvršio zamjenu komunikacijske električne pločice, koja je izgorjela uslijed učestalog nestanka, te padova napona električne energije tzv. probijanja napona, teret dokazivanja da nestanak električne energije ili pad u naponu, nije uzrok pregorijevanju komunikacijske električne pločice prešao je na tuženu. “

Teret dokazivanja

Garancija za proizvod ili uslugu

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Ps 141540 22 Pž

*** www.advokatomerovic.com ***

“U situacijama kada vještak ukaže da ne raspolaže određenim činjenicama koje su mu nužne za izradu nalaza i mišljenja (a da bi odgovorio zadatku vještačenja), sud bi mogao dopustiti strankama da u skladu sa odredbom člana 225. stav (2) Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine naknadno predlože izvođenje novih dokaza radi utvrđivanja tih činjenica (samo ako učine vjerovatnim da ih bez svoje krivice nisu bili u mogućnosti iznijeti, odnosno predložiti na pripremnom ročištu), pa tako i vještak dopuni svoj nalaz i mišljenje.”

Izvođenje dokaza Vještaci

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Ps 119787 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kako se za promjenu tužitelja u parnici u slučaju otuđenja stvari ili prava o kojem teče parnica ne zahtijeva izričiti pristanak stranaka, isti može biti dat i prešutno, pa do promjene može doći i tako što na poziv suda za ročište koji je upućen tužitelju pristupi i raspravlja sticalac, a tuženi se na istom ročištu upusti u raspravljanje sa sticateljem kao tužiteljem.”

Otuđenje stvari ili prava u toku parnice

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 380153 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ne može sud zaključak o postojanju litispendencije zasnovati na činjenici da nalaz i mišljenje vještaka, koji je dat za potrebe druge parnice koja teče između istih stranaka, sadrži izračun i potraživanja koje je predmet spora u predmetnoj parnici, te na stavu da ta činjenica omogućava preinaku tužbe („konačno opredjeljenje zahtjeva“) u toj drugoj parnici koja bi uspostavila identitet tužbenih zahtjeva u obje parnice.”

Prigovor litis pendentia

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 661911 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Tvrdnja revidenta da dodatnim propisima (Pravilnik o zonama sigurnosti nadzemnih elektroenergetskih vodova) nisu definisane zone zaštite u vrijeme provođenja nepotpune eksproprijacije, ne može se tumačiti kao osnov za gubitak prava tužitelja na naknadu, niti tužitelj može snositi posljedice nepostupanja i neispunjavanja pozitivnih obaveza organa javne vlasti, naročito u situacijama oduzimanja ili ograničenja prava vlasništva. “

Određivanje naknade za ekspropirane nepokretnosti

Faktička eksproprijacija

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 102832 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Autoritet osuđujuće krivične presude, ni sud, a ni stranke u parničnom postupku ne mogu dovoditi u pitanje, budući da dejstvo materijalne i formalne pravosnažnosti krivične presude može biti uskraćeno samo u krivičnom postupku, po vanrednim pravnim lijekovima. Dakle, sve dok njen učinak ne bude na taj način sankcioniran, parnični sud je u obvezi da, bez iznimke, kao dokazane uzme činjenice koje predstavljaju elemente bića određenog krivičnog djela. Okolnost da je vozač vozila, osiguranog kod tužitelja, pravosnažnom presudom krivičnog suda proglašen krivim za navedenu štetnu radnju, ne isključuje mogućnost stavljanja (u parničnom postupku) prigovora podijeljene odgovornosti.”

Odgovornost za štetu/Podijeljena odgovornost za štetu

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Ps 007741 13 Pž

*** www.advokatomerovic.com ***

“U slučaju kada pravosnažna presuda krivičnog suda kojom je tužiteljima izrečena krivičnopravna sankcija za izvršeno krivično djelo nije povodom vanrednog pravnog lijeka stavljena van pravne snage, okolnost da izrečena kazna zatvora nije izvršena zbog nastupanja apsolutne zastarjelosti izvršenja kazne ne predstavlja razlog za naknadu štete zbog neopravdane osude.”

Naknada nematerijalne štete/Zbog neosnovane osude

Vrhovni sud Federacije BiH
65 0 P 386154 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Isplaćeni troškovi liječenja od strane poslodavca u korist ustanove u kojoj se zaposlenik liječio zbog posljedica povrede na radu, ne uračunavaju se u dosuđenu naknadu nematerijalne štete zbog umanjenja životne aktivnosti, osim ako je između poslodavca i zaposlenika zaključen pismeni sporazum da će se izvršiti uračunavanje.”

Naknada nematerijalne štete/Zbog povrede na radu i u vezi sa radom

Vrhovni sud Federacije BiH
63 0 P 039764 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ugovorna kazna je sredstvo pojačanja ugovora, odnosno unaprijed utvrđen iznos naknade štete, za koju je odredbom člana 272. Zakona o obligacionim odnosima određeno da dijeli sudbinu obveze, na čije se osiguranje sporazum o ugovornoj kazni odnosi. Ugovorna kazna je, dakle, sporedni sastojak ugovora i dijeli pravnu sudbinu ugovorne obveze. Ukoliko je ugovorena za slučaj neispunjenja obveze, vjerovnik može zahtijevati ili ispunjenje obveze ili ugovornu kaznu (odredba člana 273. Zakona o obligacionim odnosima). “

Ugovorna kazna

Apelacioni sud Brčko distrikta
96 0 Ps 064191 20 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ugovor stvara prava i obaveze za one koji su ga zaključili, pa okolnost što je tužiteljica dala saglasnost svom suprugu da može sam raspolagati cijelom nekretninom, koja saglasnost je konstatovana i u samom ugovoru o poklonu zaključenog između supruga tužiteljice i njegovog sina, ne daje tužiteljici položaj ugovorne strane, jer data saglasnost čini samo formalni dio zaključenog ugovora o poklonu – dokaz da je suprug tužiteljice uz njenu saglasnosti, odobrenje i znanje ugovorom o poklonu raspolagao cjelokupnom nekretninom.”

Raskid ugovora

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 569275 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Odredbom člana 124. Zakona o obligacionim odnosima dato je pravo, jednoj strani, na raskid ugovora zbog neispunjenja. Dakle, jednostrani raskid dvostranoobveznih ugovora nije samovoljno i bezrazložno raskidanje ugovora (to bi se protivilo temeljnom načelu o održanju ugovora), već se dopušta iznimno, ukoliko su ispunjenje zakonske pretpostavke odnosno ukoliko to dopušta Zakon o obligacionim odnosima.”

Raskid ugovora/Raskidan je ugovora zbog neispunjenja

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Ps 064191 20 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Svaka izmjena u vezi uslova korporativne garancije podrazumijeva saglasnost zakupca kao ugovorne strane, pa u situaciji kada ta saglasnost nije postignuta ne postoji ni obaveze zakupca za izdavanje nove korporativne garancije od strane treće osobe, zbog

čega zakupac nije odgovoran za raskid ugovora o zakupu.”

Raskid ugovora

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 Ps 055091 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Gruba nezahvalnost poklonoprimca razlog je za raskid (opoziv) ugovora o poklonu, a ne razlog njegove ništavosti. “

Ništav ugovor

Vrhovni sud Federacije BiH

68 2 P 018588 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kod regresnog zahtjeva Zaštitnog fonda F BiH za naknadu isplaćene štete nastale upotrebom neosiguranog vozila ne mogu se primijeniti Uvjeti za osiguranje od automobilske odgovornosti, niti njene odredbe koje regulišu gubitak prava iz osiguranja.”

Osiguranje/Regre sni zahtjev

Vrhovni sud Federacije BiH
20 0 P 059519 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Podizvođači mogu neposredno od naručioca posla zahtijevati naplatu svojih priznatih potraživanja samo ako naručilac duguje izvođaču određenu naknadu i to na teret svote koju u tom času naručilac duguje izvođaču.”

Ugovor o djelu

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 362991 20 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“U slučaju kada je nadzorni organ tuženog primio radove tužitelja bez primjedbi, tuženi ne može naknadno osporiti svoju obavezu plaćanja obračunate cijene tih radova pozivajući se na skrivene nedostatke, ako su se ti nedostaci mogli otkriti s pažnjom dobrog privrednika, i ako tuženi nije postavio zahtjev za sniženje cijene i dokazao postojanje razlike između vrijednosti izvršenog rada bez nedostatka u vrijeme zaključenja ugovora i vrijednosti koju bi imao u to vrijeme izvršeni rad sa nedostatkom.”

Ugovori/Ugovor o građenju

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 599356 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Konsultiranje sa vijećem zaposlenika nije potrebno kada se daje otkaz ugovora o radu zbog teške povrede radne dužnosti.”

Vijeće zaposlenika/sindikat

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Rs 480522 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ugovor o doživotnom izdržavanju koji je zaključen na teritoriji druge države, primjenom propisa druge države i koji je ovjeren od strane suda te države, pravno je valjan i proizvodi pravno dejstvo, ukoliko je zaključen prije stupanja na snagu zakona o nasljeđivanju.”

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 194747 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Prihvatanjem svog zakonskog nasljednog dijela i prenosom istog na drugog zakonskog nasljednika, zakonski nasljednik se ne oslobađa solidarne odgovornosti za dugove ostavitelja sa nasljednikom koji je prihvatio svoj i preneseni nasljedni dio u ostavštini i to do visine vrijednosti svog nasljednog dijela.”

Odgovornost nasljednika za dugove ostaviteljeve

Vrhovni sud Federacije BiH

58 0 P 070317 20 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Imovina privrednog društva predstavlja aktivu (stvari i prava) društva, kojem pravo priznaje subjektivitet (svojstvo pravnog lica), a ne postoje modaliteti ovih prava daje fizička osoba vlasnik/suvlasnik imovine unesene u društvo, već samo vlasnik/suvlasnik društva a to pravo ostvaruje kroz udio, pa kako tuženi nisu vlasnici imovine društva nego vlasnici privrednog društva kroz udio, to nemaju ni pasivnu legitimaciju za vođenje spora koji se odnosi na imovinu društva.”

Bračna/vanbračna stečevina

Vrhovni sud Federacije BiH

39 0 P 060375 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Mogućnost da se jednom supružniku dosudi novčana vrijednost njegovog suvlasničkog udjela u nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu postoji samo ukoliko su se stranke o tome sporazumjele, a na zahtjev bračnih partnera podjela bračne stečevine (razvrgnuće suvlasništva isplatom) moguća je samo pod uslovima iz odredbe člana 38. Zakona o stvarnim pravima cijeneći pravnu prirodu takvog tužbenog zahtjeva.”

Imovinski odnosi bračnih partnera

Vrhovni sud Federacije BiH

32 0 P 153904 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada izvršni sud, odlučujući o prigovru izvršenika izjavljenom protiv rješenja o izvršenju, odredi da se prijedlog smatra tužbom i predmet dostavi parničnom sudu na postupanje po odredbama Zakona o parničnom postupku, prigovor izvršenika se (analogno tome) tretira kao odgovor na tužbu. Presudu zbog propuštanja sud ne može donijeti u parničnom postupku zbog prigovra izvršenika (tuženog) kojim je osporio postojanje potraživanja, odnosno jer je tuženi odgovorio na tužbu. “

Presuda zbog propuštanja

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 005419 20 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Stanarsko pravo na vojnom stanu predstavlja imovinu nosioca stanarskog prava. ako nosilac stanarskog prava nije zaključio pravno obavezujući ugovor o otkupu stana a imovina mu oduzeta od strane javne vlasti, ima pravo na naknadu zbog nemogućnosti povrata imovine, odnosno postoji obaveza javne vlasti na naknadu vrijednosti tog stana. “

Tužba za utvrđenje

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 317448 20 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Na poslodavcu je teret dokazivanja činjenice da je radnik vraćen na rad, odnosno da mu je omogućeno vraćanje na rad koje je radnik odbio. Uopšteni pregovori između poslodavca i radnika o vraćanju na posao, nakon što je pravomoćnom sudskom odlukom utvrđena nezakonitost odluke o prestanku radnog odnosa i pokrenut izvršni postupak radi vraćanja radnika na rad, ne mogu se smatrati ispunjenjem obaveze vraćanja radnika na rad, niti zapisnik o tim pregovorima predstavlja nesumnjiv dokaz da je radnik vraćen na rad. “

Teret dokazivanja

Vrhovni sud Federacije BiH

55 0 Rs 002501 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ne može drugostepeni sud preinačiti prvostepenu presudu i odbiti tužbeni zahtjev primjenom pravila o teretu dokazivanja, a da prethodno ne izvrši ocjenu svih izvedenih dokaza. “

Teret dokazivanja

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 Ps 071424 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Tužitelj koji postavlja zahtjev za pobijanje dužnikove pravne radnje mora sudu dokazati da je ista preduzeta na njegovu štetu, što znači da je na tužitelju a ne tuženom teret dokazivanja činjenice da je pobijana pravna radnja dužnika onemogućila tužitelja da namiri potraživanje. “

Teret dokazivanja

Vrhovni sud Federacije BiH

53 0 P 064648 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Na tužitelju, koji iz ugovora o građenju izvodi svoje pravo na naknadu vrijednosti izvedenih radova, je teret dokazivanja činjenice da je ugovor zaključen, tačnije, u konkretnom slučaju, da je ugovor odobren od strane osnivača tuženog. Ugovor koji je direktor tuženog zaključio prekoračivši svoja ovlašćenja može biti odobren ne samo izričito već i konkludentnim radnjama. “

Teret dokazivanja

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Ps 509156 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Facultas alternativa nije tužbeni zahtjev već građansko-pravna ponuda tužitelja da umjesto stvari primi određeni novčani iznos, pa u slučaju odbijanja tužbenog zahtjeva, sud ne može u odluci odvajati ponudu od tužbenog zahtjeva, niti joj dati značenje zahtjeva za naknadu štete.”

Tužba/Facultas alternativa

Vrhovni sud Federacije BiH

58 0 P 050267 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada tužitelj smanji tužbeni zahtjev, uspjeh stranaka se računa prema visini zahtjeva u vrijeme poduzimanja konkretne radnje, a u odnosu na konačan uspjeh u sporu. Drugim riječima, sud će kod utvrđivanja naknade parničnih troškova cijeniti povodom koga dijela tužbenog zahtjeva su nastali troškovi u pojedinim fazama parnice, a obračunat će ih prema vrijednosti spora u tim fazama postupka (pravno shvatanje Panela za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti o naknadi troškova u slučaju smanjenja tužbenog zahtjeva). “

Troškovi postupka

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 108369 20 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada više tužitelja – formalnih suparničara u tužbi odrede vrijednost spora u jednom iznosu, a postave nenovčane i novčane zahtjeve, vrijednost spora za svakog od tužitelja se određuje pojedinačno na način da se vrijednost spora naznačena u tužbi, koja predstavlja vrijednost nenovčanog zahtjeva, dijeli sa brojem tužitelja, a potom sabire sa vrijednošću novčanog zahtjeva.”

Utvrđivanje vrijednosti spora

Vrhovni sud Federacije BiH

28 0 P 033785 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“U slučaju spajanja više parnica, u kojima tužitelji formalni suparničari postave nenovčani i novčani zahtjev, vrijednost spora se određuje pojedinačno za svakog od suparničara na način da se sabere vrijednost nenovčanog zahtjeva naznačenog u tužbi sa vrijednošću novčanog zahtjeva “

Utvrđivanje vrijednosti spora

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 Rs 621325 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Za odlučivanje o tužbenom zahtjevu, kada je u žalbenom postupku presuda već jednom bila ukinuta, stvarno je nadležan kantonalni sud.”

Stvarna nadležnost

Vrhovni sud Federacije BiH

64 0 Ps 030249 21 R

*** www.advokatomerovic.com ***

“Općina, kao nadležno tijelo koje provodi postupak eksproprijacije, nije korisnik eksproprijacije pa time nije pasivno legitimisana za plaćanje naknade za eksproprisanu nekretnu.”

Određivanje naknade za ekspropirane nepokretnosti

Vrhovni sud Federacije BiH

68 0 V 003980 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji se podnosi protiv trećeg lica – protivnika pobijanja, koje je najčešće dužnikov saugovarač, kao i svako drugo lice koje je izvuklo neku korist iz pravne radnje koja se pobija.”

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Vrhovni sud Republike Srpske

75 0 P 049791 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada se jedna ugovorna stranka obaveže drugoj da će za nju na berzi hartija od vrijednosti kupiti određen broj akcija privrednog društva, zaključen je ugovor o nalogu.”

Ugovor o nalogu

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 045359 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Nakon otvaranja postupka likvidacije nad privrednim društvom, direktoru je zabranjeno, i kada je on osnivač društva, da otuđi imovinu odn. da potraživanje preduzeća ustupi trećem licu. “

Ništav ugovor

Vrhovni sud Republike Srpske

75 0 P 040189 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ko svojim radom i sredstvima izgradi novu stvar, građevinski objekat, bez lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, pa samim tim je i ne upiše u odgovarajuće javne evidencije, postaje vanknjižni vlasnik takve građevine, jer tako izgrađena stvar nema pravno svojstvo nepokretnosti, nego se radi o imovini koja pravno predstavlja pokretnu stvar.”

Građenjem

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 214816 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Prokura je najširi oblik punomoćja, pa se njeno davanje i prestanak upisuje u sudski registar i jedino ograničenje prokure je da ne sadrži ovlaštenje za zaključenje poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti, ali ni ono nema dejstva prema trećim licima.”

Zastupanje

Vrhovni sud Republike Srpske

60 0 Ps 030261 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Nalaz i mišljenje vještaka, sačinjen za potrebe prekršajnog postupka, jeste materijalni dokaz i treba ga sud u parničnom postupku cijeniti zajedno sa svim drugim provedenim dokazima, iako nema svojstvo dokaza nastalog vještačenjem koje je obavljeno po nalogu parničnog suda.”

Vještaci

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 263446 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Nalaz i mišljenje vještaka, sačinjen za potrebe prekršajnog postupka, jeste materijalni dokaz i treba ga sud u parničnom postupku cijeniti zajedno sa svim drugim provedenim dokazima, iako nema svojstvo dokaza nastalog vještačenjem koje je obavljeno po nalogu parničnog suda.”

Vještaci

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 263446 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kako izvedenim dokazima tuženi nije dokazao da su njegovi roditelji kupovinom kuće učinili poklon isključivo njemu, to se ima uzeti da je predmetna kuća sredstvima roditelja tuženog kupljena u svrhu rješavanja stambenog pitanja tuženog i njegove porodice, odnosno da su roditelji tuženog učinili poklon tužiteljici i tuženom kao bračnim supružnicima.”

Imovinski odnosi bračnih partnera

Vrhovni sud Republike Srpske

79 0 P 001569 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ako nije van svake sumnje razjašnjeno da li je testator izjavio da se radi o njegovom testamentu, sud mora dati ocjenu da li radnje testatora koje se sastoje u potpisivanju testamenta pred svjedocima nakon što mu je pročitan, bez prigovora na sadržinu, konvalidira eventualni nedostatak izričite izjave da se radi o njegovom testamentu”

Pisani testament pred svjedocima

Vrhovni sud Republike Srpske

94 0 P 031948 23 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“I pod uslovom da je mijenjan pravni osnov na kojem se zahtjev temelji, tako što je najprije tražena isplata na osnovu mjenice, a kasnije i na osnovu ugovora o jemstvu, takvo postupanje ne predstavlja preinačenje tužbe.”

Preinaka tužbe

Vrhovni sud Republike Srpske

83 0 P 045242 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Nesporne činjenice su one činjenice o kojima se stranke saglasno izjašnjavaju, pa samo zbog toga što neka činjenica nije izričito osporena, ne bi se moglo zaključiti da je priznata.”

Opće odredbe o dokazima

Vrhovni sud Republike Srpske

95 0 P 047816 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Odgovornost za naknadu štete nastale zbog zaključenja ništavog ugovora prosuđuje se po odredbi člana 108. Zakona o obligacionim odnosima, kao posebnom pravnom pravilu koje isključuje opća pravila o odgovornosti za štetu, tj. onih koji se odnose na ugovornu i vanugovornu odgovornost za štetu.”

Ništav ugovor

Vrhovni sud Federacije BiH

58 0 P 167211 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Policom kolektivnog osiguranja nije ugovoreno osiguranje od odgovornosti poslodavca, već osiguranje od posljedica nesretnog slučaja zaposlenika, zbog čega nema uračunavanja isplaćene ugovorene naknade po osnovu kolektivnog osiguranja od nesretnog slučaja i naknade nematerijalne štete kao vanugovornog potraživanja naknade štete.”

Osiguranje od odgovornosti

Vrhovni sud Federacije BiH

128 0 P 009839 22 Rev 3

*** www.advokatomerovic.com ***

“Okolnost da je duševno poremećena osoba koja je izvršila krivično djelo u stanju neuračunljivosti, i kojoj je izrečena mjera sigurnosti obaveznog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, smještena u odjel forenzike KPZ sama po sebi ne predstavlja nezakonit rad Federacije BiH niti osnov za naknadu štete.”

Naknada nematerijalne štete

Zbog neosnovanog lišenja slobode i mjera zabrane

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 444070 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Podnošenje zahtjeva za plaćanje naknade u slučaju faktičke eksproprijacije nije ograničeno jednogodišnjim prekluzivnim rokom iz člana 70. stav 3. Zakona o eksproprijaciji. “

Faktička eksproprijacija

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 Ps 081913 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Okolnost da je tužitelj od trećeg lica kupio nekretninu na kojoj je tužena ranije sagradila elektroenergetski objekt, sama po sebi, ne znači da je tužitelj zaključenjem ugovora, u skladu sa zatečenim stanjem kupljene nekretnine, pristao na takvo ograničenje svoga prava vlasništva i da nema pravo da osnovano potražuje naknadu s naslova izvršene faktičke eksproprijacije njegove nekretnine.”

Faktička eksproprijacija

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 Ps 081913 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kod zaključenog ugovora o specijalizaciji doktora medicine, čija je svrha osposobljavanje i usavršavanje za određenu granu medicine za koju je poslodavac iskazao potrebu, isplaćene plaće i naknade po osnovu zaključenog ugovora o specijalizaciji se ne mogu odvojeno posmatrati u odnosu na troškove specijalizacije i isključivo vezati za prava po osnovu radnog odnosa – isplatu naknade za obavljeni rad po ugovoru o radu.”

U slučaju raskida ugovora o specijalizaciji

Vrhovni sud Federacije BiH

43 0 P 165301 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada stečajni sud utvrdi da je prijedlog za otvaranje stečjnog postupka osnovan i dopušten, a da imovina stečajnog dužnika ne pokriva troškove stečajnog postupka dužan je donijeti rješenje kojim će odbiti prijedlog za otvaranje stečaja i istim rješenjem pozvati povjerioce i zainteresovana lica da u zakonskom roku predujme dovoljan iznos novčanih sredstava (koji će odrediti stečajni sudija) za otvaranje stečajnog postupka, i u zavisnosti od daljeg postupanja povjeritelja i zainteresiranih lica donijeti odluku o prijedlogu pravnog lica vezano za otvaranje stečajnog postupka. Stečajni sud nije ovlašten u takvoj situaciji odmah odbiti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka zbog toga što prijedlog nije podnesen u propisanom zakonskom roku tretirajući takvo propuštanje stečajnog dužnika nesavjesnim postupanjem i zloupotrebom prava. “

Stečaj

Vrhovni sud Federacije BiH

51 0 St 199737 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Sud u dispozitivnim sporovima ne može utvrđivati postojanje činjenica koje stranke nisu iznijele .”

Raspravno načelo

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 Ps 081002 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pravo nekog lica da bude član lovačkog udruženja, kao udruženja građana, je pravo građansko pravne prirode, tako da i spor povodom njegovog isključenja iz udruženja predstavlja građansko pravni spor o kome odlučuje redovni sud u parničnom postupku.”

Stvarna nadležnost

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 P 109436 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Okolnost što je tužitelj otac jednog od sudija nadležnog drugostepenog suda koji bi trebao postupati po žalbi, predstavlja opravdani razlog da se u odnosu na taj predmet odredi da postupa stvarno nadležan sud u drugom kantonu, jer bi se na taj način otklonila svaka sumnja u mogućnost kolegijalnog pogodovanja, a time i u pravičnog suđenje u predmetnoj parnici.”

Delegacija

Vrhovni sud Federacije BiH

17 0 P 106964 23 R

*** www.advokatomerovic.com ***

“Odredbom člana 19. st. 1. ZPP samo je određen stadij postupka u kome je tuženi dužan istaći prigovor (u odgovoru na tužbu), a ne i do kada je sud ovlašten donijeti rješenje o mjesnoj nenadležnosti u povodu blagovremeno istaknutog prigovora.”

Sukob nadležnosti

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 998683 23 R

*** www.advokatomerovic.com ***

“Direktor javnog preduzeća, iako po drugom zakonu ima ovlaštenje na zastupanje tog pravnog lica, za procesnu radnju da izjavi reviziju u ime tog pravnog lica, nema ovlaštenje ukoliko nema položen pravosudni ispit.”

Dozvoljenost/ dopuštenost revizije

Vrhovni sud Federacije BiH

20 0 P 064442 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“U slučaju kada revidentica nije stupila u parnicu kao umješač do pravosnažnosti odluke o tužbenom zahtjevu, ona se kao umješač mogla samo pridružiti reviziji tužitelja, da je ova bila izjavljena, a ne i samostalno izjaviti reviziju u svojstvu umješača.”

Dozvoljenost/ dopuštenost revizije

Vrhovni sud Federacije BiH

128 0 P 027964 23 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ako stranka koja je sama podnijela blagovremenu reviziju, ni po traženju suda, nije dostavila dokaz daje u vrijeme njenog podnošenja imala položen pravosudni ispit, to predstavlja procesni nedostatak koji se ne može otkloniti novom podnesenom revizijom od ovlaštenog punomoćnika – advokata, pa takvu reviziju treba odbaciti kao nedozvoljenu.”

Dozvoljenost/ dopuštenost revizije

Vrhovni sud Federacije BiH

65 0 P 555256 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“U vanparničnom postupku za priznanje strane sudske odluke ne može se podnijeti prijedlog sa zahtjevom da se strana sudska odluka ne prizna.”

Priznanje strane sudske odluke

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 V 041205 23 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Tumačeći odredbu članka 211. Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tesktu ZOO), i to u korelaciji sa principima koji su regulirani člancima 9., 11., 12., 13. i 18. ZOO-a, dolazi se do zaključka da ista obuhvata situaciju, ne samo svjesne isplate nečega što osiromašena osoba nije dužna platiti, nego i druge situacije u kojima osiromašeni prilikom obavljanja svojih redovitih ili profesionalnih dužnosti postupa čineći očite pogreške koje se, prema okolnostima svakog konkretnog slučaja, ne mogu pripisati ispričivoj (opravdanoj) zabludi ili ispričivom (opravdanom) neznanju, nego isključivo nemaru osiromašenog, a što osiromašeni, prema standardu pažnje dobrog gospodarstvenika odnosno dobrog stručnjaka, sebi nije mogao dopustiti, i upravo iz tog razloga je takav nemaran odnos osiromašenog prema svojim redovitim ili profesionalnim dužnostima, izjednačen sa pojmom „znanje“ iz odredbe članka 211. ZOO-a. “

Sticanje bez osnova

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Ps 126868 22 Pž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Lice koje je obavezano na ispunjenje novčane obaveze dužno je platiti i zateznu kamatu, samo ako obavezu ne ispuni u roku određenom za ispunjenje obaveze.”

Zakonske zatezne kamate

Vrhovni sud Republike Srpske

89 1 P 047689 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada tužitelj (oštećenik) ne koristi pravo na odbitak ulaznog PDV-a u smislu članka 32. Zakona o PDV-u Bosne i Hercegovine, to ne može biti na štetu tuženog (osiguravajućeg društva) koji je prema članku 155., članku 185. stavak (1) Zakona o obligacionim odnosima (ZOO) te člancima 940. stavak (1) i 941. stavak (1) ZOO-a dužan tužitelju uspostavi materijalno stanje koje je bilo prije nego što je šteta nastala odnosno nadoknaditi mu novčani iznos koji je oštećenik imao kako bi materijalnu štetu u cjelosti sanirao odnosno uspostavio prijašnje materijalno stanje. “

Naknada materijalne štete

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Mals 137213 22 Pž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada tužitelj (oštećenik) odluči da ne koristi svoje zakonom priznato pravo na odbitak ulaznog PDV-a, to bi imalo za posljedicu neopravdano povećanje novčanog iznosa koju bi tuženi trebao tužitelju da plati na ime nadoknade materijalne štete (za iznos PDV-a koji u toj situaciji nema kvalifikaciju štete) a što nije niti može biti u skladu sa principom savjesnosti i poštenja (članak 12. ZOO-a), principom zabrane prouzrokovanja štete (članak 16. ZOO-a) i principom savjesnog ponašanja u izvršavanju prava i ostvarivanju obveza (članak 17. ZOO-a), odnosno takvo ponašanje tužitelja (zahtjevanje naknade dijela štete koju on vlastitim radnjama može u cjelosti otkloniti) imalo bi i elemente zlouporabe prava iz članka 189. stavak (1) ZOO-a a što je apsolutno zabranjeno temeljem principa o zabrani zlouporabe prava iz članka 13. ZOO-a.”

Naknada materijalne štete

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Mals 137213 22 Pž

*** www.advokatomerovic.com ***

“U situaciji kada službenici Pododjela za lična dokumenta nisu u cijelosti postupali po uputstvu koje nalaže da se poništavanje putne isprave vrši fizičkim uništavanjem putne isprave i otiskivanjem pečata „PONIŠTENO“ preko upisanih podataka u putnoj ispravi i praznim stranicama putne isprave, propust da se otisne takav pečat, kod toga da je fizičkim uništavanjem (bušenjem) poništena važeća viza, nije od značaja za nastanak štete u konkretnom slučaju, jer je šteta nastala poništenjem vize bušenjem, a ne propustom da se otisne pečat, zbog čega pravilno prvostepeni sud nije utvrdio doprinos rukovodećih službenika u nastaloj šteti.”

Odgovornost za štetu

Naknada materijalne štete

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 141307 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“U situaciji kada je poslodavac propustio, u smislu odredbe članka 16. Zakona o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, provesti osposobljavanje uposlenika za siguran rad prije nego što je isti, po nalozima poslodavca počeo raditi na mašini koja po svojim karakteristikama ima status opasne stvari, tada je poslodavac bio u obvezi onemogućiti odnosno zaustaviti uposlenikov rad na ovoj mašini u smislu odredbe članka 13. stavak (1) točka i) istog zakona, jer rad na opasnoj stvari takvih karakteristika, predstavlja izravnu opasnost za zdravlje tužitelja. “

Odgovornost za štetu

Zbog tjelesnih povreda

Naknada štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 119806 22 Gž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Utvrđena činjenica da tužitelj, kao uposlenik koji se ozlijedio za vrijeme rada na mašini cirkular kao opasnoj stvari, prije početka rada nije postavio zaštitnu sklopku (kapu) na testeru, predstavlja okolnost koja je relevantna sa aspekta pravilne primjene odredbe članka 177. Zakona o obligacionim odnosima (oslobađanje od odgovornosti) ali ne kao okolnost koja u cijelosti oslobađa imatelja opasne stvari od odgovornosti (stavak 2.) obzirom da se ne radi o šteti koja je isključivo nastala radnjom tužitelja (uposlenika), nego kao okolnost koja je djelomično doprinijela ozljeđivanju tužitelja (uposlnika) i nastanku štete (stavak 3.).”

Odgovornost za štetu

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 119806 22 Gž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ovaj sud nalazi da se u slučaju pozivanja tužiteljice na „Balthazarevu formulu“ kod obračuna procenta umanjenja opće životne aktivnosti ne radi o pravnom pitanju nego o pitanju iz medicinske oblasti zbog kojeg se određuje izvođenje dokaza medicinskim vještačenjem.”

Naknada nematerijalne štete zbog tjelesnih povreda

Vještaci

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 133745 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ukoliko je tužitelj sudsku zaštitu tražio na temelju činjenice što mu tužena nije isplatila kupoprodajnu cijenu iz ugovora o prodaji, kod toga da se radi o činjenici koja može eventualno dovesti do raskida ugovora, onda se oblik zaštite koji je tužbom tražio od suda (poništenje rušljivog ugovora) ukazuje kao pravno neodgovarajući, jer prvostupanjski sud i nije mogao usvojiti tužbeni zahtjev (na način kako je to tužitelj tražio) na temelju utvrđene činjenice o neisplati kupoprodajne cijene jer se ne radi o razlogu koji dovodi do rušljivosti ugovora.”

Rušljiv ugovor

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 135011 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Raskid ugovora treba razlikovati od slučaja pobojnosti (relativne rušljivosti) ili ništavosti (apsolutne ništavosti) kao razloga nevaljanosti ugovora. U slučaju raskida ugovora, raskinuti se može samo pravno valjan ugovor i obično se uzrok raskida ugovora javlja nakon sklapanja valjanog ugovora, dok kod pobojnosti ili ništavosti ugovora, uzrok postoji već u trenutku sklapanja ugovora. “

Ništav ugovor

Rušljiv ugovor

Raskidanje ugovora zbog neispunjenja

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 135011 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pravilna primjena odredbe članka 109. stavak (1) Zakona o obligacionim odnosima, kojom je regulirano da na ništavost sud pazi po službenoj dužnosti i da se na nju može pozivati svaka zainteresirana osoba, podrazumijeva da prvostupanjski sud, kod činjeničnih tvrdnji bilo koje parnične stranke da je ugovor (iz određenih razloga) ništav, ima obvezu navedene činjenične tvrdnje provjeriti po službenoj dužnosti (materijalno- pravna ovlast suda) ali samo i isključivo u okviru sadržaja navoda iz tužbe kao i činjeničnih navoda (razloga) iznesenih tijekom postupka a koji, u svojoj sveukupnosti, predstavljaju granicu postavljenog tužbenog zahtjeva, s jedne strane, a sa druge strane istodobno i procesno-pravnu granicu ovlasti suda za meritorno odlučivanje.”

Ništav ugovor

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 135011 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ako je saugovarač znao ili je prema okolnostima morao znati za postojanje uzroka ništavosti, nema pravo na naknadu štete od druge ugovorne strane uzrokovane zaključenjem ništavog ugovora. “

Ništav ugovor

Vrhovni sud Republike Srpske

57 0 Ps 130297 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ako je kupac znao ili mogao znati da je nedopuštena pobuda bitno uticala na odluku prodavca da sa njim zaključi ugovor, takav ugovor će biti ništav.”

Ništav ugovor

Vrhovni sud Republike Srpske

61 0 Ps 011550 23 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ako je predmet ugovorne obaveze neodređen ili neodrediv takav ugovor, pa i ugovor o poklonu, je ništav.”

Ništav ugovor

Ugovor o poklonu

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 261000 22 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada je u pitanju primjena pravnog pravila iz odredbe članka 948. OGZ-a, zakonski termin „gruba (velika) neblagodarnost“ je u biti neodređen pojam, odnosno pravni standard, a ocjenu da li se postupak primatelja dara prema davatelju dara može kvalificirati kao gruba neblagodarnost vrši sud uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja. U tom smislu, u cilju sudsko-terminološkog određenja ovog pravnog standarda, gruba neblagodarnost (nezahvalnost) podrazumijeva povredu tijela, časti slobode i imovine darodavatelja koja predstavlja kazneno djelo ili, prema stajalištu domaće sudske prakse i sudske prakse zemalja u okruženju (koje još uvijek primjenjuju ovo pravno pravilo iz OGZ-a), drugo ponašanje koje ne mora sadržavati obilježja kaznenog djela, ali je neophodno da bude takve prirode da se po općeprihvaćenim standardima sredine u kojoj darodavatelj i daroprimatelj žive, smatraju nemoralnim postupcima, odnosno takvim postupcima koji ugrožavaju tjelesni ili psihički integritet darodavatelja ili druge bliske osobe.”

Gruba (velika) neblagodarnosti (nezahvalnost) određuje se prema „aršinima i shvatanjima društvene sredine davatelja i primatelja dara“. U tom smislu, uobičajeno se cijene sljedeće okolnosti: vladanje primatelja poklona i njegov utjecaj na kasnije odnose sa darodavateljem; ranije ponašanje oba ugovaratelja i njihovo uobičajeno ophođenje; da li se radi o izoliranom (ekscesnom) slučaju ili se pak radi o kontinuiranom poremećaju u njihovim odnosima; da li je darodavatelj svojim aktivnostima (is)provocirao primatelja dara; da li je darodavatelj star ili bolestan te da li se, po prirodi stvari, očekuje da u budućem periodu davatelju poklona treba pojačana pažnja i briga; da li se davatelj i

primatelj poklona, pored ugovornog odnosa, nalaze u nekom drugom posebnom, zakonom reguliranom odnosu (bračni partneri, roditelj i djeca, braća i sestre itd.) obzirom da su njihovi međusobni odnosi, u tom slučaju, ne samo regulirani pravnim (ugovornim) regulama, nego su također obuhvaćeni i moralnim i običajnim vrednotama, zbog čega se opoziv darovnog ugovora, u takvim slučajevima, u pravilu mnogo lakše ostvaruje nego što je to situacija sa ugovornim stranama darovnog ugovora koji se ne nalaze u takvim (posebnim) međusobnim odnosima. “

Ugovor o poklonu

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 125164 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Osnovi za sticanje prava svojine su: zakon, pravni posao i nasljeđivanje.”

Ostalo

Zaštita povjerenja u zemljišne knjige

Nasljeđivanjem

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 310452 21 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Susjedsko pravo zasniva se na ideji da čovjek koji želi živjeti u urbanizovanom društvu mora trpjeti i neke neprijatnosti neizbježne s obzirom na takav život u gradskoj zajednici.”

Imisije

Vrhovni sud Republike Srpske

80 0 P 012919 22 Rev 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada se odredba članka 39. stavci (1) i (2) Zakona o nacionalizaciji dovede u korelaciju sa odredbom članka 38. ali i članka 12. navedenog zakona, pravilnim tumačenjem istih, dolazi se do zaključka da raniji vlasnik, po sili zakona, uživa pravo (privremenog) korištenja nacionalizirane nekretnine, ali samo i isključivo za vrijeme dok je ta nacionalizirana nekretnina u njegovom posjedu odnosno dok se ista ne preda u posjed općini ili drugom korisniku radi izgradnje zgrade ili drugog objekta ili radi izvođenja drugih radova, a što dalje implicira da njegovo (privremeno) pravo korištenja prestaje u momentu prestanka posjeda nacionalizirane nekretnine koje je motivirano izgradnjom zgrade, drugog objekta ili poduzimanjem drugih građevinskih radova.”

Nacionalizacija

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 131774 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pravilnim tumačenjem odredbi članaka 38., 39. i 46. Zakona o nacionalizaciji, jasnim se ukazuje da nijedna od njih ne predviđa da se za uvjet brisanja prava građenja (tada prava korištenja), traži isplata naknade za nacionalizirano zemljište, niti je to slučaj sa člankom 86. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH.”

Nacionalizacija

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 131774 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada je postupak nacionalizacije predmetnih nekretnina proveden sukladno odredbama članaka 34., 38. i 46. Zakona o nacionalizaciji ali i Uredbe o postupku za sprovođenje nacionalizacije i Uredbe o sredstvima i načinu isplate naknade i kada su nadležna tijela javne vlasti donosili odgovarajuće odluke sukladno navedenim propisima, onda se radi o zakonito provedenom postupku nacionalizacije nekretnine i određivanju naknade za nacionalizirane nekretnine, zbog čega se pravno stajalište Panela, koje se bazira na izostanku zakonom provedene procedure eksproprijacije i izostanku odluke nadležnog organa o određivanju naknade, kao takvo, ne može primijeniti u konkretnom predmetu.”

Nacionalizacija

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 131774 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Visina doprinosa za izdržavanje djeteta utvrđuje se na osnovu, prije svega, individualnih potreba djeteta, njegovog uzrasta, zdravstvenog stanja, potreba za školovanje, a sve u skladu sa njegovim najboljim interesima, a kojom prilikom se ima voditi računa o materijalnim prilikama i mogućnostima roditelja koji se obavezuje na izdržavanje, te da su oba roditelja, zajednički, dužni da doprinose njegovom izdržavanju, što je saglasno pravilnoj primjeni odredbi člana 194., 214., 215. i 222. Porodičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.”

Izdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 134362 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Svaka osoba ima obavezu izdržavati svoje roditelje koji su nesposobni za rad, a nemaju dovoljno sredstava za život (odredba člana 198. stav (1) Porodičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine), te imaju i moralnu obavezu da se o njima brinu, međutim, navedena obaveza svakako ne može ići na uštrb davanja doprinosa za izdržavanje vlastitog djeteta prema kom tuženi, kao roditelj, ima prioritetnu obavezu u davanju izdržavanja. “

Izdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 134362 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Odredbom člana 222. stav (1) Porodičnog zakona Brčko distrikta Bosne i Hercegovine određeno je da „izdržavana osoba, kao i obveznik izdržavanja“ mogu tražiti da sud izmijeni raniju odluku o izdržavanju, dakle ne i druga osoba. U tom smislu majka izdržavanog djeteta može biti samo zakonska zastupnica malodobnog djeteta, ali ne i tužiteljica.”

Izdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 134362 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Sva (relevantna) materijalna dokumentacija (pogotovo medicinska dokumentacija koja je bila predmetom vještačenja) se kao takva mora pojedinačno obrazložiti, ne samo iz razloga provođenja zakonske obveze ocjene dokaza, nego i iz razloga potrebe kritičke analize provedenog vještačenja sa aspekta objektivnosti i točnosti podataka koje je vještak koristio, ali, jednako tako, i sa aspekta eventualnog postojanja nelogičnosti, nejasnoća ili nepotpunosti u nalazu i mišljenju koji je predmetom sudske ocjene.”

Slobodna ocjena dokaza

Vještaci

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 133745 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Analiza materijalne dokumentacije od strane vještaka za potrebe izrade nalaza i mišljenja nije niti može nadomjestiti zakonsku obvezu suda da istu tu materijalnu dokumentaciju ocijeni na način kako to izričito nalaže odredba članka 8. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.”

Slobodna ocjena dokaza

Vještaci

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 P 133745 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada za potrebe presuđenja u predmetnoj pravnoj stvari sud nije koristio nalaz i mišljenje vještaka (dokazni prijedlog tužitelja) glede utvrđivanja visine materijalne štete, nego je u konkretnom slučaju navedenu odlučnu činjenicu utvrdio na temelju računa, pa kako je člankom 121. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine regulirano da se pri odlučivanju koji će se troškovi nadoknaditi stranci uzimaju u obzir samo oni troškovi koji su bili potrebni radi vođenja parnice, to nema mjesta obvezivanju tuženog da tužitelju, na ime troškova postupka, nadoknadi i troškove provedenog vještačenja, koje se u konačnici ukazalo kao nepotrebno radi vođenja (i presuđenja) parnice.”

Troškovi vještačenja

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Mals 137213 22 Pž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Na rješenje suda kojim je od tuženog zatražena ispravka – dopuna odgovora na tužbu nije dopuštena posebna žalba niti je člancima 74. i 196. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izričito regulirano da se mora dostaviti po pravilima osobne dostave, zbog čega prvostupanjski sud nije imao razloga za zaključak da je bila potrebna veća opreznost u dostavi rješenja o ispravci – dopuni tuženom koja bi opravdavala osobnu dostavu.”

Sadržaj odgovora na tužbu

Dostava tužbe na odgovor

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Mal 129769 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Neće svaki propust prvostupanjskog suda da u obrazloženju odluke navede sve izvedene dokaze, i da sljedstveno tome propusti izvršiti njihovu cjelovitu ocjenu u smislu članka 8. Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu ZPP) imati onaj kvalitet povrede odredaba parničnog postupka koji se sadržajno traži člankom 329. stavak (1) ZPP-a, zbog čega je nužno provjeriti da li, u konkretnom slučaju, takav (ukazani) propust ima utjecaj na donošenje pravilne i zakonite presude, a odgovor na to pitanje je u izravnoj svezi sa kvalitetom dokaza koji je izveden tijekom prvostupanjskog postupka (ali kao takav nije uvršten u dokaznu građu obrazloženja ožalbene presude) te njegove objektivne mogućnosti da u ovom predmetu odista ima utjecaj na pravilnost i zakonitost utvrđenog činjeničnog stanja.”

Relativno bitne povrede

Apsolutno bitne povrede

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Mal 142208 22 Gž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Neće se dozvoliti odlučivanje o inače nedozvoljenoj reviziji, ako stav izražen u pobijanoj odluci o postavljenom spornom pravnom pitanju nije u koliziji sa već izraženim stavom revizionog suda.”

Dozvoljenost/dop uštenost revizije

Vrhovni sud Republike Srpske

71 0 P 285129 23 Rev

*** www.advokatomerovic.com ***

“Iako odredba stavka (4) članka 114. Zakona o ovršnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (bez izmjena iz 2021. godine, u daljem tekstu ZOP) odista ne poznaje obvezu suda da rješenje o dosudi dostavlja sudionicima postupka, osim isticanja na oglasnoj ploči, o predmetnom propustu zakonodavca je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već raspravljao u predmetu broj U-7/17 (u svezi identične odredbe u Zakonu o ovršnom postupku Republike Srpske), pa kako je ovršenik žalbu izjavio u roku od osam dana od dana prijema pismenog otpravka rješenja o dosudi, to ovaj sud uz izravnu primjenu članka 6. stavak (1) Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama a u svezi sa članom 114. stavak (4) ZOP-a, žalbu ovršenika cijeni za pravovremenom.”

Izvršenje na nepokretnosti

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 Ip 096163 22 Pž

*** www.advokatomerovic.com ***

KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

 

U situaciji kada iz sadržaja spisa predmeta proizlazi da se u konkretnom kaznenom postupku nije pojavila sumnja u sposobnost optuženog za rasuđivanje i odlučivanje, zbog čega, sukladno odredbi člana 124. stav 1. ZKP FBiH, nije postojala obveza tužitelja ili suda da na ranije navedenu okolnost odredi provođenje psihijatrijskog vještačenja, te kada takvo vještačenje iz ranije navedenih razloga nije provedeno, onda se prvostupanjski sud, kod odlučivanja o pritvoru, realno nije ni mogao izjašnjavati o tome da li je optuženi u vrijeme počinjenja kaznenih djela za čije izvršenje se osnovano sumnjiči bio uračunljiv.

Psihijatrijsko vještačenje;

Pritvor nakon potvrđivanja optužnice i kontrola opravdanosti pritvora

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 K 020348 22 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

Prilikom odlučivanja o pritvoru nakon ukidanja prvostupanjske presude, kod ispitivanja jesu li razlozi za pritvor i dalje aktualni, postojanje osnovane sumnje (kad sud postupa po članu 330. stav 5. ZKP FBiH) ne može se utvrđivati u odnosu na kazneno djelo iz ukinute presude jer ona pravno ne postoji, nego se taj odnos uspostavlja isključivo prema kaznenom djelu iz potvrđene ili na glavnom pretresu izmijenjene optužnice.

Pritvor nakon izricanja presude

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 036260 21 Kž 9

*** www.advokatomerovic.com ***

U situaciji kada je optuženom stavljeno na teret da je učinio produženo krivično djelo Krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav 1. u vezi sa članom 55. KZ FBiH, odnosno da je učinio više istih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu, onda je izrekom presude potrebno odlučiti o svim radnjama koje se optuženom stavljaju na teret, pa izrekom presude nije u potpunosti riješen predmet optužbe ukoliko sud odluči samo o onim radnjama učinjenja za koje nalazi utvrđenim da ih je učinio optuženi bez donošenja odluke i o radnjama optuženog za koje smatra da nema dokaza da ih je optuženi učinio a koje radnje, same po sebi, imaju obilježje krivičnog djela, pa je time učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka h) ZKP FBiH.

Bitna povreda – sud svojom presudom nije potpuno riješio predmet optužbe

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 K 013572 20 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka d) ZKP FBiH ako sud. prilikom odlučivanja o prijedlogu tužitelja za produženje pritvora, donese rješenje kojim se određuje odnosno produžava pritvor osumnjičenoj odnosno optuženoj osobi iako u smislu člana 145. stav 2. ZKP FBiH prethodno nije saslušana na okolnosti razloga iz člana 146. stav I. tačka b) ZKP FBiH, zbog kojih je pritvor predložen.

Bitna povreda – povrijeđeno pravo na odbranu

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 K 021537 21 Kž 4

*** www.advokatomerovic.com ***

Samim tim što je na nekretnini, na kojoj je određena privremena mjera osiguranja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, prethodno upisano založno pravo na osnovu Ugovora o zasnivanju založnog prava, osumnjičeni nije potpuno onemogućen da raspolaže tom nekretninom jer to. samo po sebi, ne pruža apsolutnu garanciju da predmetna nekretnina neće biti otuđena ili opterećena jer zaključeni ugovor je podložan promjenama koje bi mogle dovesti do brisanja založnog prava, te time i mogućnosti osumnjičenog da raspolaže tom nekretninom.

Zaštita prava treće osobe

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 031067 20 Kž 9

*** www.advokatomerovic.com ***

Povrijeđeno je pravo na odbranu optuženog i učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka d) ZKP FBiH, kada prvostepeni sud nije odlučio o dokaznom prijedlogu odbrane jer je odredbom člana 254. stav 3. ZKP FBiH propisano da o prijedlozima stranaka i branitelja odlučuje sudija, odnosno predsjednik vijeća, a stavom 4. istog člana da odluke sudije odnosno predsjednika vijeća se uvijek objavljuju i, s kratkim obrazloženjem razmatranih činjenica, unose u zapisnik o glavnom pretresu, a što je u konkretnom slučaju prvostepeni sud propustio učiniti.

Bitna povreda – povrijeđeno pravo na odbranu

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 021092 21 Kž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Izreka presude je nerazumljiva jer ne sadrži sve što je potrebno da se djelo optuženog odredi kada je u činjeničnom opisu djela u izreci presude kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, navedeno da je optuženi prekoračio svoja ovlaštenja kršeći više različitih propisa, a u tom opisu nisu navedene konkretne radnje optuženog u kojima se ogleda kršenje tih propisa.

Bitna povreda – izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima presude ili presuda uopće ne sadrži razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 021092 21 Kž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Izreka pobijane presude je protivrječna njenim razlozima i učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) ZKP FBiH, kada su izrekom presude optuženi oglašeni krivim da su prekoračili granice svojih ovlaštenja, a prvostepeni sud je u obrazloženju zaključio da su optuženi učinili krivična djela iskorištavanjem svojih ovlaštenja.

Bitna povreda – izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima presude ili presuda uopće ne sadrži razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 021092 21 Kž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Propust prvostepenog suda da se u obrazloženju presude izjasni o prigovoru branitelja istaknutom na glavnom pretresu da je nalaz i mišljenje vještaka nezakonit dokaz, predstavlja povredu prava optuženog na odbranu, čime je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine a istovremeno i bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) istog zakona jer presuda nema razloga o odlučnim činjenicama tj. o tome kojim se razlozima sud rukovodio pri rješavanju pravnih pitanja.

Bitna povreda – povrijeđeno pravo na odbranu

Bitna povreda – izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima presude ili presuda uopće ne sadrži razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 021092 21 Kž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Izreka presude kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, učinjeno prekoračenjem granica službenih ovlasti, nerazumljiva je i učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kada činjenični opis djela u izreci presude ne sadrži opis ovlaštenja optuženog niti sadržaj blanketnih propisa koje je on prekršio preduzimanjem konkretnih radnji učinjenja za koje je oglašen krivim prvostepenom presudom.

Bitna povreda – izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima presude ili presuda uopće ne sadrži razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 021092 21 Kž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Izreka presude kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i kojom mu je izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom tako što se od optuženog oduzimaju dionice u vrijednosti od 920.946,37 KM, a potom se obavezuje da navedeni iznos plati u roku od 15 dana je nerazumljiva čime je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, jer je nejasno da li se izrečenom mjerom od optuženog oduzimaju dionice ili novčani iznos.

Bitna povreda – izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima presude ili presuda uopće ne sadrži razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 021092 21 Kž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Za postojanje krivičnog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije potrebno je da predmetna radnja učinjenja predstavlja kršenje pravila međunarodnog prava, ali ne i da je učinitelj svjestan da predmetnom radnjom krši ta pravila.”

Saučiniteljstvo Direktni umišljaj

Mučenje i nečovječno postupanje prema civilu

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 K 022893 22 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kako se članom 3. stav 1. Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine, štite osobe koje ne učestvuju neposredno u neprijateljstvima, podrazumijevajući tu i pripadnike oružanih snaga koji su položili oružje i osobe onesposobljene za borbu uslijed bolesti, rana, lišenja slobode ili iz bilo kojeg drugog razloga, to je za utvrđenje da li je oštećeni učestvovao u neprijateljstvima a time i za utvrđenje svojstva oštećenog kao civila ili ratnog zarobljenika, potrebno uzeti u obzir okolnosti koje su postojale u trenutku počinjenja zločina, pa imajući u vidu da je oštećeni prije nego što je zarobljen predao oružje, a polije toga je zarobljen i zatvoren u prostorijama osnovne škole gdje su prema njemu preduzete radnje učinjenja predmetnog krivičnog djela, slijedi da oštećeni u vrijeme lišenja slobode i preduzimanja inkriminiranih radnji nije imao oružje niti je učestvovao u neprijateljstvima, te je kao civil, uživao zaštitu u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, odnosno članom 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine.”

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva – Status civila

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 K 022893 22 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Sud je u smislu člana 305. stav 7. ZKP FBiH, dužan sadržinu iskaza svjedoka (kao i drugih dokaza) iznijeti u obrazloženju presude samo u njihovim bitnim dijelovima pri iznošenju razloga zbog kojih neku činjenicu smatra dokazanom ili nedokazanom i u mjeri u kojoj je to nužno za obrazloženje činjeničnog utvrđenja suda te nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) ZKP FBiH time što sud u obrazloženju presude nije naveo sadržaj iskaza svjedoka u cjelini.”

Bitna povreda – izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima presude ili presuda uopće ne sadrži razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 K 022893 22 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka i) ZKP FBiH kada je presuda zasnovana na nalazu i mišljenju sudskog vještaka ekonomske struke, koji je, u smislu člana 11. stav. 3. ZKP FBiH, nezakonit dokaz jer se zasnivao na izjavama optuženog koje su pribavljene protivno odredbama člana 92. stav 2. tač. a) i c) ZKP FBiH.”

Zakonitost dokaza

Bitna povreda – presuda se zasniva na dokazu na kome se po odredbama ZKP FBiH ne može zasnivati presuda

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 K 010755 21 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Budući da se predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku oduzimaju temeljem sudske naredbe, a koja se izdaje na prijedlog tužitelja ili ovlaštene službene osobe koja je dobila odobrenje od tužitelja (član 79. stav 1. i 2. ZKP FBiH) a izuzetno i bez naredbe suda, ali samo ukoliko postoji opasnost od odlaganja (člana 80. stav 1. ZKP FBiH), a da u spisu nema dokaza o tome na koji od naprijed navedenih načina je izvršeno pribavljanje poslovne dokumentacije kao dokaza niti da se radilo o dobrovoljnoj predaji predmeta (nema naredbe suda za privremeno oduzimanje predmeta, zapisnika ni potvrda o privremenom oduzimanju predmeta sa naznakom ko je izvršio oduzimanje, od koga i temeljem kojeg akta, te koja poslovna dokumentacija odnosno dokumenti su oduzeti), pribavljanje poslovne dokumentacije je izvršeno bitnim odnosno suštinskim povredama navedenih odredaba ZKP FBiH, pa ta dokumentacija sukladno odredbi člana 11. stav 2. ZKP FBiH predstavlja nezakonit dokaz, na kome se ne može zasnivati odluka suda. “

Zakonitost dokaza

Naredba za privremeno oduzimanje predmeta i imovine

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 015520 20 Kžk

*** www.advokatomerovic.com ***

“Tretiranje na glavnom pretresu i u presudi izvještaja vještaka kao nalaza i mišljenja vještaka iako taj izvještaj nije bio sačinjen u skladu sa članom 111. i 115. ZKP FBiH predstavlja bitnu povredu odredaba iz člana 312. stav 2. ZKP FBiH u vezi sa članovima 111. i 115. ZKP FBiH.”

Postupak vještačenja

Relativna povreda odredaba krivičnog postupka

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 029741 20 Kž 20

*** www.advokatomerovic.com ***

“Optužba je prekoračena i učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka j) ZKP FBiH kada je izrekom presude optuženi oglašen krivim za kršenje i onih propisa za koje se teretio potvrđenom optužnicom ali ne i na glavnom pretresu izmijenjenom optužnicom.”

Bitna povreda – optužba prekoračena

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 K 008426 20 Kž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Sigurnosna mjera oduzimanje predmeta iz člana 78. KZ FBiH je krivičnopravna sankcija i ona se, u skladu sa načelom krivnje iz člana 4a. KZ FBiH, može izreći samo učinitelju krivičnog djela koji je oglašen krivim za krivično djelo a ne i učinitelju koji je protivpravno djelo učinio u stanju neuračunljivosti.”

Načelo krivnje

Vrhovni sud Federacije BiH

06 0 K 014628 22 Kž 9

*** www.advokatomerovic.com ***

“Za utvrđenje da li je primijenjena odbrana bila neophodno potrebna za odbijanje istovremenog protivpravnog napada potrebno je cijeniti okolnosti protivpravnog napada i primijenjene odbrane od tog napada kao što su broj i karakteristike napadača, upotrijebljena sredstva napada i odbrane kao i stvarne mogućnosti koje su napadnutom bile na raspolaganju za djelotvorno odbijanje napada.”

Neophodnost odbrane

Protivpravnost napada

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 036632 21 Kž 5

*** www.advokatomerovic.com ***

“KZ FBiH ne određuje značenje izraza „pornografski sadržaj“, pa se zakonsko obilježje – materijal pornografskog sadržaja koje prikazuje dijete ili maloljetnika kao predmet radnje učinjenja krivičnog djela iskorišćavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije iz člana 211. KZ FBiH ima tumačiti u skladu sa konvencijom o kibernetičkom kriminalu i konvencijom Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja prema kojima „dječja pornografija“ znači bilo koji materijal koji vizualno prikazuje dijete koje sudjeluje u stvarnoj ili simuliranoj seksualno eksplicitnoj aktivnosti ili bilo koji prikaz spolnih organa djeteta u primarno seksualne svrhe.”

Iskorištavanje djeteta ili maloljetnika radi pornografije

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 K 018925 21 Kž 4

*** www.advokatomerovic.com ***

“Protivpravno lišenje slobode civilne osobe uz upotrebu oružja i prijetnje i njeno odvođenje iz zgrade u kojoj je stanovala, uz uperivanje puške u njenu suprugu i sina, predstavlja grubi nasrtaj na ljudsko dostojanstvo i nečovječno postupanje kao radnju učinjenja krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. preuzetog KZ SFRJ.”

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva – Mučenje i nečovječno postupanje prema civilu

Vrhovni sud Federacije BiH

06 0 K 006916 18 Kžk

*** www.advokatomerovic.com ***

“Utvrđenje postojanja organizirane grupe ljudi i utvrđenje svojstva člana takve grupe ljudi nije uvjetovano utvrđenjem postojanja organizatora organizirane grupe ljudi.”

Neovlaštena proizvodnja i stavljanje promet opojnih droga

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 K 019632 21 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pravo osumnjičenog odnosno optuženog da tokom postupka iznese dokaze koji mu idu u korist nije vremenski ograničeno pa okolnost da određeni dokaz nije iznio tokom istrage nego na glavnom pretresu, sama po sebi, ne dovodi u sumnju vjerodostojnost i autentičnost tog dokaza”

Prava osumnjičenog odnosno optuženog

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 K 012788 21 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Radnja pretresanja mobilnih telefonskih aparata i sim kartica, obavljena na osnovu

naredbe za pretresanje u kojoj nisu bila sadržana uputstva izvršitelju naredbe iz člana 72. tačka g) i i) ZKP FBiH i pouka osumnjičenom o pravu obavještavanja branitelja predviđena članom 72. tačka j) ZKP FBiH te o kojoj nije sačinjen zapisnik o pretresanju u skladu sa članom 76. ZKP FBiH, nazakonit je dokaz jer su pri njenom izvođenju bitno odnosno suštinski povrijeđene odredbe člana 72. i 76. ZKP FBiH.”

Zakonitost dokaza

Sadržaj naredbe za pretresanje

Zapisnik o pretresanju

Vrhovni sud Federacije

BiH

09 0 K 024169 21 Kžk

*** www.advokatomerovic.com ***

“Propuštanjem da se osumnjičenom, koji ne razumije službene jezike Bosne i Hercegovine, prije potpisivanja zapisnika o pretresanju i potvrda o privremenom oduzimanju predmeta osigura usmeno prevođenje sadržine tih isprava, povrijeđen je član 9. stav 2. ZKP FBiH odnosno pravo osumnjičenog na prevođenje kao sastavni dio prava na odbranu, koje je jedan od aspekata prava na pravičan postupak iz člana 6. evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, te su time ti dokazi pribavljeni povredama ljudskih prava propisanih međunarodnim ugovorima koje je Bosna i Hercegovina ratificirala i, usljed toga, nezakoniti dokazi.”

Zakonitost dokaza

Obavještenje na jeziku koji razumije

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 037251 22 Kž 11

*** www.advokatomerovic.com ***

“Povrijeđeno je pravo osumnjičenog na odbranu i time učinjena bitna povreda odredaba

krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka d) ZKP FBiH propustom suda da u postupku odlučivanja o prijedlogu za produženje pritvora, naknadni podnesak kantonalnog tužitelja sa izjašnjenjem o razlozima uskraćivanja prava branitelja na uvid u spis, koji u suštini predstavlja dopunu prijedloga za produženje pritvora, dostavi odbrani na izjašnjenje ili da tim povodom održi novo ročište za izjašnjenje stranaka i branitelja jer je time odbrani osumnjičenog uskraćena mogućnosti osporavanja navoda i činjenica sadržanih u tom podnesku. “

Bitna povreda –

povrijeđeno pravo na odbranu

Vrhovni sud Federacije

BiH

09 0 K 032598 22 Kž 6

*** www.advokatomerovic.com ***

“Privremene mjere osiguranja neće predstavljati kršenje prava na mirno uživanje imovine samo ako su zakonom predviđene i ako su neophodno potrebne za ostvarenje legitimnog cilja kojem služe, te je, stoga, u slučajevima kada postoje oblici privremenih mjera osiguranja koji predstavljaju blaži oblik ograničenja prava na mirno uživanje imovine sud dužan u rješenju o određivanju privremenih mjera osiguranja navesti razloge zbog kojih smatra da je određivanje težih privremenih mjera osiguranja bilo neophodno. “

Privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

Mirno uživanje imovine

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 031067 21 Kž 16

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ukoliko na dan početka primjene zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom nije bila donesena odluka o osiguranju oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, na postupak određivanja privremenih mjera osiguranja primijeniće se procesne odredbe tog zakona bez obzira kada su krivična djela učinjena.”

Primjena zakona

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 031067 21 Kž 16

*** www.advokatomerovic.com ***

“Uvjet za određivanje i produženje privremenih mjera osiguranja je postojanje sumnje da je učinjenjem krivičnog djela pribavljena imovinska korist i taj uvjet mora postojati tokom čitavog trajanja određenih privremenih mjera, pa, slijedom toga, obrazloženje rješenja kojim se određuju ili produžavaju privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom mora sadržavati razloge iz kojih proizilazi postojanje sumnje da je osoba u odnosu na koju je određena privremena mjera osiguranja učinila krivično djelo i da je tim krivičnim djelom pribavljena imovinska korist.”

Uvjeti za određivanje privremenih mjera osiguranja

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 031067 21 Kž 21

*** www.advokatomerovic.com ***

“Prvostepeni sud je dužan izvršiti ocjenu opravdanosti prijedloga tužitelja za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i utvrditi da li zaista postoji sumnja da su osumnjičeni učinili krivična djela zbog kojih se protiv njih vodi istraga i na koji način i da li je time pribavljena imovinska korist i u čemu se ona ogleda, te za to navesti razloge, te, nakon toga, odlučiti o opravdanosti određivanja privremene mjere osiguranja.”

Uvjeti za određivanje privremenih mjera osiguranja

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 K 012115 21 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Када су у питању кривична дјела за која се гони по приједлогу оштећеног, од суштинског значаја су чињенице да је оштећени свој став у погледу кривичног гоњења исказао у законском року (три мјесеца од сазнања за кривично дјело и извршиоца), на недвосмислен начин било у форми изјаве (писмене или дате на записник) достављене јавном тужиоцу непосредно или посредством полицијских органа.”

Oštećeni kao tužilac

Vrhovni sud Republike Srpske

85 0 K 080908 21 Kvlz

*** www.advokatomerovic.com ***

“Контролу оправданости притвора након потврђивања оптужнице суд врши по службеној дужности, без одржавања рочишта које закон за ову процесну радњу не прописује, и за то му није потребан приједлог странака или њихова иницијатива.”

Pritvor nakon potvrđivanja optužnice i kontrola opravdanosti pritvora

Vrhovni sud Republike Srpske

13 0 K 007418 23 Kž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Oдлучујући о приједлогу тужиоца за одређивање или продужење притвора суд је у обавези да се креће у оквирима приједлога у погледу притворских разлога, а дискреционо овлаштење суда је да донесе одлуку о продужењу притвора и по основу само једног од предложених посебних притворских разлога и при томе је довољно да се у образложењу рјешења наведу разлози који су руководили суд да поједине од предложених притворских разлога не прихвати.”

Prijedlog za određivanje i produženje pritvora

Vrhovni sud Republike Srpske

13 0 K 007545 23 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Рок од два мјесеца за контролу оправданости притвора након потврђивања оптужнице рачуна се од правноснажности посљедњег рјешења о притвору, а суд је овлашћен да контролу оправданости притвора у овој фази кривичног поступка изврши кад год нађе да је то потребно и оправдано, па тако и прије истека рока од два мјесеца, јер законом није у томе ограничен нити је то на штету права притвореног лица него је у његову корист. “

Pritvor nakon potvrđivanja optužnice i kontrola opravdanosti pritvora

Vrhovni sud Republike Srpske

13 0 K 007418 23 Kž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Првостепени суд је правилно примијенио одредбе члана 2 став 2 и 43 став 1 Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела. Чланом 2 став 2 цитираног закона прописано је да се одредба става 1 о одузимању имовине примјењује и за друга кривична дјела прописана кривичним законом ако је имовинска корист прибављена кривичним дјелом већа од 50.000 КМ. Осуђујућом пресудом утврђено је да је власник имовине извршењем кривичног дјела прибавио противправну имовинску корист од 112.720,00 КМ, па је испуњен законски услов за њену примјену, тако да је неоснован супротан приговор жалбе да за то не постоје услови. У конкретном случају ради се о примјени одредаба Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, које се примјењују независно од одредаба кривичног закона о одузимању имовинске користи прибављене кривичним дјелом. Зато нису основани жалбени наводи да није јасно зашто се од истог осуђеног одузима потпуно други износ. “

Poseban postupak za oduzimanje imovine

Vrhovni sud Republike Srpske

16 0 K 000409 22 Kž 14

*** www.advokatomerovic.com ***

“Prijetnja da će se upotrebom oružja ili opasnog oruđa izravno napasti na život i tijelo neke osobe radi oduzimanja tuđe pokretnine i pribavljanja sebi protupravne imovinske koristi, ne postoji samo kada je pištolj ili nož uperen u osobu od koje se oduzima njena pokretnina nego i kada se pištolj ili nož pokazuju toj osobi zadizanjem majice ispod koje se pištolj ili nož nalazi, obzirom da objektivno gledano i takvo postupanje predstavlja stavljanje u izgled toj osobi da će se neposredno napasti na njen život i tijelo.”

Razbojništvo

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 K 013516 22 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada se sud u obrazloženju presude nije određeno izjasnio da li je optuženi radnjama opisanim u optužnici prekršio blanketni propis naveden u optužnici i da li kršenje tog propisa predstavlja radnju učinjenja krivičnog djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi stava 1. KZ FBiH, onda u presudi nema razloga o tim odlučnim činjenicama, pa je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 312. stav 1. tačka k) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.”

Zloupotreba položaja ili ovlaštenja

Bitna povreda – izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima presude ili presuda uopće ne sadrži razloge ili u njoj nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 K 033897 21 Kž

*** www.advokatomerovic.com ***

“U slučaju nezakonitih dokaza ex iudicio radi se o situaciji kada zakonodavac u Zakonu o kaznenom postupku nije izričito regulirao da se na dokazu koji je pribavljen kršenjem određene odredbe tog zakona ne može zasnivati presuda, pa da bi se radilo o nezakonitom dokazu ex iudicio sud utvrđuje svojom odlukom krećući se u okviru kriterija koje je dao zakonodavac. Za donošenje zaključka da se radi o nezakonitom dokazu ex iudicio, osim samog kršenja određene odredbe Zakona o kaznenom postupku, potrebno je imati u vidu i cilj te odredbe te utjecaj koje je njeno kršenje imalo na temeljena prava i slobode sudionika kaznenog postupka i osnovna načela kaznenog postupka.”

Zakonitost dokaza

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 K 094644 22 Kž 3

*** www.advokatomerovic.com ***

“Braniocu se iznos PDV-a od 17 % na pružene advokatske usluge ne može dosuditi ukoliko branilac nije dostavio potvrdu o PDV registraciji na osnovu koje bi sud mogao utvrditi da je advokat PDV obveznik.”

Nagrada i nužni izdaci branioca

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 K 126307 22 Kž 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Na konkretno pravno pitanje (izrada i potpisivanje presude od strane suca koji nije sudjelovao na glavnom pretresu) nema mjesta primjeni odredbi članaka 251. i 252. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu „ZKP BD BiH“), obzirom da se navedene odredbe, odnose na procesne situacije kada se tijekom glavnog pretresa izmijeni sastav vijeća ili se glavni pretres drži pred drugim sucem odnosno predsjednikom vijeća, a što nije situacija u konkretnom slučaju, obzirom da je sve vrijeme glavnog pretresa, u ponovljenom postupku, bio nazočan isti sudac koji je zaključio glavni pretres i objavio odluku, znači postupao je sud u neizmijenjenom sastavu, zbog čega se pozivanje na odredbe članaka 251. i 252. ZKP BD BiH ukazuje kao pravno irelevantno.”

Pismena izrada presude

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 K 094644 22 Kž 3

*** www.advokatomerovic.com ***

“Odredba članka 64. Pravilnika o unutarnjem sudbenom poslovanju je u biti sveobuhvatnog i neutralnog karaktera i kao takva se odnosi, ne samo na procesne situacije kada postupajući sudac premine nakon izricanja osuđujuće odluke, nego i nakon izricanja oslobađajuće i odbijajuće presude, a što dalje implicira da je zakonodavac, propisujući predmetno procesno rješenje za izradu i otpremu (bilo koje procesne ili meritorne) odluke od strane suca koji nije sudjelovao na glavnom pretresu i na objavi, upravo imao u vidu prije svega interes optuženika da se, uslijed okolnosti koje su apsolutno izvan njegovog polja djelovanja, ponovno ne dovede u situaciju da mu se iznova sudi, iako je glavni pretres uredno završen, a koje procesno rješenje jeste u korelaciji sa principom prava na suđenje bez odlaganja i principom prava na pravično suđenje.”

Pismena izrada presude

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 K 094644 22 Kž 3

*** www.advokatomerovic.com ***

UPRAVNO PRAVO

 

 

Kako odredba člana 13. stav 1. tačka b) Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje ne spominje termin „pismeni“, a pravovaljanost forme ugovora o darovanju ne podrazumijeva nužno postojanje pismenog ugovora, to postoji obaveza upravnih organa da, u cilju identificiranja potražioca, u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku provedu poseban ispitni postupak radi utvrđivanja da li su potraživanja po osnovu stare devizne štednje poklonjena, jer je dokazivanje učinjenog ugovora o poklonu dopušteno i moguće i drugim dokaznim sredstvima.

Verifikacija stare devizne štednje

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 012001 17 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Za potpuno utvrđivanje činjenica koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, da li je lice obavljalo vojnu-formacijsku dužnost komandanta ili komandira potrebno je na osnovu materijalnih dokaza, a po potrebi i saslušanjem svjedoka utvrditi da li postoji naredba o postavljenju/razrješenju na formacijsku dužnost komandanta odreda, koji čin je lice imalo, odnosno potrebno je utvrditi koje su po broju pripadnika, namjeni i strukturi bile jedinice iz čega se zaključuje o kojoj vojnoj formaciji se radi.

Statusna evidencija

Vrhovni sud Federacije BiH

06 0 U 011226 18 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada je nakon donošenja presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-7/12 od 20.11.2012. godine i broj: U-17/12 od 07.02.2013. godine, dopunjen postupak, te na osnovu tako dopunjenog postupka doneseno rješenje od 24.06.2014. godine, kojim je ukinuto ranije rješenje nadležnog prvostepenog organa i riješeno da tužitelju prestaje pravo i isplata prijevremene povoljnije starosne penzije, tada nisu ispunjeni uslovi iz člana 60. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za izmjenu rješenja i uspostavu prava na prijevremenu povoljniju starosnu penziju.

Prijevremena povoljnija starosna penzija

Izmjena rješenja nakon donošenja odluke Ustavnog suda F BiH

*** www.advokatomerovic.com ***

Odredba člana 56. stav 1. Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/04, 56/05 i 70/07), kada se dovede u vezu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 82/09 i 11/10-ispravka), u postupku kontrole, prema citiranom Zakonu, ukoliko je licu prestalo svojstvo ratnog vojnog invalida i pravo na ličnu invalidninu onda je dužan vratiti primljeni iznos, na koji nije imao pravo.

Povrat više isplačenih invalidnina (preplata)

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 009555 18 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Prema izričitoj odredbi člana 29. stav 1. citiranog zakona za skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja isključivo ovlašten higijenski servis. Naime, kada je u pitanju skupljanje napuštenih životinja moraju biti zadovoljeni standardi postupanja na najprikladniji način, a stoje i normirano članom 19. Pravilnika o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi („Službeni glasnik BiH“, broj: 27/10), pa tako hvatanje i prevoz napuštenih životinja koje se uklanjaju sa javnih površina vrše za to osposobljene osobe, uz primjenu odgovarajuće opreme i hemijskih supstanci, i na način da se životinji nanosi najmanje boli, patnje, straha i stresa. Dakle, radi se o radnjama koje mogu vršiti samo osposobljene osobe i to sa tačno propisanom opremom, što su higijenski servisi, isključujući na taj način druge osobe.

Inspekcijski nadzor

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 009826 18 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

U skladu sa presudom Ustavnog suda F BiH broj: U-27/09 od 20.04.2010. godine kojom je utvrđeno da je odredba člana 1. stav 1. Zakona o državnoj službi u F BiH (,,S1. novine F BiH“, broj. 29/03-8/06), neustavna u dijeli koji glasi: kantona, grada i općina (jer se federalnim zakonom mogao samostalno urediti radno- pravni status državnih službenika samo u federalnim organima vlasti), kantoni su bili dužni donijeti propise kojima će urediti radno-pravni status državnih službenika u kantonu, gradu i općini (što nije učinjeno). Kako je Vlada HNK 15.02.2012. godine donijela Uredbu o primjeni zakona o državnoj službi u F BiH u HNK (,,Sl. novine HNK“, broj: 6/12) čijim članom 1. je propisano da će se Zakon o državnoj službi u F BiH primjenjivati kao kantonalni zakon u HNK, do donošenja kantonalnog zakona o državnim službenicima i namještenicima, nije postojao osnov da Općinsko vijeće Općine Čapljina donosi Odluku o uvjetima i načinu prijema državnih službenika u službe Općine Čapljina, niti se na osnovu te Odluke mogao vršiti prijem državnih službenika.

Inspekcijski nadzor

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 013536 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Na dobrima od općeg interesa, koja su u zemljišnim i katastarskim evidencijama upisana kao državna svojina sa pravom upravljanja u korist društvenog preduzeća, nije se mogao utvrditi gubitak prava upravljanja i naložiti upis prava vlasništva i posjeda u korist Općine Vareš na osnovu Zakona o rudarstvu, Zakona o koncesijama i Zakona o pretvorbi društvene svojine, jer istim nije regulisano pitanje vlasništva i upravljanja na dobrima od općeg interesa, niti bilo kakva mogućnost raspolaganja državnom imovinom. Ovo posebno imajući u vidu Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine i Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Federacije Bosne i Hercegovine, koji zakoni su lex specialis u vezi sa pitanjem raspolaganja državnom imovinom, a što je moralo biti predmetom razmatranja nadležnih organa, a i prvostepenog suda.

Pretvaranje prava raspolaganja u pravo svojine

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 009517 18 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada Revizorski tim u postupku revizije (preispitivanje) svih uvjerenja o svojstvu (pripadnosti) i okolnostima pod kojima je lice ranjeno, povrijeđeno, oboljelo ili je došlo do pogoršanja bolesti, poginulo, umrlo ili nestalo, na osnovu kojih su priznata određena prava iz oblasti povoljnijeg penzionisanja, za korisnike prava na penzije ostvarene prema propisima iz člana 1. Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite sačini izvještaj u kojem se konstatuju povrede propisa, Revizorski tim taj izvještaj dostavlja Federalnom ministarstvu koje izdaje nova uvjerenja na obrascu FMB2 i dostavlja ih Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja koji rješenjem odlučuje o prestanku prava i obustavljanju isplate prijevremene povoljnije starosne penzije.

Kontrola zakonitosti korištenja ostvarenih prava (Revizija)

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 013388 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Postupak kontrole zakonitosti korištenja prava na ličnu invalidninu u skladu sa odredbama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko- invalidske zaštite ne odlaže izvršenje rješenja o pravu na ličnu invalidninu i ne može biti razlog za prekid postupka (izvršenje rješenja) primjenom odredbe člana 142. stav 1. Zakona o upravnom postupku.

Kontrola zakonitosti korištenja ostvarenih prava (Revizija)

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 014269 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

U postupku određivanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim cestama Federacije BiH, te shodno tome i odredbe Pravilnika o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta i Uredbe o visini naknade za korištenje zemljište uz javne ceste, a ne odredba člana 73. stav 3. Zakona o električnoj energiji, kojom se elektroenergetski subjekti koji obavljaju svoju djelatnost kao javnu uslugu oslobađaju obaveze plaćanja naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 015330 18 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Postoji povreda pravila federalnog zakona o postupku kada je izreka presude nejasna jer se za dio dosuđenog tužbenog zahtjeva uopšte ne može utvrditi na šta se odnosi, pri čemu za taj dio dosuđenog zahtjeva uopšte nisu dati razlozi u obrazloženju presude, a takva nejasna izreka presude ne može biti izvršena u izvršnom postupku.

Sadržaj presude/rješenje

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 014221 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

  1. Kada je povreda prava već utvrđena Odlukom Ustavnog suda BiH Kantonalni sud ne može o istoj povredi prava ponovno odlučivati u postupku po zahtjevu za zaštitu sloboda i prava pojedinaca zajamčenih Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i instrumentima Aneksa tog Ustava.
  2. Nema smetnje da se isplata budućih mjesečnih iznosa lične invalidnine nakon njihovog dospijeća (budućih davanja) vrši na račun punomoćnika advokata samo ukoliko u tom pravcu bude data posebna punomoć od strane korisnika invalidnine u kojoj bi on izričito ovlastio punomoćnika advokata za prijem takvih davanja.

Postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca zajamčenih Ustavom Federacije

Vrhovni sud Federacije BiH

08 0 U 003488 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Svojstvo stranke (i po odredbi člana 137. Zakona o upravnom postupku) procjenjuje u vezi sa određenjem stranke iz člana 48. istog Zakona, pa kako prava, obaveze i pravni interesi proizilaze iz propisa kojim se uređuju pojedine upravne materije to se pitanje stranačke sposobnosti mora cijeniti na samo obzirom na odredbu člana 48., već i na materijalni propis iz koga za lice proizilazi pravo, obaveza ili pravni interes.

Procesna sposobnost

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 013538 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada nije jasan zahtjev stranke, organ je dužan pozvati stranku da ga pouči o njegovim pravima te uredi zahtjev i isti precizira.

Izmjena zahtjeva

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 011536 20 Uvp 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Prvostepeni organ je pored obaveze da ispita da li se radi o dopuštenoj, blagovremenoj i žalbi podnesenoj od ovlaštene osobe dužan ispitati i njenu opravdanost prema materijalnim propisima i ako utvrdi opravdanost eventualno donijeti novo prvostepeno rješenje i svoje prvobitno rješenje zamijeniti. U situaciji kada je prvostepeni organ postupio na navedeni način i prvobitno rješenje izmijeni, tuženi je obavezan ispitati da li su ispunjeni procesni uvjeti za odlučivanje po žalbi koja je uložena na rješenje koje je izmijenjeno.

Žalba

Rad prvostepenog organa po žalbi

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 012860 18 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Privremeno zauzimanje javne površine se vrši na osnovu lokacijskih uslova i odobrenja organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

Građevinska odobrenja

Lokacijski uslovi

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 025334 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

U postupku izdavanja upotrebne dozvole nije dopušteno učešće susjeda i drugih lica, zbog čega tužiteljica, kao susjeda, nema svojstvo stranke, u konkretnoj upravnoj stvari, koja je, po svojoj prirodi, jednostranačka.

Građevinska odobrenja

Upotreba dozvola

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 026194 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Inspektor rada obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na zapošljavanje, rad i radne odnose, bezbjednost i zdravlje na radu i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom, što uključuje njegovo pravo i dužnost da pokrene i vodi postupak nadzora kada primi predstavku iz koje proizilazi da su povrijeđena prava radnika u bilo kom segmentu rada i radnih odnosa, pa i onom vezanom za samu proceduru davanja otkaza ugovora o radu.

Otklanjanje nezakonitosti iz radnog odnosa

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 026426 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Staž sa uvećanim trajanjem ostvaren poslije 06.3.1992. godine u Republici Srbiji ne uzima se u obzir kod ostvarivanja prava iz PIO u Republici Srpskoj, već samo u efektivnom trajanju kako je to propisano odredbom člana 16 stav 2 Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine u socijalnom osiguranju.

Starosna penzija

Srazmjerna penzija

Vrhovni sud Republike Srpske

16 0 U 001143 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Tužilac ima pravo na troškove sastava tužbe zbog ,,ćutanja administracije“, jer je tužba opravdana budući da je tuženi donio osporeni akt nakon podnošenja te tužbe.

Troškovi postupka

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 030594 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Odluka o raspoređivanju na radno mjesto policijskog službenika, nije upravni akt, u smislu člana 7. stav 2. Zakona o upravnim sporovima, pa se o njenoj zakonitosti ne odlučuje u upravnom sporu, već u parničnom postupku, kod nadležnog osnovnog suda.

Nadležnost

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 031986 22 Už

*** www.advokatomerovic.com ***

Politički subjekt je odgovoran za postupanje protivno zakonu ukoliko zloupotrijebi učešće u radu biračkog odbora na način što će kandidovati svog člana biračkog odbora sa ciljem pogodovanja drugom političkom subjektu kojem to mjesto u biračkom odboru nije pripalo.

Organi za provedbu izbora

Zloupotreba u radu biračkih odbora

Sud Bosne i Hercegovine

S1 3 Iž 044019 22 Iž

*** www.advokatomerovic.com ***

Tuženi organ je pogrešno primijenio materijalno pravo kada je postupak koji je započeo prije stupanja na snagu novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju okončao po odredbama tog zakona jer je odredbama člana 151. zakona, jasno propisano da postupci koji nisu okončani do stupanja na snagu tog zakona, će se okončati po propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, pa je tuženi organ morao primijenili Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je važio u vrijeme kada je tužitelj podnio zahtjev za ostvarenje prava osiguranika sa promijenjenom radnom sposobnosti.

Smanjena radna sposobnost

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 019798 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Pod povredom na radu podrazumijeva se povreda nastala na redovnom, uobičajenom putu na posao ili sa posla, dakle to je put kojim zaposlenik svakodnevno dolazi na posao, odnosno odlazi sa posla, u uobičajenom vremenu koji je potrebno za dolazak na posao ili odlazak sa posla kući. Redovan put od stana do mjesta rada i obrnuto znači da nije bilo prekidanja ili mijenjanja ili skretanja zaposlenog sa puta iz razloga koji se ne odnose na njegove radne obaveze. U situaciji kada se tužiteljičin stan nalazi udaljen svega nekoliko ulica dalje od mjesta zaposlenja, a povredu je zadobila sat i dvadeset minuta nakon isteka radnog vremena, ne može se smatrati povredom koju je tužiteljica pretrpjela na redovnom putu prilikom povratka na posao jer joj je po redovnom toku bilo potrebno znatno manje vremena za povratak od mjesta rada do mjesta stanovanja.

Novčana naknada za fizičku onesposobljenost (PIO)

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 008135 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Kada osiguranik pretrpi povredu na radu ta činjenica se dokazuje prijavom o povredi, koju obavezno popunjava i ovjerava poslodavac za svog radnika koji je takvu povredu doživio. Ukoliko se radi o povredi na radu, uz zahtjev za medicinsko vještačenje neophodno je dostaviti i prijavu o povredi na radu, u kom slučaju bi se jedino ljekari vještaci mogli izjasniti (dati ocjenu) da li je određeno stanje organizma nastalo kao posljedica povrede na radu.

Invalidska penzija

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 012093 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

U okolnostima kada tužiteljica nije ispunjavala uslove propisane Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine F BiH“, broj: 29/98, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12) – član 61., za ostvarivanje prava na porodičnu penziju, donošenjem odbijajuće odluke po njenom podnesenom zahtjevu, tužiteljica nije dovedena u položaj diskriminisane osobe, niti se ova okolnost – nejspunjenosti zakonom propisanih uslova za ostvarivanje prava na porodičnu penziju, može podvesti pod diskriminaciju, saglasno odredbi član 2. Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Porodična penzija

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 019846 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Tužitelj je pravo na penziju ostvario po Uredbi o povoljnijim uslovima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske F BiH koja je propis lex specialis u odnosu na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je opšti propis, pa mu ne pripada povećanje penzije utvrđeno članom 140. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se odnosi samo na korisnike prava koji su prava ostvarili po opštem propisu.

Prijevremena povoljnija starosna penzija

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 014006 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Postupak građenja, na temelju izdatog odobrenja za građenje, nema značenje da će takav objekat, nakon njegove izgradnje biti upisan u katastarskom operatu, po službenoj dužnosti od nadležnog organa po odredbama člana 62. stav 1. i 2. Zakona o premjeru i katastru zemljišta, jer provođenje promjena u smislu snimanja i uplanjenja objekta, te evidentiranje objekta u katastarskom operatu, mogu ostvariti investitori objekta (vlasnici) koji imaju izdato odobrenje za upotrebu objekta, a na temelju podnesenog zahtjeva.

Upis promjene u katastarskom operatu

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 021451 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Spor o pravu vlasništva nije prethodno pitanje u smislu člana 142. stav 1. Zakona o upravnom postupku, u postupku provođenja u katastarskom operatu rješenja o raspravljanju uzurpacije zemljišta u državnoj svojini.

Upis promjene u katastarskom operatu

Prethodno pitanje

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 019035 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

U postupka potpune eksproprijacije nekretnina zajedno sa zemljištem ekspropriše se i objekat koji se na tom zemljištu nalazi, s tim da za eksproprijaciju bespravno izgrađenog objekta njegov graditelj i vlasnik nema pravo na naknadu na teret korisnika eksproprijacije, već samo pravo da poruši objekat i odnese materijal od istog objekta u roku koji odredi nadležni organ, a u protivnom uklanjanje objekta će se izvršiti o njegovom trošku.

Potpuna eksproprijacija

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 010799 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

U postupku prinudne naplate dospjelih poreznih obveza se ne može isticati prigovor neustavnost Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, jer u tom postupku nije ni došlo do primjene odredbi iz Odluke o komunalnim taksama, nego odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Prinudna naplata

Vrhovni sud Federacije BiH

08 0 U 004526 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

U skladu sa načelom formalnosti upisa prema kome registracijski obrasci imaju obaveznu formu utvrđenu Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija i stranih međunarodnih nevladinih organizacija obaveza tuženog (Federalnog ministarstva pravde) je da izvrši provjeru ispravnosti prijave promjene upisanih podataka i na osnovu toga donese rješenje.

Statusne promjene u udruženju građana i fondacija

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 038166 21 U 2

*** www.advokatomerovic.com ***

Obzirom da je drugostepeni organ nakon podnošenja tužbe zbog šutnje administracije donio rješenje povodom izjavljene žalbe na odluku prvostepenog organa, nije bilo obaveze da se to rješenje dostavlja stranci na izjašnjenje da li je zadovoljna tim aktom, da li ostaje kod tužbe i da li proširuje tužbu i na novi upravni akt, jer se ne radi o aktu iz člana 26. Zakona o upravnim sporovima.

Šutnja uprave

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 034320 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Protiv presude prvostepenog suda pravo podnošenja zahtjeva za vanredno preispitivanje imaju stranke koje su učestvovale u upravnom sporu (u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude), kao i osobe koje u upravnom sporu nisu učestvovale (a imaju položaj zainteresovane osobe), ali samo u okviru zakonskog roka koji važi za stranku koja je u upravnom sporu učestvovala.

Postupak za rješavanje po zahtjevu

Vrhovni sud Federacije BiH

06 0 U 012307 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Nije dozvoljen zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke izjavljen protiv rješenja prvostepenog suda kojim je odlučeno o zahtjevu za odlaganje izvršenja upravnog akta jer tim rješenjem prvostepeni sud nije meritorno rješavao upravnu stvar obzirom da nije odlučivao o osnovanosti zahtjeva iz tužbe nego samo o odgajanju izvršenja osporenog rješenja do donošenja odluke suda po tužbi.

Odgoda izvršenja upravnog akta

Postupak za rješavanje po zahtjevu

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 017619 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

Okolnost da je tužitelj u predmetnom upravnom sporu sudija suda koji bi bio stvarno i mjesno nadležan da postupa po tužbi bi mogla dovesti u sumnju objektivnost sudija tog suda kod rješavanja po tužbi, a što predstavlja važan i opravdan razlog za određivanje drugog stvarno nadležnog suda za postupanje u tom predmetu.

Delegacija nadležnosti

Vrhovni sud Federacije BiH

02 0 U 001881 22 R

*** www.advokatomerovic.com ***

Kod odlučivanja o postojanju razloga za ukidanje konačnog prvostepenog rješenja po pravu nadzora, drugostepeni organ nije ovlašten provjeravati i mijenjati činjenično stanje koje je utvrdio prvostepeni organ u svom rješenju, već samo cijeniti kako je na to činjenično stanje primijenjen materijalni propis na osnovu koga je riješena upravna stvar, s tim da eventualno utvrđena povreda materijalnog prava mora biti očigledna.

Ukidanje rješenja po pravu nadzora

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 029931 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Rješenje Okružnog vojnog suda kojim se zbog primjene amnestije obustavlja krivični postupak, zbog krivičnog djela samovoljnog udaljenja ili bijega iz oružanih snaga iz člana 217. stav 3. preuzetog KZ SFRJ, ne dokazuje da optuženi nije samovoljno i bez dopuštenja nadležne komande napustio jedinicu Oružanih snaga, nego samo da je krivični postupak zbog primjene amnestije obustavljen, pa se osoba protiv koje je obustavljen krivični postupak ne može smatrati demobiliziranim braniocem iz člana 2. stav 1. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, kojem pripada pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu iz člana 4. tačka e) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.”

Novčana egzistencijalna naknada demobiliziranih branilaca

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 012131 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Predmet postupka koji se vodi pred Regulatornom komisijom za energetiku Republike Srpske je utvrđivanje okolnosti da li se radi o neovlašćenoj potrošnji električne energije, te ukoliko se utvrdi da se radi o istoj, dalji korak je obračun neovlašćene potrošnje i obračun naknade za istu po Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom.”

Energetika

Vrhovni sud Republike Srpske

15 0 U 004671 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pravilan je zaključak suda da će se do dana osnivanja katastra nepokretnosti na osnovu Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, koristiti i održavati postojeće evidencije o nepokretnostima u skladu sa propisima na osnovu kojih su osnovane, uključujući Zakon o održavanju premjera i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 19/96 i 15/10) i Pravilnik za održavanje premjera i katastra zemljišta („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/09 i 35/12), koji ne propisuju mogućnost zabilježbe izvršenja u katastarskom operatu. “

Zabilježba izvršenja

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 026638 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Privremeni poslovni objekat koji je stranka izgradila na osnovu odobrenja za građenje sa rokom važnosti do pet godina, istekom tog roka, ako stranka nije zatražila produženje važnosti rješenja ili izdavanje novog odobrenja za građenje, stiče status nelegalno izgrađenog objekta i nadležni urbanističko-građevinski inspektor je ovlašćen da naloži rušenje istog.”

Otklanjanje nezakonitosti prilikom izgradnje

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 026429 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Na obavezu vraćanja preplaćenog iznosa porodične penzije do kojeg je došlo usljed prestanka prava na penziju zbog prestanka redovnog školovanja korisnice penzije, nije od uticaja okolnost da bi drugi članovi porodice umrlog osiguranika eventualno u budućnosti mogli ostvariti pravo na porodičnu penziju. “

Porodična penzija

Povrat više isplaćenih penzija (Preplata)

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 015283 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Poreski obveznik je oslobođen plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja samo pod uslovom da se u postupku kontrole nesporno utvrdi da se radi o isplatama na ime naknade putnih troškova i dnevnica zaposlenima u svrhu službenih putovanja ili privremenog obavljanja radnih zadataka, isplaćene do visine po posebnim propisima.”

Porez na dohodak

Vrhovni sud Republike Srpske

12 0 U 007730 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Sama okolnost da je udruženje propustilo odgovoriti na dopis Federalnog ministarstva pravde nije dovoljna za utvrđenje činjenice da udruženje nije održalo skupštinu tokom perioda dvostruko dužeg od vremena utvrđenog statutom tog udruženja za održavanje skupštine, te da je, shodno tome, prestalo djelovati.”

Statusne promjene u udruženju građana i fondacija

Prestanak rada udruženja

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 040411 22 U 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Gradonačelnik, kao organ vlasti, koji rukovodi gradskom upravom i koji je odgovoran za njen rad aktivno je legitimisan da pokrene upravni spor protiv odluke skupštine grada kojom se, bez prijedloga gradonačelnika, vrši imenovanje v.d. načelnika odjeljenja, budući da je gradonačelnik isključivo nadležan da predlaže skupštini grada imenovanje načelnika odjeljenja ili službi. “

Pravo pokretanja upravnog spora

Vrhovni sud Republike Srpske

12 0 U 008358 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Tužilac je član porodice poginulog borca i po tom osnovu oslobođen je obaveze plaćanja takse na podneske i odluke suda kada se radi o ostvarivanju prava i statusa porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske i civilnih žrtava rata, pa tuženi nije mogao biti obavezan na plaćanje sudske takse na tužbu i presudu u iznosu od 200,00 KM.”

Troškovi postupka

Vrhovni sud Republike Srpske

14 0 U 005313 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ne može se smatrati zakonitim pojedinačni upravni akt donesen na osnovu odredaba podzakonskog propisa koji nema uporište u zakonu. Obaveza plaćanja evidentirajuće naknade za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom nije propisana zakonom, niti je zakonom federalni ministar okoliša i turizma ovlašten utvrditi takvu naknadu, pa nije bilo zakonskog osnova za donošenje upravnog akta kojim se operater sistema obavezuje na plaćanje takve naknade. “

Upravni akt

Pojedinačni upravni akt

Naknada za upravljanje otpadom

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 031967 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada upravni organ donese drugostepeni upravni akt nakon što je tužitelj protiv njega već podnio tužbu zbog ćutanja administracije, pa tužitelj dopunom tužbe obavijesti sud da nije zadovoljan donesenim upravnim aktom, te da u cijelosti ostaje kod tužbe, sud je dužan postupiti po tužbi kao da je podnesena protiv tog drugostepenog upravnog akta.”

Tužba zbog nedonošenja rješenja

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 015884 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“U konkretnom slučaju se ne radi o preplati obaveze, već se radi o prinudno naplaćenim sredstvima za čiju naplatu je osnov otpao, jer je nastupila zastarjelost naplate tih sredstava, na koju su činjenicu službena lica, koja vode prvostepeni i drugostepeni poreski posupak, dužna da paze po službenoj dužnosti, pa u slučaju kada se utvrdi da je nastupila zastarjelost određenih obaveza, Poreska uprava te obaveze otpisuje u cijelosti, zbog čega nije bilo osnova da se po automatizmu izvrši izmirenje drugih obaveza tužioca „iznosom preplate”, jer se se u ovom slučaju nije radilo o preplati, već o neosnovano prinudno naplaćenim sredstvima od tužioca. “

Povreda postupka

Nepravilna primjena materijalnog prava

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 027107 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Uvjerenje organa uprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ima značaj javne isprave, zbog čega se njegova autentičnost i istinitost njegovog sadržaja pretpostavljaju, ali se one mogu i osporavati u bilo kojem postupku u kojem se uvjerenje koristi kao dokaz.”

Dokazivanje/ Uvjerenja

Vrhovni sud Federacije BiH

02 0 U 001666 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pribavljanje potvrde staža osiguranja/penzijskog staža od nadležnog nosioca osiguranja Srbije nije prethodno pitanje za rješenje zahtjeva tužioca za ostvarivanje prava na penziju, jer ne predstavlja samostalnu pravnu cjelinu od koje zavisi rješenje predmetne upravne stvaari, već predstavlja odlučnu činjenicu za pravilno rješavanje.”

Prethodno pitanje

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 026070 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“U smislu odredbe člana 4a) stav (1) i člana 5. stav (1) Zakona o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu ovaj sud je stava da je korisnik podsticaja prije svega pravno lice, a da pod uslovima propisanim odredbom člana 6. stav (2) Pravilnika o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu to može da bude i poslovna jedinica pravnog lica sa sjedištem izvan Distrikta.”

Podsticaj u poljoprivredi

Apelacioni sud Brčko distrikta

96 0 U 129117 21 Už 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Protiv odluke o utvrđivanju javnog interesa data je mogućnost vođenja upravnog spora tj. ispitivanje valjanosti – zakonitosti Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju.”

Utvrđivanje javnog interesa

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 013390 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Depo je kao organizacioni oblik apoteka izuzet od primjene demografskih i geografskih kriterija utvrđenih u članu 3. i 4. navedenog Pravilnika, ali kako u istom naseljenom mjestu već postoji ogranak apoteke kao organizacione jedinice druge zdravstvene ustanove, ne može se smatrati da se radi o demografski ugroženom području jer postojanjem ovog ogranka više ne postoji potreba za izdavanje osnovnih lijekova stanovništvu tog područja koju propisuje odredba člana 15. stav 2. Zakona o apotekarskoj djelatnosti. “

Apotekarska djelatnost

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 011490 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“U konkretnom slučaju se radi o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koja se mogu nasljeđivati, pa ukoliko u toku postupka stranka umre, dužnost upravnih organa je da postupak nastave sa nasljednicima, ukoliko oni preuzmu postupak.”

Obustava postupka

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 012033 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ukoliko je tužba podnesena zbog povrede pravila postupka, odnosno zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sud ne može odbiti tužbu samo iz razloga što tuženi organ nije dostavio sve spise koji se odnose na predmet spora jer bi takva presuda suda bila donesena uz povredu pravila postupka.”

Povreda postupka

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 015889 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Davanje izjave kojom se eksplicitno navodi da se ne želi vratiti na mjesto prijeratnog prebivališta, implicira da se osoba dobrovoljno odlučila na stalno naseljenje u drugom mjestu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno na trenutnoj adresi.”

Raseljena lica

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 013689 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Postupak radi ostvarenja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne može se prekinuti zbog pokretanja stečajnog postupka nad imovinom dužnika (poslodavca stranke), jer činjenica da li je poslodavac stranci uplatio dospjele doprinose nije od uticaja za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti shodno odredbi člana 6. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i člana 11. Zakona o doprinosima, te ne predstavlja prethodno pitanje u smislu člana 142. Zakona o upravnom postupku bez čijeg se rješenja ne može riješiti sama stvar.”

Pravo na novčanu naknadu

Prethodno pitanje

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 013889 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Došlo je do povrede prava tužiteljice i mldb. djeteta odbijanjem njihovog zahtjeva za priznavanje potpunog usvojenja, u situaciji kada između njih dugi niz godina postoji de facto bliski porodični odnos, pa odbijanjem zahtjeva za potpuno usvojenje nije postignuta razumna relacija proporcionalnosti između miješanja u pravo i zakonitog cilja koji je u najboljem interesu mldb. djeteta, zbog čega je prekršeno pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života iz člana ii/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije.”

Regulisanje odnosa roditelja i djece

Član 8 – Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 035941 21 Uvp 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ispunjeni su uvjeti za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana iz člana 28. Zakona o stambenim odnosima kada je u provedenom upravnom postupku utvrđeno da je stranka sa svojom porodicom stanovala u ekonomskoj zajednici sa posljednjim nosiocem stanarskog prava u njegovom stanu više od 10 godina.”

Rješenje koje zamjenjuje

ugovor o korištenju stana

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 037095 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Prvostepeni sud je izvršio povredu pravila postupka kada je donio odluku po tužbi stranke zbog šutnje administracije u smislu člana 20. zakona o Upravnim sporovima, bez omogućavanja stranci da se prije toga izjasni o osporenom rješenju koje je naknadno donio tuženi organ po žalbi stranke izjavljenoj protiv prvostepenog rješenja.”

Povreda postupka

Javna rasprava

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 011940 18 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Nove činjenice i mogućnost upotrebe novih dokaza mogu biti razlog za ponavljanje upravno-sudskog postupka samo ako je sud sam utvrđivao činjenično stanje i izvodio dokaze u tom postupku i na tako utvrđenom činjeničnom stanju zasnovao svoju odluku.”

Ponavljanje postupka

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 014736 18 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Mogućnost odlučivanja o izmjenjenom zahtjevu obavezuje prvostepeni organ da ispita da li su ispunjene procesne pretpostavke za postavljanje izmjenjenog zahtjeva kao prva faza, a po ocjeni da su ispunjeni uvjeti za izmjenu zahtjeva, prvostepeni organ ima obavezu da ukoliko je zahtjev nejasan i nerazumljiv, naloži stranci da svoj zahtjev precizno opredjeli, kako sa aspekta činjenica na kojim zasniva svoj zahtjev, tako i odredbi materijalnog prava, uz upozorenje o posljedicama u slučaju ne postupanja po nalogu.”

Pokretanje postupka

Izmjena zahtjeva

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 010098 19 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Obzirom da je utvrđeno da je tužitelj u posjedu stana koji je uslovan za stanovanje i koji se nalazi u kući u kojoj je živio na dan 30.04.1991. godine, prema odredbama člana 15. stav 1. točka 3. Uredbe o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske F BiH, nema pravo na produženje ranije zaključenog ugovora o korištenju drugog stana koji mu je dodijeljen na korištenje iz Stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane.”

Obnova ugovora o korištenju stana

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 030683 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Izvršena promjena korisnika u katastarskom operatu, bez provođenja zakonite procedure i donošenja pravosnažnog rješenja o izvršenoj promjeni, smatra se greškom upisa u katastarskom operatu.”

Upis promjene u katastarskom operatu

Vrhovni sud Federacije BiH

08 0 U 003326 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Organi uprave nisu nadležni da u upravnom postupku razmatraju inicijativu privrednog društva za pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina po službenoj dužnosti u korist općine temeljem ugovora o koncesiji, radi daljeg prometovanja eksproprisanih nekretnina tom privrednom društvu, jer je takva inicijativa u suprotnosti s odredbama Zakona o eksproprijaciji (kojim je izričito regulisano šta može biti svrha eksproprijacije, ko može biti korisnik eksproprijacije, te da je jedino korisnik eksproprijacije dužan i ovlašten koristiti eksproprisane nekretnine i iste privesti namjeni u zakonskom roku).”

Eksproprijacija/Po tpuna eksproprijacija

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 016584 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su pravo na penziju ostvarili po osnovu Zakona o službi u Oružanim snagama BiH („Službene novine F BiH“, broj: 88/05), u periodu od 31.07.1998. godine do 31.12.2007. godine, ne pripada pravo na zakonsko uvećanje penzije za 5% u skladu sa odredbom člana 140. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju F BiH („Službene novine F BiH, broj: 13/18, 90/21 i 19/22).”

Prijevremena povoljnija starosna penzija

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 032694 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ostvarivanje prava na prijevremenu povoljniju starosnu penziju uvjetovano je ispunjavanjem kumulativnih uvjeta iz citirane odredbe člana 4. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, pa tako okolnost daje lice bilo prijavljeno na dobrovoljno osiguranje se uračunava u ukupan staž osiguranja, što znači daje izjednačen sa obaveznim osiguranjem, pa prema tome, ispunjavanje uvjeta da se pripadnik Oružanih snaga RBiH nalazio na evidenciji Službe za zapošljavanje najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za penzionisanje, se može računati isključivo nakon prestanka dobrovoljnog osiguranja.”

Prijevremena povoljnija starosna penzija

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 015902 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenoj osobi kojoj nedostaju do tri godine penzijskog staža za sticanje uvjeta za penziju se odnosi samo na sticanje uvjeta na starosnu penziju, te kao takvo predstavlja lično pravo nezaposlene osobe i ne može se nakon njegove smrti prenositi na druga lica radi sticanja prava na porodičnu penziju.”

Priznavanje prava na penzijsko i invalidnsko osiguranje

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 015813 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Dospjela novčana potraživanja mjesečnog iznosa penzije zastarijevaju u roku od tri mjeseca od dana dospjelosti samo u slučaju da to potraživanje nije uopće isplaćeno korisniku penzije.”

Zastarjelost

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 020405 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada je presudom uvažena tužba za ponavljanje postupka i presuda (protiv koje je podnesen zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke) stavljena van snage, te drugačije riješena predmetna upravna stvar, bespredmetno je dalje vođenje postupka po zahtjevu tužitelja za vanredno preispitivanje presude koja više pravno ne egzistira.”

Postupak za rješavanje po zahtjevu

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 015685 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke kojeg je podnio punomoćnik nakon smrti stranke treba odbaciti kao zahtjev izjavljen od strane neovlaštene osobe jer je punomoć za zastupanje prestala smrću stranke. “

Odbacivanje zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 031225 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Zahtjev za zaštitu prava i osnovnih sloboda zajamčenih Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine mogu podnijeti samo pojedinci čija su prava povrijeđena, a ne i pravna lica za eventualnu povredu njihovih prva o kojima je odlučivano u upravnom postupku.”

Postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca zajamčenih Ustavom Federacije

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 037523 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

” Isplata novčane naknade za uposlene osobe s invaliditetom po osnovu plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i poreza na dohodak privrednom društvu za upošljavanje osoba s invaliditetom, kao i zaštitnoj radionici i organizaciji osoba s invaliditetom, nije upravna stvar pa je potrebno tužbu odbaciti.”

Upravni akt

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 034053 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Iako se odluka o odbijanju zahtjeva za održavanje javne rasprave nalazi u izreci presude (a trebala je biti u obrazloženju), ona nema svojstvo dijela presude kojim se meritorno odlučivalo u ovoj upravnoj stvari, nego formu procesnog rješenja kojim se rješavalo procesno pitanje koje se tiče provođenja postupka u smislu odredbe člana 28. stav 3. Zakona o upravnim sporovima, pa se odluka o upravljanju postupkom, mogla samo pobijati zajedno sa odlukom o glavnoj stvari, a ne samostalno i odvojeno od glavne stvari.”

Javna rasprava

Vrhovni sud Federacije BiH

08 0 U 004096 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Sud nije mogao donijeti presudu bez održavanja javne rasprave kada je tužitelj u tužbi predložio da se javna rasprava održi, nego je istu morao po službenoj dužnosti odgoditi i zakazati novu, zbog činjenice da se nije moglo utvrditi da li su pozvani svjedoci uredno obaviješteni o datumu održavanja javne rasprave.”

Javna rasprava

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 011360 22 Uvp 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Procesna je smetnja da se jednom tužbom poništava više upravnih akata, a ovo sa razloga što je svako konačno rješenje u upravnom postupku zasebno u pravnom prometu iako može poticati iz istog upravno-pravnog osnova.”

Tužba zbog nedonošenja rješenja

Vrhovni sud Federacije BiH

08 0 U 004096 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Odluka Vlade Federacije BiH o dodjeli sredstava subjektima na ime finansijske pomoći u okolnostima pandemije COVID-19 nije upravni akt, te se ne može osporavati tužbom u upravnom sporu.”

Upravni akt

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 038091 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Stranka ima pravni osnov tražiti od nadležnog upravnog organa izmjenu konačne odluke koja je donesena na osnovu odredbi koje su prestale važiti odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a nadležni upravni organi su dužni ponoviti postupak i uskladiti akt sa odlukom Ustavnog suda Federacije u roku od 90 dana pod uvjetom da je stranka prijedlog za izmjenu konačne odluke podnijela u roku od dvije godine od dana objavljivanja odluke u “Službenim novinama Federacije BiH”, službenom glasilu kantona odnosno općine.”

Dejstvo odluka Ustavnog suda

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 015307 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada prvostepeni sud sam riješi predmetnu upravnu stvar umjesto nadležnog upravnog organa i sa svim ovlaštenjima koja on ima u predmetnoj upravnoj stvari, to podrazumijeva i donošenje odluke o troškovima upravnog postupka, obzirom da presuda donesena u sporu pune jurisdikcije u svemu zamjenjuje poništeni upravni akt i neposredno se izvršava.”

Troškovi postupka

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 015001 22 Uvp 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ukoliko dostavnica nije sačinjena u skladu sa odredbom člana 95. Zakona o upravnom postupku, odnosno ukoliko na istoj nije čitak potpis primatelja, niti je naznačen datum prijema od strane primatelja, na osnovu tako sačinjene dostavnice se ne može utvrditi tačan datum prijema, niti kome je dostava izvršena te je potrebno da organ o čijem se pismenu radi, provede postupak u skladu sa članom 96. Zakona o upravnom postupku i utvrdi ove činjenice.”

Greške u dostavljanju

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 016032 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Neimenovanje Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti ne predstavlja prethodno pitanje, jer se ne radi o pravnom pitanju koje čini samostalnu pravnu cjelinu pa isto ne može biti razlog za prekid postupka pokrenutog po zahtjevu za izdavanje urbanističke saglasnosti.”

Prethodno pitanje

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 017041 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Tužilac, kao poklonoprimac, ima pravo da se upiše u javnim evidencijama na dijelu sa kojim je upisan njegov pravni prethodnik. Provođenjem ugovora na suvlasničkom dijelu zainteresovanog lica na parcelama koje odgovaraju poklonjenim, tužilac neće steći veći obim prava od onog kojeg je u vrijeme zaključenja ugovora imao njegov pravni prethodnik.”

Provođenje promjene u katastarskom operatu

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 026350 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pravilan je zaključak organa i suda da nema osnova za primjenu člana 324. Zakona o stvarnim pravima u pogledu nepokretnosti koje predstavljaju javna dobra, jer iste ne mogu biti predmet svojine bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica, kao ni na onim koje su prije stupanja na snagu Zakona o stvarnim pravima postale svojina drugih lica, što znači da tužilac pogrešno tumači pomenutu odredbu kada ističe da do pretvaranja dolazi ex lege, jer se to pretvaranje po sili zakona, uz ispunjenje propisanih uslova, odnosi na nepokretnosti koje mogu biti predmet svojine i koje do stupanja na snagu Zakona o stvarnim pravima nisu postale svojina drugog lica.”

Stvarna prava

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 026381 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pravilno je tuženi zauzeo stav da nije moguće upisati podnosioca zahtjeva sa pravom svojine na zemljištu u površini od 3.638 m2, jer su predmet oduzimanja kao imovina stečena izvršenjem krivičnog djela prema rješenju Okružnog suda u BL od 6.12.2016. godine, bespravno izgrađeni objekti na toj parceli, a ne parcela sama za sebe.”

Provođenje promjene u katastarskom operatu

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 026625 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Budući da je objekat podnosioca zahtjeva izgrađen dijelom na zemljištu u svojini fizičkog lica, to nisu ispunjeni uslovi iz člana 330. Zakona o stvarnim pravima da se uspostavi pravno jedinstvo zemljišta ispod objekta i objekta.”

Uspostavljanje pravnog jedinstva zemljišta i zgrade

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 026640 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Obzirom da je Disciplinskim pravilnikom za disciplinski postupak koji se vodi protiv odvjetnika pred Regionalnom odvjetničkom/advokatskom komorom propisan postupak koji se sastoji od pripremnog i od ročišta za glavnu raspravu, organ koji vodi postupak ne može ubrzavati i skraćivati postupak uvođenjem sumarnog postupka zakazivanjem i održavanjem glavne rasprave bez zakazivanja i održavanja pripremnog ročišta, jer za to nema zakonskog uporišta; u slučaju da su stranke suglasne da se glavna rasprava održi odmah nakon pripremnog ročišta, održati će se pripremno, a odmah zatim i ročište za glavnu raspravu, dok se ni u kom slučaju ne može propustiti održavanje pripremnog ročišta; u suprotnom dolazi do povrede pravila postupka kojim je uskraćeno pravo strankama na suđenje u punom obimu.”

Disciplinski postupak

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 042057 22 U 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Odredba člana 4. stav 3. Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta, daje vještacima mogućnost, a ne i obavezu da se osnovno oštećenje organizma uveća i za 40%, u zavisnosti od težine svakog pojedinog oštećenja, što u konkretnom slučaju kod već utvrđenog procenta od 70%, koji je ravan procentu kojim se ocjenjuje gubitak podlaktice, nije moguće.”

Utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta

Vrhovni sud Republike Srpske

12 0 U 008267 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Kada važeći propis reguliše postojanje formalnog dokaza-izvoda iz matične knjige rođenih na osnovu kojeg se utvrđuje propisani osnovni uslov za sticanje državljanstva Federacije BiH (i koji dokaz je stranka dužna priložiti uz zahtjev za sticanje državljanstva), tada nepribavljanjem takvog dokaza nisu ispunjeni uslovi da se zahtjevu udovolji. “

Sticanje državljanstva olakšanom naturalizacijom

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 034077 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“U predmetima u kojima se rješava po zahtjevu ranije osuđivanog lica, čija je osuda za krivično djelo brisana iz kaznene evidencije, te se smatra neosuđivanim licem (u smislu člana 125. stav 7. KZ F BiH), brisanje osude za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko tri godine nije od značaja za rješavanje po zahtjevu za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine i državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu odredbi Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i SR Jugoslavije (objavljen u Službenom glasniku BiH „Međunarodni ugovori“, broj: 4/03), te odredbi Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/16), kao propisa lex specialis, koji regulišu ovu upravnu oblast, a prema kojima ranija neosuđivanost podnositelja zahtjeva, za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko tri godine, predstavlja jedan od propisanih pet kumulativnih uvjeta za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine i državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine.”

Sticanje državljanstva putem međunarodnog sporazuma

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 035407 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Nakon donošenja Zakona o stvarnim pravima određeni zakoni koji sadrže i odredbe stvarnog prava nastaviće svoju pravnu egzistenciju, pa u slučaju postojanja takvog posebnog zakona koji na drugačiji način rješava sticanje, promjenu, pravno dejstvo i prestanak stvarnih prava, primjeniće se odredbe tog posebnog zakona, a ne Zakona o stvarnim pravima.”

Gubitak prava korištenja zemljišta

Važenje zakona

Vrhovni sud Federacije BiH

06 0 U 014225 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Prijenos prava vlasništva u postupku eksproprijacije sa državne svojine u korist općine kao korisnika eksproprijacije je u suprotnosti sa odredbom iz člana 2. stav 1. Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine.”

Potpuna eksproprijacija

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 020752 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Drugostepeni upravni organ u postupku raspravljanja uzurpacije zemljišta ne može odbaciti žalbu općinskog pravobranilaštva kao podnesenu od neovlaštene osobe, a da prethodno nije utvrdio ko je titular prava svojine na uzurpiranom zemljištu koje je u zemljišnim knjigama upisano kao državna svojina.”

Uzurpacije

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 033524 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Sve što je nižestepeni sud naveo u razlozima pobijane presude predstavlja razloge koji se utvrđuju i procjenjuju u postupku izrade studije o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu i u postupku izdavanja ekološke dozvole, a nisu od uticaja na donošenje rješenja o građevinskoj dozvoli, pogotovo, što je u ovom konkretnom slučaju uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložena ekološka dozvola. U ovom slučaju bili su ispunjeni svi uslovi iz člana 128 Zakona o uređenju prostora i građenju za izdavanje građevinske dozvole za predmetni objekat.”

Građevinska dozvola

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 027083 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Tužitelj ne spada u krug lica koja se mogu smatrati strankom u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti drugom licu, samo zbog činjenice da je po pozivu prvostepenog upravnog organa pri donošenju rješenja o urbanističkoj saglasnosti propisao tehničke i druge uslove za izvođenje radova, jer je članom 71. stav 2. Zakona o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona propisano ko može biti stranka u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.”

Urbanistička suglasnost

Pokretanje ponavljanja/obnove postupka

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 018787 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Pravo na isplatu zakonske zatezne kamate na iznose penzije koji nisu isplaćeni u zakonom propisanom roku se ne može ostvariti u upravnom sporu jer Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju nije regulisano pitanje isplate zakonske zatezne kamate zbog kašnjena u isplati penzije. Tužitelj može ovo pravo ostvariti jedino prema odredbi člana 277. Zakona o obligacionim odnosima kojom je regulisano pitanje isplate zatezne kamate na glavnicu, podnošenjem tužbe protiv tuženog organa, stvarno i mjesno nadležnom općinskom sudu za odlučivanje u tom građanskopravnom sporu. “

Isplata zakonske zatezne kamate

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 016238 22 Uvp 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Za ostvarivanje prava udovice poginulog borca, odnosno šehida, na porodičnu penziju prema odredbi člana 70. stav 9. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju nije potrebno da su ispunjeni i opšti uslovi iz odredbe člana 68. istog Zakona jer bi to bilo protivno cilju zakonodavca izraženom kroz navedenu odredbu.”

Porodična penzija

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 021127 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Korisnika penzije koji je nakon sticanja prava na penziju, stekao i status osiguranika u obaveznom osiguranju, nositelj osiguranja ne može obavezati na vraćanje primljenog iznosa penzije jer taj iznos ne predstavlja preplaćeni iznos penzije nego stečenu imovinu korisnika penzije u smislu odredbe člana 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, na kojoj ima pravo neometanog uživanja.”

Povrat više isplaćenih penzija (Preplata)

Član 1 Protokola 1 – Zaštita imovine

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 033436 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“U bruto prihod ostvaren korišćenjem mineralnog resursa, koji predstavlja osnovicu za plaćanje ugovorene koncesione naknade, ulazi ukupan prihod fakturisan kupcu koji uključuje i troškove prevoza mineralne sirovine, jer su ti troškovi dio cijene koji ulazi u iznose navedene na fakturama i osnov su za obračun ukupnog prihoda, pa ulaze u osnovicu za obračun koncesione naknade u ugovorenom procentu na ukupan prihod od korišćenja mineralnog resursa. “

Koncesiona naknada

Vrhovni sud Republike Srpske

15 0 U 004733 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Ako poreska prijava nije podnesena, razrez poreza se može izvršiti u bilo koje vrijeme.”

Porezna prijava

Vrhovni sud Federacije BiH

06 0 U 013561 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Početak zastare roka za naplatu porezne obaveze se počinje računati od dana izvršnosti porezne obaveze koju je utvrdila Porezna uprava, podnošenjem prijave u ime poreznog obveznika ili rješenjem o dodatno utvrđenim poreznim obavezama.”

Zastara poreskih obaveza

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 020448 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“U postupku inspekcijskog nadzora, nadležna inspekcija rada nema ovlaštenje izricanja upravne mjere kojim se nalaže poslodavcu zaključenje ugovora o radu na neodređeno vrijeme jer se na taj način nalaže uspostavljanje radnopravnog statusa radniku što nije u nadležnosti inspekcije rada nego stvarno nadležnog suda u parnicama iz radnih odnosa.”

Inspekcijski nadzor

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 019961 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Visina naknade za izdržavanje hranjenika i način njenog plaćanja kao i hraniteljska naknada se uređuju ugovorom o hraniteljstvu, a ne rješenjem o priznavanju prava na smještaj i upućivanju u hraniteljsku porodicu. “

“O pravu civilnih žrtava rata na ličnu invalidninu ili mjesečno lično novčano primanje rješava u prvom stepenu centar za socijalni rad ili nadležna općinska služba za upravu, prema mjestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahtjeva, a o žalbama protiv rješenja donesenih u prvom stepenu rješava nadležni kantonalni organ uprave, koji, pri tome, u postupku revizije može dati saglasnost na prvostepeno rješenje, može ga izmijeniti, poništiti, ukinuti i sam drugačije riješiti upravnu stvar ili vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak.”

Hraniteljstvo

Zaštita civilnih žrtava rata

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 019826 21 Uvp

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 015628 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Protiv rješenja kantonalnog suda kojim je odlučeno po zahtjevu stranke za odlaganje izvršenja upravnog akta nije dozvoljena žalba, a niti zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažne-sudske odluke, budući da isto ne predstavlja pravomoćnu odluku kantonalnog suda donijetu u upravnom sporu.”

Odgoda izvršenja upravnog akta

Vrhovni sud Federacije BiH

09 0 U 035866 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Nadležni sud će odbaciti Zahtjev za odlaganje izvršenja osporenog rješenja koji je tom sudu podnesen uz zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke, jer o takvom zahtjevu može odlučiti samo sud koji odlučuje o tužbi podnesenoj protiv tog osporenog rješenja.”

Odgoda izvršenja upravnog akta

Vrhovni sud Federacije BiH

04 0 U 012478 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Rok od 30 dana za podnošenje tužbe kojim se pokreće upravni spor računa se od dana kada je zainteresirana osoba zaprimila, odnosno saznala za upravni akt koji tužbom osporava, bez obzira na činjenicu kada je upravni akt dostavljen strankama u postupku i slijedom toga kada je upravni akt postao pravomoćan.”

Zainteresovano lice

Podnošenje tužbe

Vrhovni sud Federacije BiH

06 0 U 014605 22 Uvp 2

*** www.advokatomerovic.com ***

“Propust suda da obavijesti tužiteljicu o datumu nejavnog rješavanja i njenom pravu da tom rješavanju prisustvuje, iako je tužiteljica u tužbi tražila da nejavnom rješavanju prisustvuje, predstavlja povredu načela javnosti upravnog spora.”

Javna rasprava

Vrhovni sud Federacije BiH

03 0 U 021083 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Službena osoba u organu uprave čini nezakonitu radnju iz člana 62. Zakona o upravnim sporovima, ako ne sprovodi zaključak o dozvoli izvršenja izvršnog rješenja.”

Postupak zaštite sloboda i prava pojedinaca zajamčenih Ustavom Federacije

Vrhovni sud Federacije BiH

07 0 U 018288 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Odluka Ustavnog suda FBiH ima retroaktivno dejstvo u odnosu na sudske postupke koji nisu bili okončani u vrijeme objavljivanja te odluke. U takvim postupcima se, nakon objavljivanja odluke Ustavnog suda, ne može primijeniti zakon, propis ili pojedina odredba čija je nesaglasnost sa Ustavom utvrđena tom odlukom.”

Dejstvo odluka Ustavnog suda

Vrhovni sud Federacije BiH

01 0 U 016518 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Sud ne može odbiti tužbu za oglašavanje rješenja ništavim iz razloga što stranka nije navela konkretnu odredbu zakona koja sadrži nepravilnost koja je po toj odredbi predviđena kao razlog ništavosti, ako je stranka navela o kojem se zakonu radi i na koju konkretnu situaciju se odnosi ta odredba.”

Oglašavanje rješenja ništavim

Vrhovni sud Federacije BiH

06 0 U 013298 20 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Tužiteljica je prijedlogom od 3.9.2018. godine tražila izmjenu, a ne ispravku rješenja od 27.11.2017. godine, koje je doneseno primjenom neustavne odredbe člana 85b. stava 1. tačke v) i stava 3. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 6/12, 110/16), pa su prvostepeni organ, ali i tužena bili u obavezi da predmetni zahtjev razmotre i o istom odluče u smislu člana 69. Zakona o Ustavnom sudu, a ne na način kako je to učinjeno prvostepenim rješenjem, odnosno osporenim aktom.”

Ukidanje i mijenjanje pravomoćnog/pravosn ažnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke

Vrhovni sud Republike Srpske

11 0 U 027113 21 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

“Prema članu 128. stav 1. Zakona o upravnom postupku stranka može do donošenja rješenja u prvom stepenu proširiti postavljeni zahtjev, ili umjesto ranijeg postaviti drugi, bez obzira na pravni osnov pod uslovom da se takav zahtjev temelji na istom činjeničnom stanju, pa su upravni organi morali odlučiti o izmijenjenom zahtjevu tužitelja za obnovu postupka.”

Pokretanje ponavljanja/obnove postupka

Vrhovni sud Federacije BiH

06 0 U 016498 22 Uvp

*** www.advokatomerovic.com ***

 

 

Svi stavovi i sudska praksa preuzeti sa portala www.pravosudje.ba

 

Ukoliko imate eventualne pravne nedoumice ili potrebu za stručnom pravnom pomoći obratite se direktno advokatu Omerović Harisu putem kontakt forme.

 

Također ukoliko želite ovu sudsku praksu imati u PDF formatu, istu možete downloadovati klikom na ovaj link.

Loading

No Image Found